sekretszczecin.htm

Von: Urszula Milczewska [psko@nat.bg]
Gesendet: Samstag, 22. Mai 2004 21:00
An: Ryszard Maciejkianiec; Alicja Sollamo; Michal Bieniasz; Maria Olsson; Jerzy Jankowski; Halina Subotowicz; Tadeusz Kruczkowski; Stanislaw Sienkiewicz; Polska Macierz Szkolna; Wladyslaw Strutynski; Jan Mokrzycki; Jan Mokrzycki; Zbigniew Kostecki; Izabella Czetwertynska; Krystyna Sadowska; A.Lech; Forum Polonii w Austrii; I. Cengic; B.Ilic; W.Loncaric; J. Szymeczek; Henryk Cieslar; Z. Stopa; K.Sutarski; A. Nagy; M. Rasiej; Maria Gratkowska-Scarlini; T. Szaurek; G. Longher; J. Klim; M. Srdic; Dagmara Lukowic; M. Chrzastowski; E. Jaroszewski; Lidia Inkret Maribor; Malgorzata Bos-Karczewska; Jan Pyszko; Elzbieta Molnarne; Helena Johnston; Stanislaw Kostecki; Aleksandra Podhorodecka; Michał Mackiewicz; Ryszard Jedrzejczak; info@polonia.be
Betreff: Protokol

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet
 

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

 

Zebranie Sekretariatu

 

PROTOKOŁ 1/2004

 

Data: 17 kwietnia 2004 r.

Miejsce: Dom Nauczyciela - Szczecin

Obecni: Helena Miziniak          Prezydent

Tadeusz Adam Pilat                 Wiceprezydent

Roman Śmigielski                     Sekretarz Generalny

Urszula Milczewska                  Sekretarz

Aleksander Zając                       Sekretarz

Czesław Błasik                           Sekretarz

Przewodnicząca posiedzenia:             Helena Miziniak

Rozpatrzone zostały następujące sprawy:

  1. Podsumowanie V Zjazdu EUWP

 

Zjazd nie spełnił oczekiwań członków. Przyjechało bardzo dużo delegatów, jednak nie wykorzystano szansy aby zjazd był konstruktywny. Ze względów proceduralnych wielu spraw nie udało się przedyskutować ani ustalić, np. programu działania EUWP na najbliższe lata.

Wnioski i postulaty były zbyt ogólnikowe. Brakowało zasadniczych postulatów, które mogłyby ukierunkować pracę EUWP. Sekretariat bardzo ubolewa z tego powodu.

II. Omówienie postulatów z V Zjazdu

 

Przewodnicząca komisji rozesłała do organizacji list w sprawie rozpoznania sytuacji oświatowej w poszczególnych krajach członkowskich EUWP. Sekretariat spodziewa się informacji o wynikach tego rozpoznania i na temat innych działań Komisji.

W związku z postulatem o powołaniu stałej komisji ds. młodzieży tymczasowy przewodniczący Komisji Czesław Błasik został zobowiązany do wysłania do wszystkich organizacji pisma z prośbą o kontakt. W związku z postulatem zorganizowania spotkań liderów młodzieżowych w Polsce lub kraju zamieszkania prowadzone są wstępne starania aby takie spotkanie odbyło się w Krakowie. Podstawowym celem byłoby określenie głównych kierunków działania i tematów które mogłyby ich zainteresować. Niezależnie od ilości uczestników, spotkanie powinno być tematyczne. Czesław Błasik zobowiązał się wznowić kontakty z członkami Komisji, wysłać informacje do organizacji centralnych z prośbą o informacje o strukturach, planach i możliwościach współpracy. Należy dążyć do nawiązania kontaktu z działaczami REMP-u. W sprawie wspierania młodzieży utalentowanej podstawową sprawą jest zorganizowanie bazy danych i na jej podstawie promowanie talentów poprzez wzajemne zapraszanie się na występy w różnego rodzaju uroczystościach. Trzeba pomyśleć o nawiązaniu kontaktu z Fundacją wspierającą utalentowaną młodzież.

Komisja już działa, przewodniczący skontaktował się ze wszystkimi członkami, opracował statut. Konieczne jest aby informacje o wystąpieniach, protestach itp. otrzymywane przez przewodniczącego komisji Włodzimierza Dropińskiego były przekazywane do Sekretariatu i zamieszczane w Listach Informacyjnych i na stronach internetowych.

Komisja nie złożyła wniosków. Sekretariat powinien nawiązać kontakt z księżmi rektorami. Nie należy powoływać odrębnej organizacji, a centrum chrześcijańskie powinno wejść w struktury EUWP.

Pozostałe wnioski zostały już wysłane do adresatów.

  1. Omówienie pism otrzymanych przez Sekretariat po V Zjeździe

IV. Plan pracy i podział zadań dla członków Sekretariatu na 2004 rok

ZADANIE

WYKONANIE

 

Wzmocnienie działań na rzecz zaangażowania młodzieży polonijnej.

  1. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sprawy młodzieży;
  2. uaktywnienie REMP-u;
  3. nawiązanie kontaktów z organizacjami młodzieżowymi;
  4. zorganizowanie spotkania młodych liderów polonijnych;

Czesław Błasik

 

Nawiązanie współpracy z organizacjami katolickimi.

Helena Miziniak

 

Propagowanie zakładania polonijnych organizacji branżowych o zasięgu europejskim takich jak np. inżynierów i techników, lekarzy, pisarzy

wszyscy członkowie Sekretariatu

 

Skoordynowanie pomocy tak charytatywnej jak i merytorycznej dla najbardziej potrzebujących organizacji członkowskich

Helena Miziniak

 

Działania na rzecz wzmocnienia pozycji europejskiego ruchu polonijnego.

wszyscy członkowie Sekretariatu

 

Promocja przystąpienia Polski do UE i wspieranie dążeń Polski do uzyskania należnej jej w UE pozycji.

wszyscy członkowie Sekretariatu

 

Współpraca z powołanymi na V Zjeździe EUWP Komisjami: ds. Obrony dobrego Imienia Polski i Polaków oraz Oświaty i Kultury.

Roman Śmigielski

 

Kontynuowanie działań i współpracy w zakresie procesu legislacyjnego. Zabieganie o przyśpieszenie prac nad najważniejszymi dla środowisk polonijnych ustawami: o Karcie Polaka i o obywatelstwie oraz nowelizacji: przepisów paszportowych, przepisów dotyczących wiz dla Polaków ze Wschodu i ustawy o repatriacji.

wszyscy członkowie Sekretariatu

 

Współpraca z władzami i instytucjami pozarządowymi w Polsce w zakresie obrony żywotnych dla Polonii spraw.

wszyscy członkowie Sekretariatu

 

Działania na rzecz integracji światowego ruchu polonijnego, współpraca ze światowymi i kontynentalnymi strukturami polonijnymi.

wszyscy członkowie Sekretariatu

 

“Listy Informacyjne”. Stała działalność informacyjna w oparciu o nadsyłane elektronicznie materiały o organizacjach członkowskich, ważnych wydarzeniach z życia polonijnego i z działalności Sekretariatu. Aktualizacja stron internetowych EUWP.

T. A. Pilat - “Listy Informacyjne”.

Roman Śmigielski – aktualizacja stron internetowych

Urszula Milczewska – dystrybucja informacji do organizacji członkowskich

 

Podjęcie działań zmierzających do uzyskania dodatkowych funduszy na działalność EUWP. Kontynuacja prac nad powstaniem fundacji wspierającej europejski ruch polonijny.

T. A. Pilat - koordynacja

wszyscy członkowie Sekretariatu

 

Wspieranie idei regionalnych spotkań integracyjnych. Ustalenie zasad, koordynacja, i utworzenie wieloletniego kalendarza inicjatyw.

Aleksander Zając

 

Zwołanie Rady Prezesów w Brukseli.

15, 16, 17 października

 

Zwołanie 2 zebrań Sekretariatu.

Drugie zebranie: jeden dzień przed Radą Prezesów w Brukseli

 

Realizacja Wniosków V Zjazdu EUWP.

wszyscy członkowie Sekretariatu

 

Statutowa weryfikacja organizacji członkowskich.

Urszula Milczewska - przygotowanie aktualnych danych o organizacjach

Odnośnie zadań na 2004 r.

ad. 3

Propagowanie i przekazywanie informacji o działających organizacjach branżowych na każdym regionalnym spotkaniu i innym forum polonijnym. Każdy z członków będzie robić notatki do wspólnego sprawozdania. Bieżąca informacja będzie zamieszczana w Listach Informacyjnych.

ad. 4

Celem jest uczulenie organizacji na potrzeby innych - szczególnie na potrzeby Polaków na Wschodzie i na Bałkanach. Chodzi o okazywanie wzajemnej pomocy potrzebującym organizacjom w postaci sprzętu, wyposażenia itp., organizowanie akcji charytatywnych

ad.7

Informacje o wystąpieniach, protestach itp. otrzymywanych przez przewodniczącego komisji Włodzimierza Dropińskiego będą zamieszczane Listach Informacyjnych.

ad.12

Statut Fundacji jest już opracowany. Nic nie stoi na przeszkodzie by założyć fundację. Aby ją założyć potrzebne jest 100 tys. złotych, przy założeniu, że fundacja będzie działać w Polsce.

ad. 13

Opracowany zostanie projekt regulaminu spotkań z uwzględnieniem następujących warunków:

- spotkania będą organizowane dwa razy w roku (wiosna, jesień),

- w spotkaniach będą brały udział tylko organizacje członkowskie z danego regionu,

- każde spotkanie musi być przygotowane merytorycznie i programowo,

- projekt każdego spotkania powinien być wcześniej złożony w Sekretariacie i uzyskać jego poparcie,

- termin spotkań powinien być konsultowany i zatwierdzony przez Sekretariat.

ad. 17

Do opracowania informacji o organizacjach niezbędne jest przekazanie kopii wszystkich ankiet organizacyjnych krajów członkowskich sprzed 2000 r.

  1. Sprawy bieżące i różne

Na zebraniu Sekretariatu zostały podjęte następujące decyzje:

  1. Sekretariat przyjmuje wewnętrzny podział na regiony w celu usprawnienia współpracy sekretarzy z organizacjami członkowskimi:

- Bałkany i Południowy Wschód - Urszula Milczewska

        Podział ten będzie włączony do Regulaminu Spotkań Regionalnych i poddany głosowaniu na Radzie Prezesów.

     

2.    We wszystkich Spotkaniach Regionalnych obowiązkowo powinno brać udział dwóch przedstawicieli Sekretariatu:    
        prezydent EUWP (wiceprezydent lub sekretarz generalny) i jeden sekretarz, zamieszkały w regionie, w którym odbywa
        się spotkanie.

 

3.    Członek Sekretariatu weźmie udział w Zjeździe ZPL pod koniec maja b.r.

 

4.    Sekretariat skieruje pismo do Komisji Rewizyjnej z prośbą o przyspieszenie prac i przekazanie protokołu do końca maja         b.r.

 

 

5.    Sekretariat wystąpi z wnioskiem w sprawie zakupu dwóch komputerów dla sekretarzy EUWP (Urszula Milczewska,
       Czesław Błasik) z przeznaczeniem dla organizacji.

 

 

6.    W imieniu Sekretariatu zostanie wysłane pismo do rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie z poparciem otwarcia    
       filii Akademii w Londynie - tekst pisma został zatwierdzony przez Sekretariat.

 

 

Sekretariat EUWP