(naniesiono 03.10.2000)

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

STATUT

Artykul 1.  PRZEPISY OGOLNE

§ 1
Europejska  Unia  Wspólnot  Polonijnych,  zwana  dalej  Unią,   jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia.

§ 2
Unia działa na terenie Europy. Siedzibą Unii jest Londyn.

§ 3
Unia nosi nazwę: w języku angielskim Union of Polish Communites in Europe; w języku niemieckim Europäische Union der Polnischen
Gemeinschaften; w języku francuskim Union Européenne des Communautés Polonaises   i posiada osobowość prawną.. Językiem urzędowym Unii jest język polski.

§ 4
Unia może być członkiem organizacji, których cele nie są sprzeczne
ze statutem Unii.

 

Artykuł 2.   CELE DZIAŁALNOŚCI I ŚRODKI

§ 5
Celem Unii jest:
integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego;
uzyskanie przez Polskę należnego miejsca w zjednoczonej Europie;
zachowanie przez Polonię europejską polskiego dziedzictwa kulturowego;
reprezentowanie Polonii europejskiej wobec Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, innych struktur europejskich  i międzynarodowych oraz wobec władz i organizacji polskich.

§ 6
Unia realizuje swoje cele między innymi poprzez
:
-
promowanie spraw polskich w krajach Europy oraz w zintegrowanych strukturach europejskich i międzynarodowych;
-
wspieranie i popularyzowanie idei jedności europejskiej opartej na zasadach wzajemnych korzyści oraz równości państw i narodów;
- wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycje;
-
motywowaniu polskiej racji stanu w jednoczeniu się z demokratycznym Zachodem;
- współpracę z kontynentalnymi i światowymi organizacjami polonijnymi;
-
współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi z którymi łączą Unię wspólne cele statutowe;
- reprezentację i wspieranie interesów Polonii i ich centralnych organizacji wobec władz: europejskich, polskich i krajów zamieszkania;
- motywowanie wszelkich struktur w Polsce dla szerszego popierania wspólnot polonijnych;
- dbanie o dobre imię Polski i Polaków;
-
rozwijanie poczucia więzi narodowej Polaków i ich mobilizacja          do działalności na rzecz wspólnego dobra;

§ 7
Działalność Unii finansowana jest:
  
ze składek członkowskich
  
z dotacji władz polskich i europejskich
   z darów osób fizycznych i prawnych

Dotacje i darowizny nie mogą ograniczać suwerenności Unii.

 

Artykuł 3.   CZŁONKOSTWO

§ 8
Organizacją członkowską  Unii może być:
a) ogólnokrajowa organizacja polonijna o charakterze federacyjnym działająca na terenie państwa europejskiego;
b) największa organizacja polonijna, w przypadku braku organizacji wymienionej w punkcie a;
c) ogólnoeuropejska organizacja polonijna;
d) europejski oddział ogólnoświatowej organizacji polonijnej;
e) organizacja członkowska ERWP.

§ 9
Organizacje członkowskie mają prawo do:
interwencji władz Unii w ich sprawach i na ich życzenie;
dotacji ze środków centralnych Unii;
biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Unii.

§ 10
Obowiązkiem organizacji członkowskiej jest:
popieranie i realizowanie zadań statutowych Unii;
opłacanie corocznie składki członkowskiej w wysokości określonej każdorazowo poprzez Zjazd.

§ 11
Decyzję o członkostwie podejmuje Rada Prezesów.  Instancją odwoławczą w sprawach członkowskich jest Zjazd Unii.

§ 12
Utrata członkostwa może nastąpić:
na własne życzenie organizacji członkowskiej;
decyzją Rady Prezesów, jeżeli organizacja nie spełnia warunków statutowych Unii.

§ 13
Członkostwo w Unii nie ogranicza suwerennych praw zrzeszonych organizacji.

Artykuł 4.   WŁADZE UNII

§ 14
1. Władzami Unii są:
    - Zjazd;
    - Rada prezesów;
    - Sekretariat;
    - Komisja rewizyjna.

2. Prawomocność władz Unii określa quorum 2/3 reprezentowanych organizacji członkowskich w przypadku zjazdu i rady prezesów, 2/3 członków w przypadku sekretariatu i komisji rewizyjnej.

3. Posiedzenia władz Unii mogą mieć charakter zamknięty na żądanie większości obecnych delegatów.

§ 15
1. Zjazd jest zebraniem delegatów organizacji członkowskich. Ilość delegatów przypadających na poszczególne kraje ustala Rada Prezesów.

 
2. Zjazd przygotowany i zwoływany jest przez sekretariat raz na trzy lata, przy czym termin zjazdu winien być ogłoszony przynajmniej 6 miesięcy wcześniej, a program zjazdu przynajmniej 2 miesiące wcześniej
.

3. Do zadań zjazdu należy:

-  wybór przewodniczącego obrad, dwóch sekretarzy i dwóch asesorów;
-  powołanie komisji zjazdowych i zatwierdzenie ich przewodniczących;
-  zatwierdzenie sprawozdania sekretariatu i komisji rewizyjnej;
-  udzielenie absolutorium sekretariatowi;
-  wybór na trzyletnią kadencję Prezydenta Unii;
-  zatwierdzenie na trzyletnią kadencję zaproponowanego przez Prezydenta składu
   sekretariatu;
-   wybór komisji rewizyjnej;
-  zatwierdzenie planu działalności, budżetu, wniosków i uchwał;
-  decyzja o przystąpieniu do innej organizacji;
-  decyzja o utracie praw członkowskich;
-  ustalenie wysokości składki członkowskiej;
-  przyznanie tytułu Honorowego Prezydenta Unii za szczególne zasługi.

 4. Udział w zjeździe, na statusie obserwatora, za zgodą sekretariatu i na warunkach przezeń określonych mogą wziąć organizacje nie będące
członkami Unii.

§ 16
1. Rada prezesów jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich.
W miejsce prezesa, organizacja może wydelegować inną osobę,
posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

2. Radę prezesów zwołuje sekretariat raz na rok w latach pomiędzy zjazdami, przy czym termin, miejsce i program rady winien być ogłoszony przynajmniej 2 miesiące wcześniej.

3. Do zadań rady prezesów należy:
-  ocena rocznej pracy sekretariatu;
-  analiza sytuacji w Unii i w poszczególnych organizacjach;
-  opiniowanie planowanych działań sekretariatu;
-  zatwierdzanie czasowych (do najbliższego zjazdu) zmian w składzie
sekretariatu;
-  uchwalanie decyzji w sprawach członkowskich.

§ 17
1. Sekretariat Unii składa się z Prezydenta Unii oraz nominowanych przez niego i zatwierdzonych przez zjazd (lub jak w § 16 p.3) wiceprezydenta, sekretarza generalnego i dwóch sekretarzy.
2.   Prezydent Unii nie może pełnić naczelnych funkcji w organizacji krajowej. Wybierany jest przez zjazd, na najwyżej dwie trzyletnie kadencje. Sekretariat zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.
3.
Do zadań sekretariatu należy:
realizacja zatwierdzonego planu działalności i uchwał rady prezesów i zjazdu;
opracowanie budżetu i planu działalności Unii;
zwoływanie i przygotowanie rady prezesów i zjazdu;
przygotowanie kandydatur do prezydium i komisji zjazdu.
4. W pracach sekretariatu może pełnoprawnie uczestniczyć Honorowy Prezydent Unii.

§ 18
1. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób, pochodzących z różnych organizacji członkowskich.
2. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
kontrolowanie działalności finansowej sekretariatu;
kontrolowanie statutowej legalności środków finansowych;
składanie zjazdowi sprawozdania;
stawianie na zjeździe wniosku o udzielenie sekretariatowi absolutorium.
3.   Kadencja komisji rewizyjnej trwa trzy lata.

Artykuł 5.  PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19
Decyzje wszystkich władz Unii zapadają zwykłą większością głosów, przy spełnieniu zasady prawomocności obrad,. Głos przewodniczącego jest ważący w przypadku równowagi.

§ 20
Zmianę niniejszego statusu dokonuje zjazd Unii kwalifikowaną większością ¾ głosów.

§ 21
Nadzwyczajny zjazd Unii zwołuje sekretariat na pisemne żądanie co najmniej 2/3 organizacji członkowskich, lub Rady Prezesów.

§ 22
Decyzję o rozwiązaniu Unii może podjąć jedynie zjazd Unii, kwalifikowaną większością ¾ głosów. W takim przypadku majątek Unii musi być przekazany na cele polonijne

§ 23
We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym statutem obowiązują odpowiednie przepisy prawne kraju rejestracji Unii.

PRZEPISY  WYKONAWCZE
1)      Przyjęcie do Unii jest rozpatrywane po przedłożeniu zgłoszenia i statutu.

2)       Ilość delegatów na zjazd ustala się wg zasady:

      
2 delegatów z każdego kraju;
      
2 delegatów z organizacji wymienionych w § 8 punktach c i d.

3)       W przypadku większej ilości organizacji z danego kraju
przysługująca ilości mandatów nie ulega zmianie.

4)      Na zjeździe prawo do głosowania przysługuje tylko obecnym delegatom.

 

wersja ktora otrzymalem 11.06.2001 od kol. Pilata:

Statutu Unii  zatwierdzony na IV Zjeździe EUWP,w Pułtusku, 30/9-1/10/2000 r.

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

STATUT

Artykuł 1.     PRZEPISY OGÓLNE

§ 1    Europejska  Unia  Wspólnot  Polonijnych,  zwana  dalej  Unią,   jest   otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia.

§ 2    Unia działa na terenie Europy. Siedzibą Unii jest Londyn.

§ 3    Unia nosi nazwę: w języku angielskim Union of Polish Communites in Europe; 
w języku niemieckim Europäische Union der Polnischen
Gemeinschaften; 
w języku francuskim  Union Européenne des
Communautés Polonaises   
i posiada osobowość prawną.. Językiem urzędowym Unii jest język polski.

§ 4    Unia może być członkiem organizacji, których cele nie są sprzeczne ze statutem Unii.

Artykuł 2.   CELE DZIAŁALNOŚCI I ŚRODKI

§ 5   Celem Unii jest:

-         integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego;
-         uzyskanie przez Polskę należnego miejsca w zjednoczonej Europie;
-         zachowanie przez Polonię europejską polskiego dziedzictwa kulturowego;
-         reprezentowanie Polonii europejskiej wobec Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, innych struktur europejskich i międzynarodowych oraz wobec władz i organizacji polskich.

§ 6   Unia realizuje swoje cele między innymi poprzez:

-         promowanie spraw polskich w krajach Europy oraz w zintegrowanych strukturach europejskich i międzynarodowych;
-         wspieranie i popularyzowanie idei jedności europejskiej opartej na zasadach wzajemnych korzyści oraz równości państw i narodów;
-         wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycje;
-         motywowaniu polskiej racji stanu w jednoczeniu się z demokratycznym Zachodem;
-         współpracę z kontynentalnymi i światowymi organizacjami polonijnymi;
-         współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi z którymi łączą Unię wspólne cele statutowe;
-         reprezentację i wspieranie interesów Polonii i ich centralnych organizacji wobec władz: europejskich, polskich i krajów zamieszkania;
-         motywowanie wszelkich struktur w Polsce dla szerszego popierania wspólnot polonijnych;
-         dbanie o dobre imię Polski i Polaków;
-         rozwijanie poczucia więzi narodowej Polaków i ich mobilizacja do działalności na rzecz wspólnego dobra;

§ 7   Działalność Unii finansowana jest:

-         ze składek członkowskich;
-         z dotacji władz polskich i europejskich;
-         z darów osób fizycznych i prawnych;
-    Dotacje i darowizny nie mogą ograniczać suwerenności Unii.

Artykuł 3.   CZŁONKOSTWO

§ 8   Organizacją członkowską  Unii może być:

-         a) ogólnokrajowa organizacja polonijna o charakterze federacyjnym działająca na terenie państwa europejskiego;
 
-      b) największa organizacja polonijna, w przypadku braku organizacji wymienionej w punkcie a;
-         c) ogólnoeuropejska organizacja polonijna;
-         d) europejski oddział ogólnoświatowej organizacji polonijnej;
-         e) organizacja członkowska ERWP.

§ 9   Organizacje członkowskie mają prawo do:
-         interwencji władz Unii w ich sprawach i na ich życzenie;
-         dotacji ze środków centralnych Unii;
-         biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Unii.

§ 10  Obowiązkiem organizacji członkowskiej jest:
-         popieranie i realizowanie zadań statutowych Unii;
-         opłacanie corocznie składki członkowskiej w wysokości określonej każdorazowo poprzez Zjazd.

§ 11  Decyzję o członkostwie podejmuje Rada Prezesów.

Instancją odwoławczą
w sprawach członkowskich jest Zjazd Unii.

§ 12  Utrata członkostwa może nastąpić:

-         na własne życzenie organizacji członkowskiej;
-         decyzją Rady Prezesów, jeżeli organizacja nie spełnia warunków statutowych Unii.

§ 13  Członkostwo w Unii nie ogranicza suwerennych praw zrzeszonych organizacji.

Artykuł 4.   WŁADZE UNII

§ 14  1. Władzami Unii są:
    - Zjazd;
    - Rada prezesów;
    - Sekretariat;
    - Komisja rewizyjna.

2. Prawomocność władz Unii określa quorum 2/3 reprezentowanych 
    organizacji członkowskich w przypadku zjazdu i rady prezesów,
   
2/3 członków w przypadku sekretariatu i komisji rewizyjnej.

3. Posiedzenia władz Unii mogą mieć charakter zamknięty na żądanie
    większości obecnych delegatów.

§ 15  1. Zjazd jest zebraniem delegatów organizacji członkowskich. Ilość 
            
delegatów przypadających na poszczególne kraje ustala Rada Prezesów.

         2. Zjazd przygotowany i zwoływany jest przez sekretariat raz na trzy lata,
             przy czym termin zjazdu winien być ogłoszony przynajmniej
             6 miesięcy wcześniej, a program zjazdu przynajmniej 2 miesiące wcześniej.

         3. Do zadań zjazdu należy:
              -  wybór przewodniczącego obrad, dwóch sekretarzy i dwóch asesorów;
              -  powołanie komisji zjazdowych i zatwierdzenie ich przewodniczących;
              -  zatwierdzenie sprawozdania sekretariatu i komisji rewizyjnej;
              -  udzielenie absolutorium sekretariatowi;
              -  wybór na trzyletnią kadencję Prezydenta Unii;
              -  zatwierdzenie na trzyletnią kadencję zaproponowanego przez
                  Prezydenta składu sekretariatu;
              -   wybór komisji rewizyjnej;
              -  zatwierdzenie planu działalności, budżetu, wniosków i uchwał;
              -  decyzja o przystąpieniu do innej organizacji;
              -  decyzja o utracie praw członkowskich;
              -  ustalenie wysokości składki członkowskiej;
              -  przyznanie tytułu Honorowego Prezydenta Unii za szczególne zasługi.

         4. Udział w zjeździe, na statusie obserwatora, za zgodą sekretariatu
              i na warunkach przezeń określonych mogą wziąć organizacje nie będące
              członkami Unii.

§ 16  1. Rada prezesów jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich.
             W miejsce prezesa, organizacja może wydelegować inną osobę,
              posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

          2. Radę prezesów zwołuje sekretariat raz na rok w latach pomiędzy
              zjazdami, przy czym termin, miejsce i program rady winien być
              ogłoszony przynajmniej 2 miesiące wcześniej.

          3. Do zadań rady prezesów należy:
              -  ocena rocznej pracy sekretariatu;
              -  analiza sytuacji w Unii i w poszczególnych organizacjach;
              -  opiniowanie planowanych działań sekretariatu;
              -  zatwierdzanie czasowych (do najbliższego zjazdu) zmian w składzie
                  sekretariatu;
              -  uchwalanie decyzji w sprawach członkowskich.

§ 17  1. Sekretariat Unii składa się z Prezydenta Unii oraz nominowanych
             przez niego i zatwierdzonych przez zjazd (lub jak w § 16 p.3)
             wiceprezydenta, sekretarza generalnego i dwóch sekretarzy.
         2.   Prezydent Unii nie może pełnić naczelnych funkcji w organizacji
             krajowej. Wybierany jest przez zjazd, na najwyżej dwie trzyletnie kadencje.
         3. Sekretariat zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.
         4.   Do zadań sekretariatu należy:
   
           - realizacja zatwierdzonego planu działalności i uchwał rady prezesów i zjazdu;
              - opracowanie budżetu i planu działalności Unii;
              - zwoływanie i przygotowanie rady prezesów i zjazdu;
              - przygotowanie kandydatur do prezydium i komisji zjazdu.

         5. W pracach sekretariatu może pełnoprawnie uczestniczyć Honorowy Prezydent Unii.

§ 18  1. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób, pochodzących z różnych organizacji członkowskich.

2.  Do zadań komisji rewizyjnej należy:
- kontrolowanie działalności finansowej sekretariatu;
- kontrolowanie statutowej legalności środków finansowych;
- składanie zjazdowi sprawozdania;
- stawianie na zjeździe wniosku o udzielenie sekretariatowi absolutorium.

3.     Kadencja komisji rewizyjnej trwa trzy lata.

Artykuł 5.  PRZEPISY KOŃCOWE

§ 19  Decyzje wszystkich władz Unii zapadają zwykłą większością głosów, przy spełnieniu zasady prawomocności obrad,. Głos przewodniczącego jest ważący w przypadku równowagi.

§ 20  Zmianę niniejszego statusu dokonuje zjazd Unii kwalifikowaną większością ¾ głosów.

§ 21  Nadzwyczajny zjazd Unii zwołuje sekretariat na pisemne żądanie co najmniej 2/3 organizacji członkowskich, lub Rady Prezesów.

§ 22  Decyzję o rozwiązaniu Unii może podjąć jedynie zjazd Unii, kwalifikowaną większością ¾ głosów. W takim przypadku majątek Unii  musi być przekazany na cele polonijne.

§ 23  We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym statutem obowiązują odpowiednie przepisy prawne kraju rejestracji Unii.

PRZEPISY  WYKONAWCZE

1)  Przyjęcie do Unii jest rozpatrywane po przedłożeniu zgłoszenia i statutu.

2)  Ilość delegatów na zjazd ustala się wg zasady:

- 2 delegatów z każdego kraju;

- 2 delegatów z organizacji wymienionych w § 8 punktach c i d

3) W przypadku większej ilości organizacji z danego kraju przysługująca ilości mandatów nie ulega zmianie.

4)  Na zjeździe prawo do głosowania przysługuje tylko obecnym delegatom.