Protokol ze spotkania w dniu 27-28 pazdziernika 2001

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCH

PUŁTUSK 27 – 28 PAŹDZIERNIKA 2001 r.

 

            W  dniach 27 – 28 października 2001 r. w Domu Polonii w Pułtusku odbyły się obrady Rady Prezesów organizacji należących do EUWP.

            Zebrani wysłuchali i przyjęli przez aklamację sprawozdanie sekretariatu z rocznej działalności EUWP. 

Omówiono wyniki II Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy oraz wkład EUWP w przygotowanie i merytoryczny przebieg Zjazdu.

Przeprowadzono szeroką dyskusję na temat przyszłych struktur Rady Polonii Świata. Uznano potrzebę ogólnoświatowego porozumienia polonijnego o luźnej strukturze organizacyjnej.

W dyskusji na temat obecnej i przyszłej sytuacji TV Polonia uczestniczył nowo wybrany dyrektor Antoni Bartkiewicz. Z relacji dyrektora Bartkiewicza wynikało, że zmniejszająca się ilość programów, dotyczących życia Polaków poza granicami kraju jest rezultatem stale malejącego budżetu TV Polonia. 

Rada Prezesów po rozpatrzeniu wniosków przyjęła w poczet członków cztery nowe organizacje krajowe z Chorwacji, Mołdawii, Słowacji i Słowenii. W chwili obecnej EUWP skupia 35 organizacji z 26 krajów europejskich.

W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy spotkania regionalne EUWP w Ramsau (Austria), w Budapeszcie i w Gemonie (północne Włochy). Spotkania te miały formę otwartą,  a ich celem była integracja sąsiadujących ze sobą Polonii.

Rada Prezesów wyraziła wolę nawiązania bliższych kontaktów z innymi organizacjami o zasięgu kontynentalnym.

Omawiano możliwości rozwiązywania problemów polskich mniejszości w ich krajach zamieszkania, a także konfliktów między polskimi organizacjami. Wyrażono potrzebę przekazywania wzorców demokracji zachodniej odradzającym się organizacjom polskim na Wschodzie.

W czasie obrad dyskutowano na temat sposobów reagowania na antypolskie przekazy, które od czasu do czasu ukazują się w europejskich mediach.

Zapewniono, że EUWP będzie kontynuowała rozpoczęty proces integracji organizacji członkowskich, m. in. wymianę kulturalną, edukacyjną i charytatywną. Podkreślono konieczność koordynacji pomocy organizacjom na Wschodzie i na Bałkanach.

Ustalono, że w planach długoterminowych  EUWP konieczne jest założenie fundacji.

Zwrócono uwagę na wartość informacyjną witryny internetowej:  www. polonia.org

Wyrażono podziękowania Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” za dotychczasową współpracę i uznano, że jest ono najlepszym krajowym partnerem polskich i polonijnych organizacji w Europie.

Rada Prezesów EUWP wystosowała listy do Marszałka Senatu RP, Przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą Sejmu RP i Przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Senatu RP. W listach tych EUWP zapewnia adresatów, że jest otwarta na wszelkie formy partnerskiej współpracy służące interesom Polski i Polaków rozsianych po całym świecie. 

 

Helena Miziniak                                               Roman Śmigielski

Prezydent EUWP                                             Sekretarz regionalny EUWP