Zugriffszähler

info i kontakt Andrzej Bujalski [buyal@life.pl]

Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów

oraz Bieszczadzki Oddział PTTK w Ustrzykach Dolnych

pod patronatem:

Marszałka Województwa Podkarpackiego

Wojewody Podkarpackiego

Starosty Powiatu Bieszczadzkiego

organizuje w Ustrzykach Dolnych

52 Centralny Międzynarodowy Zlot Turystów Kolarzy PTTK

Współorganizatorzy:

Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK

Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych

Ustrzycki Dom Kultury

Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne „Bieszczady"

Bieszczadzkie Towarzystwo Folkowe „Bojkowiana"

Grupa Partnerska „Zielone Bieszczady"

Uczniowski Klub Sportowy „Baszta’ w Lesku

Sponsorzy:

Ministerstwo Gospodarki

Podkarpacki Urząd Marszałkowski

Starostwo Powiatowe

..................................

..................................

..................................

Informacja medialna:

TVP Regionalne i TVP Rzeszów

Radio Rzeszów

Radio Bieszczady

Radio Fan

Radio Bis

Gazeta Wyborcza

Gazeta Bieszczadzka

Nowe Podkarpacie

Komitet honorowy

Marszałek Województwa Podkarpackiego Leszek Deptuła

Prezes Zarządu Głównego PTTK Janusz Zdebski

Prezes Rady Turystyki Kolarskiej ZG PTTK Waldemar Wieczorkiewicz

Starosta Powiatu Bieszczadzkiego Ewa Sudoł

 

Komitet Organizacyjny Zlotu

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Zygmunt Krasowski

Komandor Zlotu: Krzysztof Plamowski

Z-ca Komandora ds. Programowych: Jacek Łeszega

Z-ca Komandora ds. kontaktów zagranicznych Adolf Maciołek

Z-ca Komandora ds. Organizacyjnych: Przemysław Nowak

Z-ca Komandora ds. Tras: Michał Raczyński

Z-ca Komandora ds. kontaktów z mediami: Adam Leń

Kwatermistrz: Sławomir Wójcik

Z-ca Kwatermistrza: Cezary Krupski

Kierownik Biura Zlotu: Alina Dżoń - Plamowska

Sekretariat Zlotu: Eugenia Worek

Sekretariat Zlotu: Izabela Tykarska

Sekretariat Zlotu: Joanna Nowak

Sekretariat Zlotu: Aleksandra Nowak

Kierownik Konkursów: Krzysztof Stachowicz

Kierownik Tras Zlotowych: Tomasz Dziwisz

Weryfikator Odznak Kolarskich: Marian Kotarski

Konsultant w sprawach organizacyjnych: Zbigniew Boroński

Lekarz Zlotu: Andrzej Bujalski

Cel Zlotu

poznanie piękna, przeszłości historycznej oraz folkloru i zabytków Bieszczadów

promocja województwa Podkarpackiego

popularyzacja turystyki kolarskiej jako formy wypoczynku i rekreacji

promocja i popularyzacja szlaków rowerowych dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego „Zielony Rower – Greenway – Bieszczady"

uczczenie roku 2003 jako „Światowego Roku Niepełnosprawnych”

integracja turystów kolarzy i wymiana doświadczeń

Termin i miejsce Zlotu

zlot odbędzie się w dniach 9 – 16 sierpnia 2003 roku

miasteczko zlotowe i meta Zlotu zlokalizowana jest

w Ustrzykach Dolnych przy Stacji Narciarskiej Gromadzyń,

ul. Naftowa, 38-700 Ustrzyki Dolne

Biuro Zlotu czynne będzie w dniach:

od dnia 8 sierpnia 2003 r. od godziny 1400

do dnia 17 sierpnia 2003 r. do godz. 1500

Warunki uczestnictwa:

w Zlocie mogą uczestniczyć turyści kolarze z Polski i z zagranicy reprezentujący organizacje turystyczne, młodzieżowe, szkoły, wojsko, organizacje sportowe, zakłady pracy oraz osoby indywidualne,

młodzież szkolna do lat 18 może brać udział w imprezie w towarzystwie osób dorosłych i posiadać kartę rowerowa lub prawo jazdy

ze względu na teren górzysty, zlot jest imprezą o średniej skali trudności, drogi dobre.

Termin zgłoszenia i odpłatność:

Zgłoszenia grupowe i indywidualne na załączonych wzorach należy przesłać na adres Organizatora:

Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów

38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 51/1

telefony kontaktowe w czasie trwania Zlotu: 0 13/ 471 11 30;0 13/ 461 14 15;

wraz z kopią dowodu wpłaty wpisowego i za dodatkowo zamówione świadczenia w terminie do dnia 20 czerwca 2003 roku.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów

PKO S.A. O/ Ustrzyki Dolne

Nr 10701265 – 21050 – 2221-0100

lub przekazem pocztowym na adres Organizatora j.w. z dopiskiem:

52 Centralny Zlot Turystów Kolarzy PTTK

Wpisowe wynosi:

- członkowie Honorowi PTTK nie płacą wpisowego

- Honorowi Przodownicy Turystyki Kolarskiej,

młodzież i opiekunowie grup szkolnych

i harcerskich (minimum 6 osób) 30 zł/osoby

- Osoby dorosłe członkowie PTTK z opłaconą

składką członkowską za 2003 rok 35 zł/osoby

- Pozostałe osoby 40 zł/osoby

W przypadku zgłoszenia po terminie wpisowe wzrasta o 10 zł.

Niepełnosprawni członkowie PTTK z okazji „Światowego Roku Niepełnosprawnych” mają zniżkę wpisowego o 50 %.

W przypadku rezygnacji z udziału w zlocie wpisowe nie podlega zwrotowi.

Po otrzymaniu zgłoszenia i wpłaty wpisowego organizator prześle potwierdzenia przyjęcia na Zlot.

Świadczenia organizatora:

W ramach wpisowego uczestnicy zlotu otrzymają:

ubezpieczenie NW na czas uczestnictwa w Zlocie (ubezpieczenie nie obejmuje zaginięcia lub utraty roweru i pozostałego sprzętu biwakowego i dokumentów osobistych i utraconych pieniędzy).

znaczek zlotowy

dla uczestników zgłoszonych w terminie - zniżkę 50% na dojazd na Zlot i powrót do miejsca zamieszkania (tylko na PKP)

materiały krajoznawcze

odcisk pieczęci zlotowej

30 pkt na KOT za udział w Zlocie przez minimum cztery dni

opisy tras zlotowych

opiekę medyczną w Miasteczku Zlotowym

odpłatną pomoc techniczną w Miasteczku Zlotowym

pamiątkowy dyplom uczestnictwa

identyfikator uczestnika Zlotu

Nagrody i dyplomy za zajęcie czołowych miejsc w konkursach

możliwość zdobywania odznak regionalnych

Za dodatkową opłatą organizator zabezpiecza:

Noclegi:

1.W warunkach hotelowych

pełen standard

miejsce w pokoju 2 os. 34zł /35zł /40zł /43,50zł /za dobę

miejsce w pokoju 3 os. 33,35zł /35zł /za dobę

miejsce w pokoju 4 os. 30zł /40zł/za dobę

miejsce w pokoju 6 os. 30zł /za dobę

ograniczony standard

miejsce w pokoju 2 os. 16,05zł /22zł /25zł /27,50zł /za dobę

miejsce w pokoju 3 os. 23,35zł /25zł /za dobę

miejsce w pokoju 4 os. 21zł /22,50zł /za dobę

2.W pokojach gościnnych

pełen standard

miejsce w pokoju 2 os. 25zł /30zł /za dobę

miejsce w pokoju 3 os. 25zł /33,35zł /za dobę

miejsce w pokoju 4 os. 25zł /30zł /za dobę

ograniczony standard

miejsce w pokoju 2 os. 20zł /25zł /za dobę

miejsce w pokoju 3 os. 20zł /22zł /25zł /30zł /za dobę

miejsce w pokoju 4 os. 20zł /za dobę

3.Dom Wycieczkowy

pełen standard

miejsce w pokoju 2 os. 67,50zł /za dobę

miejsce w pokoju 3 os. 50zł /za dobę

ograniczony standard

miejsce w pokoju 2 os. 25zł /za dobę

miejsce w pokoju 3 os. 25zł /za dobę

miejsce w pokoju 4 os. 25zł /za dobę

4.Miejsce w namiocie 10 zł/dobę

5.Miejsce w salach szkolnych 8zł/dobę

6.Rozbicie własnego namiotu 6zł/dobę

7.Ustawienie własnej przyczepy 6zł/dobę

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pozycjach 1 – 3 decyduje kolejność zgłoszeń!

Wyżywienie

Śniadanie 800-900 7 zł dziennie

Obiadokolacja 1730-1930 15 zł dziennie

3) Biesiada Bieszczadzka 25 zł/osoby

4) Koszulka zlotowa 18 zł/szt

5) Czapeczka zlotowa 15 zł/szt

6) Kubek – pamiątka zlotu 10 zł

7) Parking strzeżony dla samochodów 4 zł/doba

Jednocześnie informujemy, że oprócz stołówki na terenie miasteczka zlotowego czynne będą kawiarnie, bary, punkty sprzedaży pieczywa i podstawowych artykułów spożywczych.

Obowiązki uczestników

bezwzględne posiadanie dowodu tożsamości, legitymacji uprawniających do niższego wpisowego, młodzież legitymacji szkolnej, posiadanie dowodu wpłaty wpisowego i za zamówione świadczenia,

posiadanie ważnego paszportu przez osoby, które pragną przekroczyć granicę państwową wyjeżdżając na Ukrainę czy do Słowacji (są planowane takie trasy zlotowe),

drużyna, ekipa zorganizowana powinna posiadać apteczkę pierwszej pomocy,

posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z Kodeksem Drogowym

poszanowanie mienia Organizatorów i współuczestników Zlotu,

przestrzeganie Regulaminu Zlotu, postanowień Karty Turysty i Prawa o Ruchu Drogowym, przepisów obowiązujących w Parkach Narodowych i Krajobrazowych

przestrzeganie przepisów ochrony przyrody i przeciwpożarowych,

poruszanie się tylko po oznaczonych trasach zlotowych i oznakowanych szlakach turystycznych,

przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach 2300 - 600

przestrzeganie zarządzeń Komandora Rajdu i służb porządkowych

każdy uczestnik powinien posiadać narzędzia do naprawy i zabezpieczenia sprzętu.

 

Postanowienia końcowe

organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie i wyłącznej interpretacji niniejszego Regulaminu,

organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zlotu osobom trzecim i na odwrót,

Zlot odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

w przypadku nie przybycia na Zlot wpisowe nie podlega zwrotowi,

zaleca się uczestnikom Zlotu dodatkowe ubezpieczenie na czas dojazdu do miejsca Zlotu i powrót do miejsca zamieszkania,

zabrania się głośnego używania sprzętu RTV,

Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,

Zabrania się, dla własnego bezpieczeństwa, tropienia zwierzyny po śladach w ostępach leśnych,

Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Kierownictwa Zlotu,

uzupełnieniem niniejszego Regulaminu będą wydawane komunikaty szczegółowe podejmowane przez Organizatorów w trakcie Zlotu,

w czasie trwania Zlotu odbędą się szkolenia na uprawnienia:

Przodownika Turystyki Kolarskiej,

Znakarza Szlaków Rowerowych.

Zgłoszenia na w/w szkolenia należy przesyłać łącznie ze zgłoszeniem na Zlot, koszt udziału w szkoleniu wynosi 60,-zł od osoby (bez kosztów dojazdu na szkolenie, wyżywienia i noclegów),

- Karta Zgłoszenia na Zlot i Karta Zgłoszenia na szkolenie stanowią załączniki do Regulaminu Zlotu

Życzymy miłych i niezapomnianych chwil oraz przygód

Komitet Organizacyjny Zlotu