PROTOKÓŁ

RADY PREZESÓW

EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCH

BRUKSELA 15 – 17.10.2004 r.

Piątek, 15.10.2004 – godz. 9.30
Obrady prowadził: Tadeusz A. Pilat, protokołował: A. Zając

Uroczyste otwarcie

Po odśpiewaniu hymnu „Marsz, marsz Polonia”, zebranie otworzyli:

Zenon Lupino – Dyrektor Centrum Polskiego,

Izabela du Bois d’ Aische Czetwertyńska – Prezes Rady Polonii Belgijskiej,

Włodzimierz Dropiński – Prezes Zjednoczenia Polskiego w Belgii

Helena Miziniak – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Przyjęcie porządku obrad

Po krótkiej dyskusji postanowiono przenieść na sobotę sprawozdanie Komisji rewizyjnej za rok 2003/2004, a w następnej kolejności przedstawić sprawozdania organizacji członkowskich. W takiej wersji program zebrania Rady Prezesów zostaje przyjęty bez sprzeciwu.

Sprawozdanie z działalności Sekretariatu za rok 2003/2004

Referują Helena Miziniak i Roman Śmigielski

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Obrony dobrego imienia Polski i Polaków – Referuje Włodzimierz Dropiński

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Oświaty Polonijnej – referuje Krystyna Orłowicz Sadowska

Dyskusja nad sprawozdaniami

W dyskusji kolejno głos zabrali:

B. Płaszczyńska – nie może zabrać głosu, po uwagach J. Pyszko i M. Bieniasza, że nie jest członkiem EUWP;

M. Bieniasz- wnosi uwagę, że nie podpisał protokołu ze zjazdu w Londynie, sprawę wyjaśnia A. Zając;

J. Mokrzycki – podaje przykłady obrony dobrego imienia Polski i Polaków na terenie Wielkiej Brytanii;

H. Cieślar – ma uwagi do protokołu ze zjazdu w Londynie, uważa że brakuje w nim sprawy zorganizowania spotkania regionalnego, które to on zobowiązał się zorganizować. Wyjaśnia A. Zając – podaje, że ten wniosek znalazł się w sprawozdaniu Komisji wnioskowej – wniosek nr 4 i został on przez Zjazd skierowany do Sekretariatu jako dezyderat do zorganizowania spotkania regionalnego przez Kongres Polaków w Republice Czeskiej;

H. Miziniak – zwraca się z zapytaniem o niemiecką komisję ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków pod przewodnictwem B. Miłka;

Z. Kostecki - w odpowiedzi podkreśla, że komisja którą prowadzi dr Miłek ma charakter ogólnoniemiecki i mówi o konieczności łączności e-mail’owej. Uważa, że przyjmowanie nowych członków powinno odbywać się zawsze na początku zebrania, tak żeby potem delegacje mogły uczestniczyć w spotkaniu na pełnych prawach. Składa wniosek, żeby sprawozdanie komisji rewizyjnej odbyło się jeszcze w pierwszym dniu obrad;

H. Miziniak – wyjaśnia, że komisja rewizyjna ma się jeszcze spotkać w dniu dzisiejszym i dlatego sprawozdanie zostało przeniesione na sobotę. Składa wyjaśnienia w sprawie komisji oświatowej. Wyjaśnia, że zapotrzebowania komisji nie zostały ujęte w planie budżetowym na rok 2004. EUWP otrzymała na swoją działalność tylko 24 tyś. zł z Senatu RP i dopiero na jej interwencję dołożono funduszy na organizację posiedzenia Rady Prezesów. Maksymalne roczne wpływy ze składek członkowskich wynoszą około 550 Ł. Finansowanie komisji oświatowej będzie możliwe po przedstawieniu preliminarza budżetowego i jego akceptacji przez Senat RP;

K. Sutarski – mówi o konieczności powołania komisji ds. mniejszości narodowych oraz podania do informacji Senatu jakie komisje działają w ramach EUWP;

J. Pyszko – zapytuje jakie korzyści przyniesie EUWP współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim, informuje o antypolonizmach w Australii i Ameryce Południowej i Północnej, podaje informacje że szereg antypolskich artykułów pisanych jest w Warszawie. Wyraża swoje uznanie dla dużego wkładu pracy jaki został dokonany w komisji oświatowej i dziwi się, że Sekretariat wykazuje tak dużo zainteresowania pracą tej komisji;

H. Miziniak – odpowiadając podkreśla, że komisji oświatowej poświęcono tyle uwagi bo jest dla nas najważniejsza, również Komisja ds. Obrony Godności Narodowej uzyskała wszelką możliwą pomoc;

W. Dropiński – informuje o kontaktach i pomocy Sekretariatu. Uważa, że Komisja ds. Obrony Godności Narodowej jest komisją centralną;

K. Orłowicz – Sadowska - dementuje informacje na temat listu do p. Milczewskiej w którym używa sformułowania „co wyprawia Helena”, informuje o swoim wypadku i odnosi się do wypowiedzi prof. Stelmachowskiego. Mówi o pracy Komisji oświatowej i o konieczności jej poszerzenia;

M. Bieniasz – mówi o zasadach pracy Sekretariatu i wnosi żeby ten regulamin sporządzić do jutra. Uważa, że Sekretariat działa w oparciu o podział pracy jaki wcześniej został przyjęty przez Radę Prezesów;

T. Pilat – uważa, że współpraca powinna odbywać się na zasadach koleżeństwa. Proponuje, żeby Komisja oświatowa zarysowała zakres potrzeb, które mogłyby być umieszczone w budżecie na rok 2005;

A. Lech – mówi o interpretacji statutu i przepisów, oraz apeluje o zdrowy rozsądek. Mówi

o wypowiedzi posła Rutkowskiego na temat kryminogenności Polaków, przeciwko której zaprotestowała Polonia austriacka – jednak bez reakcji ze strony Sejmu;

R. Śmigielski – udziela informacji na temat współpracy EUWP z Uniwersytetem Szczecińskim;

M. Smoleński – wyraża swoje uwagi odnośnie oświadczenia w sprawie zbrodni katyńskiej, zwłaszcza w kwestii ilości ofiar. Bohdan Podrzycki informuje, że w Katyniu, Starobielsku i Miednoje zginęło łącznie 21.300 osób;

H. Miziniak – jeszcze raz wraca do współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim i informuje o planowanej konferencji z udziałem Rektorów Polskich Misji Katolickich i przedstawicieli organizacji katolickich;

A. Zając - jeszcze raz wyjaśnia niejasności zgłaszane wcześniej przez M. Bieniasza i H. Cieślara; informuje, że może powtórnie wysłać do Czech protokół ze Zjazdu.

Odnośnie sprawozdania przewodniczącej Komisji ds. Oświaty K. Orłowicz-Sadowskiej informuje, że K. Orłowicz-Sadowska otrzymała na swoje pismo odpowiedź i to zarówno od niego samego jak i od U. Milczewskiej. Uważa, że Sekretariat EUWP nie może ponosić odpowiedzialności za aktywność poszczególnych organizacji członkowskich. Podkreśla, że osobiście wysłał do Komisji ds. Oświaty informacje dotyczące sytuacji oświaty polonijnej w Niemczech. Zwraca się do K. Orłowicz-Sadowskiej o sprostowanie zawartych w sprawozdaniu informacji, zwłaszcza tych które mijają się z prawdą.

J. Jankowski – w kontekście obrony dobrego imienia Polski i Polaków informuje o proteście Polonii norweskiej w sprawie obniżenia budżetu dla Instytutu Pamięci Narodowej, wnosi żeby interweniować w sprawie wypowiedzi D. Tuska, że Polonia go nie interesuje;

Z. Kostecki – mówi jeszcze raz o programie na dzień jutrzejszy. Stwierdza, że komisje powinny posiadać ciągłość i działać ponad partyjnie, oraz mówi o zwołaniu zjazdu nadzwyczajnego;

W. Loncaric – informuje o dobrej współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim;

T. Pilat – informuje, że w sprawie IPN-u Sekretariat wystosował również pismo protestacyjne. Uważa, że w Katyniu doszło do ludobójstwa, oraz informuje że zjazd nadzwyczajny można powołać tylko zgodnie ze Statutem EUWP;

K. Sutarski – uważa, że istnieje potrzeba uzupełnienia statutu o komisje oraz powtórnie wnosi o powołanie komisji ds. mniejszości narodowych.

Obrady zamknięto o godzinie 12:08

Sobota, 16.10.2004 – godz. 9.25

1. Przyjęcie nowych członków i statutowa weryfikacja organizacji członkowskich

a) Federacji Polonii Francuskiej – organizację przedstawia prezes Barbara Płaszczyńska

b) Kongresu Polonii Francuskiej – organizację przedstawia prezes Franciszka Aghamalian - Konieczna

W dyskusji udział wzięli:

M. Bieniasz – prosi o wyjaśnienie nazwy Federacji;

J. Pyszko – pyta w jakim języku prowadzone są obrady i jakim językiem jest język urzędowy?

B. Płaszczyńska – wyjaśnia, że językiem obrad jest język francuski;

M. Bieniasz – pyta skąd dowiedzieli się o EUWP?;

J. Jankowski – pyta dlaczego Federacja nie weszła do Kongresu, a stworzyła drugą organizację;

H. Subotowicz – Romanowa – pyta jakie są szanse na połączenie obu organizacji.

F. Aghamalian-Konieczna wyjaśnia, że są to sprawy pokoleniowe. Uważa, że się połączą ale na to potrzeba jeszcze czasu;

W. Loncaric – uważa, że trzeba przypomnieć jakie są zasady przyjmowania nowych członków, aby uniknąć dalszych pytań;

J. Pyszko prosi o podanie ile organizacji zrzesza Federacja. B. Płaszczyńska podaje że Federacja zrzesza 50 organizacji;

J. Pyszko – uważa, że nie zna organizacji polonijnej w której językiem urzędowym byłby inny niż polski i dlatego składa wniosek, żeby nie rozpatrywać wniosku o przyjęcie Federacji do EUWP;

M. Bieniasz – sugeruje, żeby właśnie na bazie EUWP łączyć się i ustalać wspólne stanowisko;

T. Pilat – wyraża swoje zadowolenie, że organizacje francuskie będą członkami EUWP;

J. Mokrzycki – uważa, że kwestia języka nie powinna być podnoszona, ani nie powinna być kryterium przy przyjmowaniu nowych organizacji do EUWP. Uważa, że Kongres należałoby już przyjąć, a Federacja jako młoda organizacja mogłaby jeszcze rok poczekać;

H. Miziniak – uważa, że język nie jest kryterium do przyjęcia i podaje przykład USOPAŁ-u, gdzie obrady prowadzi się po hiszpańsku i portugalsku. Uważa, że należy już teraz przyjąć obie organizacje;

U. Milczewska – apeluje o poparcie wniosków o przyjęcie obu organizacji;

Z. Kostecki – wnosi, żeby nie wprowadzać elementu USOPAŁ-u gdzie nie można było prowadzić obrad w innym języku, natomiast we Francji nie ma takiego zakazu;

H. Cieślar – przypomina, że zgodnie ze Statutem, członkami mogą być tylko dwie organizacje z danego kraju, trzeba więc teraz rozstrzygnąć kogo przyjąć a kto będzie obserwatorem;

Cz. Błasik – wnosi o przyjęcie obu organizacji;

M. Rasiej – uważa, że sama chęć należenia obu organizacji do EUWP jest już dużym sukcesem;

Na pytania odpowiadały B. Płaszczyńska i F. Aghamalian – Konieczna. W uzupełnieniu B. Płaszczyńska dodaje, że obrady Prezydium Federacji prowadzone są dwujęzycznie.

Przed głosowaniem zostają wydane imiennie mandaty w ilości: 27.

M. Bieniasz - wnosi o wydanie drugiego mandatu, ponieważ reprezentuje również Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na Wschodzie.

H. Miziniak wyjaśnia, że jako reprezentant Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich na Wschodzie został zgłoszony R. Maciejkianiec, który na spotkanie nie przyjechał, w związku z czym nie można wydać drugiego mandatu.

J. Branny - wnosi o wydanie mandatu dla Polskiej Macierzy Szkolnej.

Po wyjaśnieniach zostaje wydany mandat dla reprezentanta Polskiej Macierzy Szkolnej w Czechach.

Razem wydano 28 mandatów.

M. Bieniasz protestuje że nie wydano mu drugiego mandatu i składa wniosek formalny o wydanie mu drugiego mandatu.

T. Pilat – zarządza głosowanie:

za przyznaniem drugiego mandatu głosowało – 12 osób,

przeciwko - 13 osób.

wstrzymały się - 3 osoby.

M. Bieniasz głosuje jednym mandatem.

M. Bieniasz składa protest.

U. Milczewska - zgłasza wniosek o przyjęcie Federacji Polonii Francuskiej do EUWP

J. Pyszko – zgłasza wniosek o przełożenie przyjęcia do następnego zebrania.

T. Pilat zarządza głosowanie:

za przyjęciem głosowało - 20 osób,

przeciw - 3 osoby,

wstrzymało się - 5 osób.

Federacja Polonii Francuskiej zostaje przyjęta do EUWP.

U. Milczewska - zgłasza wniosek o przyjęcie do EUWP Kongresu Polonii Francuskiej

T. Pilat zarządza głosowanie:

za przyjęciem głosowało – 23 osoby,

przeciw - 0 osób,

wstrzymało się - 5 osób.

Kongres Polonii Francuskiej zostaje przyjęty do EUWP.

T. Pilat w imieniu Sekretariatu i zebranych serdecznie wita nowe organizacje, którym równocześnie zostają wydane mandaty.

Łącznie wydano 30 mandatów.

T. Pilat zarządza krótką przerwę.

Po przerwie wznowiono obrady w punkcie 1.

R. Śmigielski referuje Statut EUWP i odnosi się do członkostwa organizacji francuskich w EUWP, gdzie zgodnie ze statutem, Nazareth Famille nie spełnia określonych wymagań. Istnieje natomiast możliwość uczestnictwa tego Stowarzyszenia w EUWP na zasadzie członka obserwatora.

W dyskusji udział wzięli:

M. Bieniasz – uważa, że postawienie drugiego wniosku o przyjęcie organizacji francuskiej nie było zgodne ze Statutem;

K. Orłowicz – Sadowska – mówi o historii przyjęcia Nazareth – Famille do ERWP i o działalności tej organizacji na polu europejskim;

Z. Kostecki – uważa, że konflikt pomiędzy Sekretariatem, a salą jest nie do przyjęcia i uważa, że trzeba zwołać zebranie nadzwyczajne, oraz że głosowanie powinno być tajne;

J. Mokrzycki – w sprawie formalnej, informuje, że Nazareth-Famille jako członek obserwator będzie miała prawo zabierania głosu, ale nie będzie miała prawa do głosowania i prawa wyborczego;

K. Orłowicz – Sadowska – składa dalsze informacje odnośnie Nazareth Famille;

J. Pyszko - składa wniosek, żeby mogły być 3 organizacje członkowskie z Francji, oraz podaje do protokołu, że według niego doszło tutaj do naruszenia statutu, ponieważ najpierw trzeba było wyjaśnić sprawę Nazareth Famille, a potem przyjmować pozostałe organizacje;

U. Milczewska – protestuje na temat wypowiedzi Z. Kosteckiego dotyczącego konfliktu Sekretariatu z salą. Uważa, że sprawy Statutowe należy uregulować. Obie przyjęte organizacje są organizacjami ogólnonarodowymi i spełniają wymogi statutowe, a Nazareth Famille w tej chwili kryteriów tych nie spełnia;

T. Pilat – wyjaśnia historyczne powody przyjęcia Nazareth Famille do ERWP. Uważa, że wraz z przyjęciem Statutu zostaliśmy nim zobligowani do weryfikacji swoich organizacji. Po weryfikacji, obserwator nie może wybierać i kandydować, ale jako obserwator ma prawo zabierania głosu. Popiera wniosek R. Śmigielskiego o przyjęcie przez Nazareth Famille statusu obserwatora;

H. Miziniak – wracając do historii podkreśla, że pan Natanek był członkiem założycielem ERWP i Kongres teraz nie powinien być przyjmowany ponownie. Podkreśla rolę i zasługi K. Orłowicz – Sadowskiej, oraz apeluje o działanie zgodne ze Statutem;

R. Śmigielski – interpretuje zapisy statutowe i informuje że wniosek J. Pyszko nie jest zgodny ze statutem, bo Rada Prezesów nie ma takich kompetencji;

H. Subotowicz – Romanowa – zapytuje dlaczego Nazareth Famille nie weszła do Federacji Polonii Francuskiej;

K. Orłowicz – Sadowska – podkreśla, że mają dwie propozycje, zarówno od Kongresu jak i od Federacji i o przyszłym członkostwie zadecyduje przyszły walny zjazd;

J. Mokrzycki – jeszcze raz podkreśla, że jako obserwator Nazareth Famille będzie miało prawie takie same prawa;

J. Jankowski – podkreśla rolę Nazareth Famille i proponuje żeby zrobić wyjątek i żeby z Francji były 3 organizacje;

M. Olsson – przeraża ją podejście niektórych organizacji do przepisów statutowych. Dodaje, że to nie Sekretariat ustalał zasady statutowe ale zjazd i należy się tych zasad trzymać;

W. Dropiński – uważa, że członka założyciela nie można pozbawiać członkostwa;

H. Miziniak - odpowiada, że Nazareth Famille nie jest członkiem założycielem ERWP;

B. Podrzycki – w imieniu Nazareth Famille prosi, z uwagi na potrzebę konsultacji wewnątrzorganizacyjnej, o przełożenie ich odpowiedzi na po przerwie.

T. Pilat – referuje sprawę organizacji z Mołdawii i przedstawia list Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” o nadużyciach finansowych w tej organizacji.

W dyskusji głos zabrali:

M. Bieniasz – pyta dlaczego sekretarz regionalny nie próbował nawiązać kontaktu bezpośredniego na miejscu w Mołdawii;

H. Miziniak – uzupełnia podane informacje o sytuacji w Mołdawii. Wyjaśnia kulisy sprzedaży Domu Polskiego rodzinie Prezesa. Zapytuje czy Rada Prezesów wyraża zgodę na wyjazd U. Milczewskiej do Mołdawii. Brak sprzeciwu;

J. Pyszko – składa wniosek, żeby do wyjaśnienia zawiesić tą organizację;

A. Lech – uważa, że należy wyrzucić taką organizację ze skutkiem natychmiastowym;

U. Milczewska – uważa, że skoro ma sprawdzać, to należałoby tę organizację zawiesić, bo inaczej jej wyjazd nie ma sensu;

M. Bieniasz – uważa, że zapoznaliśmy się z kilkoma faktami, które trzeba na miejscu skonfrontować;

K. Orłowicz – Sadowska – wnosi, żeby do wyjaśnienia organizację tę zawiesić;

H. Subotowicz – Romanowa - uważa, że przyjęliśmy nie pana Jaroszewskiego, ale organizację i dlatego wnosi o sprawdzenie faktów na miejscu, a na razie proponuje zawieszenie tej organizacji w prawach członka EUWP;

A. Lech – wycofuje swój poprzedni wniosek o wyrzucenie tej organizacji.

T. Pilat - zarządza głosowanie:

za zawieszeniem głosowało - 26 osób,

przeciw - 0 osób,

wstrzymała się - 1 osoba.

R. Śmigielski – prosi o płacenie składek członkowskich, które przyjmuje kol. Błasik.

T. Pilat – apeluje o opłacanie składek również za rok 2005.

Przerwa 12:00 – 12:30

Po przerwie K. Orłowicz – Sadowska informuje, że Nazareth Famille przyjmuje status członka obserwatora.

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2003/2004

Referuje M. Boss – Karczewska

W imieniu Komisji Rewizyjnej w składzie:

Małgorzata Bos-Karczewska (Holandia) – przewodnicząca;

Jerzy Jankowski (Norwegia) – członek;

Walentyna Loncaric (Chorwacja) – członek;

Wnosi o udzielenie Sekretariatowi EUWP za lata 2001 do 2003 absolutorium.

Raport został przyjęty jednogłośnie przez członków Komisji Rewizyjnej i zawiera również zalecenia pokontrolne. W oryginale Raportu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej naniosła do punktu 8 uzupełnienie zawarte w podpunkcie „c) budżet z podziałem na działalność sekretariatu za rok podlegający kontroli Komisji i sprawozdanie Sekretariatu za ten rok kontrolny”.

W dyskusji głos zabrały następujące osoby:

J. Mokrzycki – dziękuje za bardzo rzeczowy raport. Prosi o wyjaśnienie o „prowadzenie księgowości komputerem”, bo ma obawy, że to skomplikuje życie;

J. Pyszko – uważa, że stara komisja rewizyjna nie mogła zakończyć swojej statutowej działalności i uważa, że nowa komisja rewizyjna została wybrana niezgodnie ze Statutem. Protestuje przeciwko wybranemu na zjeździe skarbnikowi, bo uważa że skarbnik powinien być członkiem sekretariatu. Uważa, że w raporcie brak jest informacji kto i na jakie cele wydał pieniądze;

R. Śmigielski – zgłasza uwagę jako rewident Duńskiej Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuje za rzeczowy raport, krytyczny ale konstruktywny;

M. Bieniasz – wymienia zalecenia. Przy bilansie brakuje mu pozycji majątku własnego na początku roku budżetowego;

H. Miziniak – wnosi uwagi do okresu w którym prowadziła księgowość, tj. od kwietnia 2003 roku. Wyjaśnia, że wcześniej nie było żadnych wpływów poza składkami. Do momentu otrzymania dotacji ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, tj. do 2001 roku, działalność ERWP finansowało Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii. Odczytuje sprawozdanie poprzedniej komisji rewizyjnej za rok 2001 podpisane przez J. Pyszkę. Informuje, że na rok 2004 został złożony budżet na 64 tyś. złotych, a otrzymano tylko kwotę 24 tyś. złotych. Na jej osobistą interwencję w Senacie przyznano dodatkowe fundusze na organizację Rady Prezesów;

Wyjaśnia, że były sporządzone dwa raporty. Oba stwierdzały, że wszystko jest w porządku. Później otrzymała list od J. Pyszko, że nie przeprowadził analizy finansowej EUWP przez ostatnie dwa lata, gdyż nie otrzymał dokumentacji od Z. Szkopiaka.

J. Pyszko – uważa, że dokumenty do kontroli otrzymał w Londynie za późno, dopiero na dzień przed zjazdem i ze względu na obszerność materiałów nie był w stanie zapoznać się z dokumentami. Dlatego też wnioskował o warunkowe udzielenie absolutorium oraz stwierdza, że nową komisję rewizyjną wybrano niezgodnie ze statutem EUWP;

U. Milczewska – wyjaśnia kiedy J. Pyszko otrzymał informacje o tym, że H. Miziniak przejęła obowiązki skarbnika;

H. Subotowicz-Romanowa – zwraca uwagę J. Pyszce, żeby nie wracać do historii i jako członek byłej komisji rewizyjnej uważa, że nie wywiązała się ona z obowiązków, a J. Pyszko powinien był znaleźć czas i przyjechać do Londynu, tak żeby mu wystarczyło czasu na sprawdzenie dokumentów;

T. Pilat – wnosi, żeby przyjąć „Raport Komisji Rewizyjnej” i nie wracać do historii;

 

M. Bos-Karczewska – uważa, że:

prowadzenie księgowości leży w gestii przyszłego skarbnika;

komisja ma obowiązek sprawdzania zgodności rachunków z wydatkami;

stwierdza nieścisłe sformułowania odnośnie powołania skarbnika;

jeżeli niemożliwe jest otrzymywanie billingów, to Sekretariat powinien ustalić ryczałty na rozmowy telefoniczne;

bilans podany w Tabeli 2 odzwierciedla aktywa i pasywa. Fundusze własne to jest saldo.

R. Śmigielski – wyjaśnia, że fundusze własne są to środki zaoszczędzone z poprzednich lat, a przede wszystkim składki członkowskie;

H. Miziniak – uważa, że skarbnik powinien być tam skąd jest też prezydent, ze względu na podpisywane umowy. Wyjaśnia powody powołania pana Stonczka na skarbnika EUWP;

W. Loncaric – potwierdza słowa H. Miziniak;

U. Milczewska – wnosi, żeby Komisja Statutowa w opracowywanym statucie ujęła, że skarbnik może być spoza organizacji;

R. Śmigielski – składa wniosek o przyjęcie Raportu Komisji Rewizyjnej

T. Pilat - zarządza głosowanie:

za przyjęciem głosowało - 24 osób,

przeciw - 1 osoba,

wstrzymało się - 2 osoby.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie brali udziału w głosowaniu.

Przerwa na obiad.

Wznowienie obrad o godz. 14:10

T. Pilat – informuje o dalszym programie obrad;

M. Bieniasz - wraca do sprawy Regulaminu Pracy Sekretariatu;

T. Pilat – odsyła go w tej sprawie do przewodniczącego Komisji Statutowej;

Z. Kostecki – informuje, że wprowadzi dla członków EUWP stronę internetową z propozycjami, gdzie będzie można również zgłaszać swoje uwagi i propozycje;

M. Bieniasz – ponownie wraca do sprawy Regulaminu Pracy Sekretariatu;

H. Cieślar – wnosi o trzymanie się porządku obrad.

3. Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim

a) konferencja na temat współpracy duszpasterstwa z organizacjami polonijnymi w Europie

b) Atlas Polonii Świata

c) IV Międzynarodowa Konferencja Polonijna – Europa małych Ojczyzn.

Referuje – H. Miziniak

W dyskusji głos zabrały następujące osoby:

B. Płaszczyńska – pyta jak się ustosunkować do innych ośrodków uniwersyteckich;

K. Sutarski – zwraca uwagę na dwie encyklopedie PAI i Judyccy oraz pokazuje encyklopedię Dopierały;

R. Śmigielski – informuje o Atlasie Polonii Świata;

W. Dropińskipyta czy Atlas ma znaczenie historyczne. Otrzymuje odpowiedź, że tak;

M. Olsson – prosi o uzupełnienie informacji o konferencji „Europa Małych Ojczyzn”. Informacje uzupełniają: H. Miziniak i R. Śmigielski;

B. Podrzycki – wnosi uwagi na temat współpracy z organizacjami katolickimi;

K. Orłowicz – Sadowska – informuje o stowarzyszeniu „Rodzina Katolicka poza granicami”;

J. Jankowski – mówi o współpracy z Kościołem katolickim;

K. Sutarski – uważa, że należy nawiązać współpracę z Radą Duszpasterstwa Europy;

B. Płaszczyńska – informuje o Radzie Duszpasterskiej Europy i informuje, że jest jej członkiem;

H. Miziniak – informuje o problemach Kościoła na wschodzie;

4. Spotkanie młodzieży w Wilnie

Referuje H. Miziniak – w spotkaniu brało udział 12 osób. Dotacji w wysokości 10 tyś. złotych udzielił Senat RP. Następne spotkanie jest planowane w Grodnie na Białorusi;

W dyskusji głos zabrały następujące osoby:

Cz. Błasik – uzupełnia informacje o spotkaniu;

K. Orłowicz – Sadowska – pyta do jakiego wieku może młodzież w nich uczestniczyć. Odpowiedź Sekretariatu – do 30-tu;

U. Milczewska – informuje o programach europejskich, m. in. o wymianie młodzieży;

F. Aghamalian – Konieczna – informuje o ZHP we Francji i o zorganizowanym zlocie;

M. Bieniasz – popiera ideę spotkań młodzieży i pyta jaki jest stosunek „Wspólnoty Polskiej” do tej idei. H. Miziniak odpowiada, że wniosek został złożony bezpośrednio w Senacie;

W. Dropiński – podnosi sprawę kultury i edukacji młodzieży;

M. Olsson – informuje o spotkaniu młodzieży z punktu widzenia delegata ze Szwecji;

M. Bieniasz – informuje, że Kongres Polonii Szwedzkiej nie wysłał na to spotkanie delegata;

Cz. Błasik – informuje o otwartej formie spotkania;

M. Rasiej – ubolewa, że delegat z Włoch nie mógł dojechać;

T. Pilat – dziękuje Związkowi Polaków na Litwie za organizację spotkania.

5. Dofinansowanie wydania książki o Idzie Kozakiewicz – działaczce Związku Polaków na Łotwie

Referują: H. Miziniak i W. Krukowska

W dyskusji głos zabrały następujące osoby:

J. Mokrzycki – uważa, że ideę tę należy popierać i informuje o dotacji Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii;

K. Orłowicz- Sadowska – prosi o informacje gdzie można wpłacać pieniądze;

M. Bos – Karczewska prosi o informacje o nakładzie i dystrybucji;

H. Miziniak – odpowiada, że w tej chwili jeszcze nic nie może powiedzieć o wielkości nakładu;

H. Subotowicz-Romanowa – pyta ile stron zawiera książka, oraz uważa że należy dalej rozmawiać z wydawnictwem w sprawie redukcji kosztów;

K. Sutarski- uważa, że jest to bardzo cenna inicjatywa.

6. „Współpraca Rodaków z krajów sąsiednich” – spotkania regionalne

Referuje: H. Miziniak – wyraża swoje zdziwienie, że w tej chwili brak jest takich inicjatyw. Informuje, że Wspólnota Polska prosi każdorazowo o przedstawienie wymiernych korzyści jakie przyniosło takie spotkanie;

W dyskusji głos zabrały następujące osoby:

M. Rasiej – uważa, że takie spotkania są bardzo potrzebne, oraz informuje o Federacji Związku Polaków we Włoszech;

J. Pyszko – podkreśla rolę spotkań regionalnych i ich finansowania;

K. Orłowicz – Sadowska – mówi o wymiernych rezultatach spotkań regionalnych, np. kontaktu z Polonią serbską;

A. Lech – kontynuuje wątek ważności i roli spotkań regionalnych;

H. Miziniak – informuje o propozycji spotkania regionalnego na Łotwie;

M. Bieniasz – informuje o pomocy Związku Dziennikarzy Polskich na Wschodzie dla wydania książki o Idzie Kozakiewicz i zobowiązuje się do opracowania składu i leyaut’u książki;

M. Olsson – prosi, żeby spotkania regionalne były tematyczne;

W. Loncaric – uważa, że spotkania regionalne powinny być tematyczne i służyć wzmocnieniu więzi organizacyjnych;

T. Pilat – mówi o spotkaniach regionalnych jako o oddolnej inicjatywie i uważa, że w danym roku nie powinno być więcej niż 2 takie spotkania;

B. Płaszczyńska – mówi o współorganizacji spotkań regionalnych;

J. Jankowski – proponuje organizację spotkania regionalnego w Norwegii w maju 2005 roku;

J. Pyszko – stwierdza, że spotkania regionalne są spotkaniami regionalnymi i taki zapis powinien być w Statucie;

U. Milczewska – wnosi o opracowanie regulaminu takich spotkań i sposobu ich finansowania;

W. Dropiński – informuje o innego typu kontaktach regionalnych.

7. Nawiązanie ścisłej, partnerskiej współpracy między Polakami z różnych krajów Europy

Z sali zostaje zgłoszony formalny wniosek o skreślenie tego punktu z porządku obrad. Wniosek zostaje przyjęty przez aklamację.

M. Bieniasz - wnosi o ustalenie adresu internetowego przeznaczonego do dyskusji. W tej sprawie ma być kontakt z Webmasterem.

Przerwa

8. Sprawozdanie prezesów organizacji członkowskich

Prezesi składają swoje sprawozdania w następującej kolejności:

- R. Śmigielski – Dania; odsyła na strony internetowe Polonii duńskiej. Wymienia dwie inicjatywy: imprezę z okazji wejścia Polski do UE oraz wydanie książki „Polegli za Polskę”;

- U. Milczewska – Bułgaria; porusza historię organizacji i zaprasza na strony internetowe, gdzie również można znaleźć informacje o uroczystościach z okazji 20 – lecia organizacji;

- A. Sollamo – Finlandia; informuje o licznych imprezach kulturalnych i o historii organizacji która ma już 87 lat;

- K. Sutarski – Węgry; informuje o Samorządzie Mniejszości Polskiej na Węgrzech i o wielu inicjatywach, jak np. rozbudowie muzeum, utworzeniu ogólnokrajowej szkoły polskiej (uzupełniającej), obchodach Dni Polonii Węgierskiej;

- E. Korek – Węgry; Organizacja ma już 46 lat. W roku ubiegłym wydano książkę. Podaje szereg informacji o sprawach organizacyjnych i informuje o pożarze w siedzibie organizacji;

- J. Mokrzycki – W. Brytania; odsyła na strony internetowe Zjednoczenia i informuje o odszkodowaniach za pracę przymusową. Informuje również o coraz liczniejszych stowarzyszeniach polskich studentów, warsztatach językowych i Polskim Festiwalu;

- J. Pyszko – Szwajcaria; podaje informacje o organizacji. Informuje o uroczystościach obchodów 3 Maja, o problemach muzeum Mickiewicza i Paderewskiego oraz o artykule w „Naszej Gazetce”;

- M. Bos-Karczewska – Holandia; Odsyła na stronę internetową, gdzie można znaleźć informacje na temat organizowanych cyklicznych imprez, jak np.: balach polonijnych, kiełbaskach na plaży, koszulce z okazji wstąpienia Polski do UE;

- J. Jankowski – Norwegia; informuje o historii stowarzyszenia oraz o organizacji dni Lutosławskiego i ks. Popiełuszki;

- M. Bieniasz – Szwecja; Kongres Polaków w Szwecji liczy 23 organizacje i ma już 76 lat. Stawia na młodzież i kulturę. Powstała Fundacja Kultury, otwiera się małe ośrodki społeczno – kulturalne. Zorganizowano konkurs rysunkowy na rysunek satyryczny;

- A. Lech – Austria; informuje o bogatym życiu kulturalnym w Austrii, o Dniach Kultury Polskiej, o Balu Sportowym, o swoim periodyku. Dalsze informacje można znaleźć na stronach internetowych.

- M. Bieniasz – Związek Dziennikarzy Polskich na Wschodzie; Informuje o organizacjach członkowskich oraz o stałej współpracy z TVN24;

- M. Olsson – Szwecja; podkreśla działalność kulturalną i integracyjną. Informuje o Polskich Dniach Kultury w Szwecji;

- M. Smoleński – Irlandia; informuje o historii powstania Towarzystwa, o spotkaniu z Papieżem i o działalności charytatywnej w okresie stanu wojennego;

- M. Rasiej – Włochy; informuje o bogatej działalności organizacji, m. in.: o sympozjum o Królowej Bonie, cyklu filmowym A. Wajdy, wystawie w Turynie o „60-leciu Powstania Warszawskiego” współorganizowanej wraz z zarządem miasta;

- H. Cieślar – Czechy; podaje historię powstania Kongresu, który w tej chwili liczy 27 organizacji. Wydają dziennik „Głos Ludu”, posiadają profesjonalny teatr „Scena Polska w Cieszynie” oraz audycję radiową w języku polskim;

- W. Loncaric – Chorwacja; informuje o historii powstania Towarzystwa. Głównymi celami działania jest promowanie kultury polskiej i integracja środowiska. Urządzono siedzibę organizacji. Prowadzona jest szkółka nauczania języka polskiego oraz wykłady dla młodzieży;

- W. Krukowska – Łotwa; Związek Polaków na Łotwie ma 15 oddziałów. Posiadają 5 szkół, które zostały zorganizowane od podstaw. Uczy się w nich około 1,5 tyś. dzieci. Tam gdzie nie ma szkół dodatkowo prowadzone są szkółki niedzielne. Prowadzi się bogate życie kulturalne;

- Z. Kostecki – Niemcy; odsyła na strony internetowe. Informuje o „Polskim Roku w Niemczech” i o związanymi z nim licznymi imprezami kulturalnymi. Informuje, że 8 maja będą składane na polskich cmentarzach kwiaty i prosi o rozszerzenie tej idei na cała Europę;

- H. Subotowicz – Romanowa – Rosja; podaje informacje na temat Kongresu i jego znaczeniu. Walczą o zrehabilitwanie Polaków w Rosji oraz o zwrot siedziby organizacji. Organizowane są cykliczne spotkania, m. in. historyczne, wydano książkę, organizuje się obozy dla dzieci;

- Cz. Błasik – Rosja; informuje o założeniu Towarzystwa Chopinowskiego i Fundacji Kolberga. Planuje się otwarcie Domu Polskiego w St. Petersburgu;

- J. Branny – Czechy; podaje informacje o szkole w Bagińcu, daru J. Pyszki dla Polskiej Macierzy Szkolnej, która prowadzi bogatą działalność kulturalną. Posiada przedszkola i szkoły z językiem polskim;

- W. Dropinski – Belgia; informuje o historii powstania Zjednoczenia Polskiego w Belgii, o obchodach święta 3 Maja, o bibliotece polskiej w Brukseli, oraz o piśmie „Wolne Słowo” organie prasowym Zjednoczenia;

- M. Mackiewicz – Litwa; Związek Polaków na Litwie liczy 11 tyś. członków, posiada 14 oddziałów i 220 kół. Informuje o bardzo bogatym życiu kulturalnym;

- Izabela du Bois d’ Aische Czetwertyńska – Belgia; informuje że Rada Polonii Belgijskiej obchodzi w tym roku swoje 10 – lecie. Więcej informacji o działalności kulturalnej Rady znaleźć można na jej stronach internetowych;

- H. Miziniak – wyjaśnia sprawę szkoły w Bagińcu;

Odczytuje apel Komitetu Obywatelskiego II i III Rzeczypospolitej za Granicą o uchylenie tajemnicy państwowej kryjącej miejsce pochówku generała Armii Krajowej ps. „Nil”, Augusta Emila Fieldorfa;

9. Zebranie Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP

Referuje H. Miziniak. Prosi o przekazywanie drogą elektroniczną swoich problemów i postulatów, które można na spotkaniu tym przedstawić.

10. Wolne wnioski

W. Dropiński – informuje o grobach Dywizji Maczka

H. Cieślar – zgłasza informację w sprawie Domu Polonii w Pułtusku

K. Sutarski - zgłasza propozycję powołania komisji ds. mniejszości.

Zebrani przyjmują tą propozycję przez aklamację.

W jej skład weszły następujące osoby: K. Sutarski; A. Zając;

H. Cieślar; A. Lech; M. Mackiewicz

M. Bieniasz – ponownie składa wniosek o opracowanie regulaminu pracy

Sekretariatu.

J. Pyszko – jest dotknięty sytuacją jak miała miejsce przed Zjazdem i wnosi o

zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUWP;

 

W dyskusji nad tym wnioskiem wzięły udział następujące osoby:

T. Pilat – mówi o nadzwyczajnym walnym zjeździe EUWP i o zapisach statutowych dotyczących tego zagadnienia;

A. Lech – nie widzi żadnego zagrożenia, ani potrzeby zwoływania nadzwyczajnego zjazdu;

B. Podrzycki – jest za zwołaniem;

M. Bieniasz – informuje, że powinno być tajne głosowanie;

K. Sutarski – uważa że kolejny zjazd powinien odbyć się za 2 lata, a kolejna Rada Prezesów powinna się odbyć w Budapeszcie;

A. Lech – uważa, że osłabia to organizacje i dlatego jest przeciwny zwoływaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia;

F. Aghamalian–Konieczna – jest również przeciwna;

H. Subotowicz – Romanowa – zwraca się z apelem do J. Pyszki o wycofanie

jego wniosku

J. Pyszko – wycofuje swój wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego

zgromadzenia EUWP.

T. Pilat - zamyka zebranie Rady Prezesów EUWP o godzinie 18:40.

Załączniki:

1. Porządek obrad zebrania Rady Prezesów EUWP

Piątek 15.10.2004

godz. 9:00

1. Otwarcie

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Sprawozdanie z działalności Sekretariatu za rok 2003/2004

4. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków

5. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Oświaty Polonijnej

6. Dyskusja nad sprawozdaniami

godz. 12:00 Przerwa w obradach

Sobota 16.10.2004

godz. 9:00

1. Przyjęcie nowych członków i statutowa weryfikacja organizacji członkowskich

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2003/2004

Przerwa na obiad

3. Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim

a) konferencja na temat współpracy duszpasterstwa z organizacjami polonijnymi w Europie

b) Atlas Polonii świata

c) IV Międzynarodowa Konferencja Polonijna – Europa małych Ojczyzn

4. Spotkanie młodzieży w Wilnie

5. Dofinansowanie wydania książki o Idzie Kozakiewicz – działaczce Związku Polaków na Łotwie

6. „Współpraca Rodaków z krajów sąsiednich” (spotkania regionalne)

7. Nawiązanie ścisłej, partnerskiej współpracy między Polakami z różnych krajów Europy

Przerwa w obradach

8. Sprawozdania prezesów organizacji członkowskich

9. Zebranie Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP (10.11.2004 r.)

10. Wolne wnioski

Zamknięcie obrad

 

Niedziela 17.10.2004

godz. 10:30 Msza Św. w kościele Notre Dame de la Chapelle

godz. 12:30 Obiad w Centrum Polskim

Zwiedzanie Brukseli

2. Sprawozdanie Sekretariatu za rok 2004

 

Skład Sekretariatu

W okresie od V Zjazdu EUWP w Londynie Sekretariat pracował w składzie:

Prezydent Helena Miziniak (Wielka Brytania)
Wiceprezydent Tadeusz A. Pilat (Szwecja)
Sekretarz Generalny Roman Śmigielski (Dania)
Sekretarz Aleksander Zając (Niemcy)
Sekretarz Urszula Milczewska (Bułgaria)
Sekretarz Czesław Błasik (Rosja)

Informacja

W czasie minionych 10 miesięcy Sekretariat przesłał do Organizacji członkowskich 7 listów informacyjnych (łącznie 61 stron). Listy redaguje Wiceprezydent Tadeusz Adam Pilat. Materiały gromadzone są i zatwierdzane przez członków Sekretariatu.

 

Podziękowania z Watykanu

Z Watykanu, na ręce Pani Prezydent Heleny Miziniak Substytut Sekretariatu Stanu, Arcybiskup Leonardo Sandri przekazał podziękowania dla Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych za życzenia dla Ojca Świętego, który udzielił nam swego Apostolskiego Błogosławieństwa.

Poparcie dla Akademii Polonijnej w Częstochowie

Pani Prezydent Helena Miziniak wystosowała list do Rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie ks. Prof. Dr Andrzeja Kryńskiego.

  

Forum Polonijne

Podczas programu telewizyjnego "Forum Polonijne", nadawanego z okazji posiedzenia Prezydium Rady Polonii Świata, Prezydent Helena Miziniak ostro skrytykowała zawiłe formalności związane z wyrobieniem polskiego paszportu i PESEL-u dla przedstawicieli Polonii.


Polonijna Rada Konsultacyjna
15 listopada 2003 r. w siedzibie Senatu odbyło się posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałka Senatu V Kadencji. W posiedzeniu uczestniczyła Prezydent Helena Miziniak. Na posiedzeniu omówiono:

*       Szkolnictwo polskie poza granicami kraju.

* Status prawny Polaków mieszkających na stałe za granicą

*       Obchody Dnia Polonii 2 maja 2004 r.

*       Priorytety finansowania przez Senat w zakresie opieki nad Polonią

 

Igrzyska w Szczyrku

W Szczyrku w dniach 28/2 – 5/3 odbyły się Zimowe Igrzyska Polonijne. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentował na Igrzyskach Wiceprezydent Tadeusz Adam Pilat. Został ufundowany Puchar Prezydenta EUWP „Za postawę fair play”. Puchar otrzymała ekipa kanadyjska.

 

Umowa o współpracy

W Szczecinie podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a Europejską Unią Wspólnot Polonijnych, która objęła patronat nad utworzonym w ubiegłym roku w Szczecinie, uniwersyteckim Ośrodkiem Studiów i Badań Polonijnych i będzie wspierać cele jego działania w: organizowaniu badań naukowych w miejscach działalności organizacji członkowskich Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych; US i EUWP powołały też do życia Radę Programową Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych, na czele której stanął rektor US prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski z dwoma wiceprzewodniczącymi: Heleną Miziniak – prezydentem EUWP i prof. dr hab. Jackiem Leońskim – kierownikiem Ośrodka Badań i Studiów Polonijnych.

Komisja Promocji Polski i Obrony Godności Narodowej

Przewodniczący tej Komisji, Włodzimierz Dropiński z Belgii ułożył regulamin pracy Komisji i rozesłał go.

Sekretariat zwrócił się do poszczególnych organizacji członkowskich z prośbą o nadsyłanie materiałów do Przewodniczącego Komisji.

 

Komisja ds. Oświaty Polonijnej

Krystyna Orłowicz - Sadowska, przewodnicząca Komisja ds. Oświaty Polonijnej przy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, skierowała apel do prezesów wszystkich organizacji członkowskich o wydelegowanie 1-2 osób odpowiedzialnych za nauczanie języka polskiego, które mogłyby przedstawić stan szkolnictwa polonijnego oraz propozycje i postulaty dotyczące jego rozwoju, Komisji ds. Oświaty Polonijnej przy EUWP i o nadesłanie sprawozdań.

 

List Prof. Tadeusza Iwińskiego

Po V Zjeździe EUWP, Sekretariat skierował pismo do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarza Stanu prof. dr hab. Tadeusz Iwińskiego, z zapytaniem o realizację Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Minister Iwiński udzielił obszernej odpowiedzi na list:

* W sprawie uznania Polaków za mniejszość narodową w Niemczech:

* W sprawie uznania Polaków za mniejszość narodową w Austrii

* W sprawie przyznania Polakom w Rosji statusu narodu represjonowanego.

Prośba o aktualizację danych

Sekretarz Generalny EUWP, Roman Śmigielski objął funkcję prowadzącego strony internetowe EUWP i przeprowadził aktualizację danych organizacji członkowskich.

Łotwa

27 marca, odbyła się Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Związku Polaków na Łotwie. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentowała Prezydent Helena Miziniak. Zostanie wydana książka poświęcona tragicznie zmarłej działaczce łotewskiej Idzie Kozakiewicz. EUWP będzie partycypować w tej inicjatywie.

 

Posiedzenie Sekretariatu EUWP

W dniach  16-18 kwietnia w Domu Nauczyciela w Szczecinie odbyło się posiedzenie Sekretariatu EUWP. Wszyscy członkowie Sekretariatu byli obecni. Protokół został rozesłany do organizacji członkowskich EUWP.

  

Jubileusz w Bułgarii

W dniach 8-9 maja 2004 r. Polonia  bułgarska uroczyście obchodziła dwudziestą rocznicę istnienia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Władysława Warneńczyka. Gościem uroczystości była m.in. Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych  Helena Miziniak.

X Zjazd Związku Polaków na Litwie 

Dnia 23 maja odbył się X Zjazd Związku Polaków na Litwie. W Zjeździe udział wzięło ponad 400 delegatów z całej Litwy. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentował Wiceprezydent Tadeusz Adam Pilat, który m.in. wziął udział w uroczystości odsłonięcia pomnika we wsi Koniuchy, gdzie sowieckie oddziały partyzanckie 60 lat temu spaliły i wymordowały całą wieś.

 

VII Spotkania z Kulturą Polską w Serbii i Czarnogórze

Na zaproszenie Centrum Poloniusz – Pegaz w Belgradzie w dniu 12 czerwca 2004 r. przebywali przedstawiciele sekretariatu EUWP Urszula Milczewska i Roman Śmigielski, którzy wzięli udział w inauguracji  VII Spotkań z Kulturą Polską w Serbii i Czarnogórze.

Tegoroczne Spotkania zainaugurowano w auli Politechniki Belgradzkiej. Uroczystego otwarcia dokonał Jego Ekscelencja Tadeusz Diem, Ambasador RP w Serbii i Czarnogórze. Po zaprzysiężeniu sztandaru szkoły polonijnej i ślubowaniu uczniów, Sekretarz Generalny EUWP Roman Śmigielski wręczył uczniom legitymacje szkolne.

 

Dzień Węgierskiej Polonii

W sobotę, 26 czerwca obchodzono Dzień Węgierskiej Polonii. Na uroczystościach Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentowała Prezydent Helena Miziniak.

 

Odpowiedź z Komisji Europejskiej

W maju b.r. Sekretariat otrzymał odpowiedź na swoje pismo z 29.11.2003 r. do Komisji Europejskiej w sprawie złego traktowania polskiej mniejszości w Niemczech. Z odpowiedzi wynika, że Komisja na podstawie Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej oraz Traktatu o Unii Europejskiej nie posiada jurysdykcji odnośnie praw podstawowych i że nasza skarga nie ma odniesienia do prawa europejskiego. Komisja stwierdza, że pomoc w pielęgnacji  kultury i języka mniejszości jest obowiązkiem urzędów niemieckich i że Niemcy ratyfikowały Konwencję Ramową Rady Europy o Ochronie mniejszości narodowych i dlatego to niemieckie urzędy są odpowiedzialne za tę ochronę.

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych

23 kwietnia br. została w Londynie powołana Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych skupiająca stowarzyszenia inżynierów i techników z Austrii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Celem podstawowym Federacji jest wspieranie integracji polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych w Europie, uznając równocześnie ich niezależność i różnorodność.

Na główną uroczystość powołania federacji zaproszona była m.in. Helena Miziniak - prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, reprezentująca również Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii.

Prof. Zdzisław Chmielewski w Parlamencie Europejskim

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski został wybrany do Parlamentu Europejskiego. EUWP od ubiegłego roku po podpisaniu umowy ściśle współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim. Sekretariat wystosował do Prof. Chmielewskiego list gratulacyjny.

List w sprawie Domu Polskiego w Kiszyniowie

Sekretariat otrzymał oficjalne pismo od Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska informujące o nadużyciach w Stowarzyszeniu Polaków w Mołdawii. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Wspólnota Polska zwrócił się do EUWP z apelem o zaniechanie wszelkiej pomocy i współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków w Mołdawii oraz z jego prezesem Edwardem Jaroszewskim.

 

Oświadczenie Sekretariatu EUWP w rocznicę Powstania Warszawskiego

W 60-tą rocznicę Powstania Warszawskiego Sekretariat EUWP wydał oświadczenie, w którym złożył wyrazy najwyższego uznania i szacunku Kombatantom Powstania Warszawskiego.

 

Oświadczenie Sekretariatu EUWP w sprawie zbrodni katyńskiej

Sekretariat EUWP oświadczył m.in., że zbrodnia katyńska jest zbrodnią ludobójstwa i że bezpośredni sprawcy tej zbrodni powinni zostać postawienia w stan oskarżenia.

Wysokie Odznaczenia dla działaczy polonijnych

W związku z rocznicą Piętnastolecia Odrodzonego Senatu Prezydent RP nadał ordery i odznaczenia grupie działaczy polonijnych, byłych senatorów i pracowników Kancelarii Senatu. Ordery i odznaczenia wręczał, z upoważnienia Prezydenta, Marszałek Senatu, Profesor Longin Pastusiak. Wśród odznaczonych była m.in. Helena Miziniak, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, która za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski i środowisk polonijnych otrzymała KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

List do Danuty Hübner

W związku z mianowaniem Danuty Hübner na stanowisko Komisarza UE ds. polityki regionalnej Sekretariat EUWP wystosował 19.08.2004 r. list gratulacyjny, w którym EUWP oferuje Pani Komisarz poparcie i współpracę.

XIII Dni Polskie w Austrii – 2004

10 września w Wiedniu rozpoczęły się uroczyście XIII Dni Polskie w Austrii. Na obchody składają się liczne imprezy organizowane przez związki polonijne zrzeszone we Wspólnocie Polskich Organizacji w Austrii – Forum Polonii i przez organizacje z Forum współpracujące. Patronat Honorowy nad imprezą objęło wiele ważnych osobistości z polskiego i austriackiego świata polityki oraz z kręgów polonijnych, a wśród nich Helena Miziniak - Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Oficjalne otwarcie XIII Dni Polskich w Austrii odbyło się w piątek 10 września w wiedeńskim ratuszu. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentował Wiceprezydent Tadeusz A. Pilat.

 

III Międzynarodowa Konferencja Polonijna w Szczecinie

W dniach 17-19 września br. odbyła się w Szczecinie pod honorowym patronatem Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, III Międzynarodowa Konferencja Polonijna, która organizowana była wspólnie przez Uniwersytet Szczeciński i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych. Wśród uczestników konferencji licznie reprezentowane były organizacje polonijne z Niemiec, Szwecji, Francji, Danii, Rosji i Ukrainy. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentowała Prezydent Helena Miziniak, a referat programowy wygłosił Sekretarz Generalny Roman Śmigielski. Tematem konferencji była „Polonia w tworzeniu nowej Europy”.

 

Atlas Polonii Świata "Z Polski my Ród"

Jednym z owoców współpracy Uniwersytetu Szczecińskiego i EUWP będzie Atlas Polonii Świata “Z Polski my Ród”, nad którym pracuje zespół ekspertów z Ośrodka Badań i Studiów Polonijnych kierowany przez znanego historyka prof. dr Wiesława Wróblewskiego. Atlas, adresowany do Rodaków w kraju i za granicą, poświęcony zostanie zobrazowaniu dokonań kilkunastu pokoleń polskiej emigracji w okresie od średniowiecza do współczesności. Na ponad 50 mapach ukazane zostaną m.in. kierunki wędrówek Polaków oraz miejsca ich osiedlenia. Czytelnicy znajdą tam też informacje dotyczące formowania i działalności jednostek Wojska Polskiego walczących “Za naszą i waszą wolność” w krajach Europy i Ameryki Północnej oraz pracy duszpasterstwa polonijnego.

Autorzy Atlasu zapraszają środowiska polonijne do współpracy i liczą na pomoc wszystkich organizacji polonijnych na całym świecie. Zależy im na każdej informacji, zdjęciu czy dokumencie, który będą mogli wykorzystać w pracy, a który uznany zostanie za ważny. Można nawiązać kontakt elektronicznie z Leszkiem Wątróbskim, sekretarzem Rady Programowej Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych US w Szczecinie leszek.watrobski@univ.szczecin.pl lub pisząc na adres: ATLAS POLONII, Ośrodek Badań i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Szczecińskiego, al. Jedności Narodowej 22a, 70-453 Szczecin,

tel/fax 91/444 1150.

 

Propozycja likwidacji Senatu

Platforma Obywatelska w swojej broszurze "Referendum 2005. 4 x Tak" proponuje likwidację Senatu. W związku z tą propozycją Sekretariat EUWP wystosował 25.09.2004 r. list do przewodniczącego tej partii Donalda Tuska, w którym zwraca uwagę na zasługi Senatu dla środowisk polonijnych i polskich w świecie.

Spotkanie młodzieżowe w Wilnie

W dniach 8 - 9 października Sekretariat EUWP wraz ze Związkiem Polaków na Litwie (gospodarzem spotkania) zorganizował w Wilnie Europejskie Spotkanie Młodzieży Polonijnej na temat: „Sytuacja polonijnego ruchu młodzieżowego w Europie – problemy i oczekiwania”.

Każda organizacja członkowska EUWP mogła na to spotkanie wydelegować jednego przedstawiciela w wieku nie przekraczającym 30 lat. EUWP pokryła koszty zakwaterowania i wyżywienia wszystkich uczestników spotkania. Uczestnicy z Europy Wschodniej otrzymali całkowity zwrot kosztów podróży, a delegaci z pozostałych krajów – ryczałtowy zwrot kosztów w wysokości 300 złotych/osobę.

 

3. SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE PROBLEMU OBRONY GODNOSCI

NARODOWEJ

Na wstępie należy zaznaczyć, że chodzi tu o godność wszystkich tych co czują się Polakami bez względu na ich miejsce pobytu czy to w Kraju, czy to na obczyźnie. Pojęcie Narodu Polskiego jest pojęciem daleko szerszym, niż pojęcie państwowości polskiej.

Godność ta bywała i bywa nadal niejednokrotnie poniewierana na niwie międzynarodowej - w szeregu środków masowego przekazu, jak prasa, radio, telewizja, czy jakiegokolwiek typu literatura. Najczęściej jednak ukazują się artykuły w gazetach, zniekształcające prawdę historyczną o Polsce, czy Polakach, a dając -przez ignorancję- niewłaściwe naświetlenie rzeczywistości, przynoszą szkodę dobremu imieniu Polaka. 0 ile błędy, wywołane przez niedostatek wiedzy, przy dobrej obustronnej woli, dają się na ogół łatwo wyjaśnić i sprostować, o tyle bardzo trudno jest walczyć z oszczerstwem, to znaczy ze świadomą akcją, zmierzającą do fałszowania faktów historycznych. Każde oszczerstwo jest uderzeniem w godność tego, kogo ono dotyczy.

Biorąc pod uwagę nieustające zniekształcanie faktów co do naszej historii, czy też wręcz złośliwe ataki pod adresem Polaków, z którymi spotykają się przede wszystkim nasi Rodacy, w krajach zachodnio-europejskich (co również dotyczy Stanów Zjednoczonych), na ostatnim zjeździe EUROPEJSKIEJ UNII WSPÓLNOT POLONIJNYCH -28-30 listopada 2003r.- w Londynie, powołano, pod moim przewodnictwem, "Komisję do Spraw Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków".

Na ścisłym posiedzeniu komisji, przyjęto skrócona nazwę: "Komisja Promocji Polski i Obrony Godności Narodowej".

W dalszych rozważaniach nad nazwą komisji, dochodzi się do wniosku, że sprawa PROMOCJI Polski jest zadaniem zbyt obszernym, aby stanowiła przedmiot komisji, której istotnym celem jest nasza OBRONA przed oszczerstwami.

W konsekwencji, uważam, że należy ustalić nazwę we formie:

"KOMISJA OBRONY GODNOŚCI NARODOWEJ".

Skrócona forma tytułu nie tylko określa jasno jedyny cel komisji, ale posiada jeszcze inna zaletę - łatwo przełożyć ją na inne języki, jak na przykład:

po angielsku: "DEFENCE COMMISSION OF NATIONAL DIGNITY",

po francusku: "COMMISSION DE DEFENCE DE LA DIGNITE NATIONALE",

po niemiecku: "VERTEIDIGUNGS KOMMISSION DER NATIONALEN WÜRDE".

Co do możliwości wysunięcia obiekcji, że tytuł ten nie określa o jaką tutaj narodowość chodzi - wypada zaznaczyć, że wyżej wymieniona komisja działa w ramach "Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych" - co pociąga za sobą skojarzenie tych dwu nazw, na papierze listowym, czy w innych okolicznościach.

Można użyć formuły: "KOMISJA OBRONY GODNOSCI NARODOWEJ"

przy "Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych" ,

albo, jako nagłówek: "EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH" a pod nim: "Komisja Obrony Godności Narodowej".

Ta ostatnia forma wydaje mi się jako najbardziej wskazana do tytułu, umieszczonego w nagłówku papieru listowego, przewidzianego dla wymienionej komisji.

Jako uzupełnienie tytułu, widnieją dwa symbole: Niebieskie koło ze złotymi gwiazdkami zawierające, w swoim centrum inicjały: Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, uzupełnione biało- czerwoną wstążką, oraz tarczę obronną z białym orłem na czerwonym tle, połączoną z mieczem, który stanowi symbol czynnej obrony. Ta tarcza i miecz symbolizują zadanie "Komisji Obrony Godności Narodowej".

Biorąc pod uwagę powiązanie "Komisji Obrony" z E.U.W.P., działanie tej komisji, w zasadzie, obejmuje teren europejski, nie mniej jednak, uważam, ze było by wskazane ustalenie synchronizacji naszej europejskiej komisji z komisjami o podobnym zadaniu, na innych kontynentach, a w pierwszym rzędzie na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady i Ameryki Południowej.

Sprawa naszej godności narodowej jest czymś niepodzielnym. Uwłaczanie tej godności, w jakimkolwiek miejscu na kuli ziemskiej, dotyczy nas wszystkich, gdziekolwiek się znajdujemy. Powinniśmy więc, sądzę, występować w tej sprawie solidarnie na skalę światową.

Bruksela, 15.10.2004

Włodzimierz Dropiński - Przewodniczący Komisji Obrony Godności Narodowej

Załącznik do sprawozdania, dotyczącego problemu godności narodowej:

Sprawy rozpatrzone w ramach zadań KOMISJI GODNOSCI NARODOWEJ:

 

1. Sprawa inicjatywy Centrum Wiesenthala:

W dzienniku belgijskim "Le SOIR", z 22 lipca b.r., ukazał się artykuł korespondentki tej gazety w Warszawie p.t.: "Zażenowanie polskie w sprawie ostatniej szansy".

Otóż Centrum Wiesenthala puściło w ruch w Polsce, operację, nazwaną "ostatnia szansa" - chodzi o wyszukiwanie i skazanie Polaków, którzy (rzekomo) brali udział w holokauście, licząc przy tym na pomoc ze strony ludności i nęcąc wynagrodzeniem w wysokości 10.000 EURO.

Jest to bezwstydny apel do donosicielstwa i to nie względem jakiegoś zbrodniarza, którego nazwisko i zbrodnie są dokładnie określone, lecz w stosunku (dosłownie) "...do Polaków, którzy brali udział w holokauście."

Przeciętny czytelnik tej gazety jest przekonany, ze Polacy współpracowali, podczas wojny, z Niemcami, w tej zbrodniczej akcji zagłady Żydów i, że, oczywiście, ponoszą, na równi z hitlerowskimi zbirami, za to odpowiedzialność.

Jest to po prostu oszczercza obelga pod adresem Narodu Polskiego. Artykuł protestacyjny w tej sprawie został wysłany -z naszej strony- w imieniu Zjednoczenia Polskiego w Belgii.

2. W telewizji kanadyjskiej (30.4.b.r.), mówiono o "polskim obozie w Treblince". Na protest Kongresu Polonii Kanadyjskiej, że ten przymiotnik jest niewłaściwy, dyrektor telewizji odpowiedział, że określenie było właściwe, bo Treblinka leży w Polsce, wiec była "polskim" obozem.

Gorzej, bo określenia tego używano w szkolnictwie kanadyjskim. Interweniował w tej sprawie również Ambasador R.P. w Kanadzie; akcja protestów na wielką skalę jest w toku."

3. W Polsce ukazała się 'Encyklopedia Polskiej Emigracji i Polonii" pod redakcją prof. Kazimierza Dopierały, która, jeśli chodzi o Belgię, zawiera szereg błędów, bo ankieta, poprzedzająca skomponowanie tej encyklopedii, nie dotarła do właściwych źródeł miarodajnych. Jest to bardzo przykre ze względu na doniosłość tego rodzaju podręcznika dla przyszłych pokoleń.

4. W gazecie belgijskiej "Le SOIR" - z okazji 60-lecia oswobodzenia Belgii - ukazała się mapka ilustrująca trasy bojowe armii sprzymierzonych: jest mowa o Brytyjczykach, o Kanadyjczykach, o Amerykanach, a nic o Polakach; a przecież Polska Dywizja Pancerna generała Maczka, która brała udział w oswobadzaniu Belgii, liczyła około 15.000 ludzi.

Wysłaliśmy do redaktora gazety artykuł na temat działań tej Dywizji.

Bruksela, 15.10.2004 Włodzimierz Dropiński

4. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Oświaty przy EUWP - 2004

Komisja w składzie Krystyna Orłowicz-Sadowska, Aleksandra Podhorodecka i Ewa Ronay, zaczęła regularną współpracę opracowując Statut i rozdział dotyczący spraw organizacyjnych. (Załącznik nr 1).

6-go marca 2004, Przewodnicząca wysłała list do Prezesów wszystkich organizacji należących do EUWP, z prośbą o nadesłanie krótkiej informacji dotyczącej rozpoznania sytuacji oświaty polonijnej w danym kraju do 15-go maja 2004.

Ponieważ do tego terminu nadeszło mało informacji, dnia 24-go maja, w sprawozdaniu o dotychczasowej działalności Komisji ds Oświaty skierowanym do Sekretarza EUWP na kraje zachodnie, Pana Aleksandra Zająca, Przewodnicząca prosiła o wznowienie prośby przez Sekretariat EUWP. (Załącznik nr 2).

Odpowiedzi, ani danych nie otrzymała. Następnie będąc w korespondencji internetowej z Panią Urszulą Milczewską, Sekretarzem EUWP, Przewodnicząca zwróciła się z ponowną prośbą o przesłanie ewentualnych nadchodzących materiałów do Sekretariatu. Również nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

Również w marcu, Przewodnicząca nawiązała bezpośredni kontakt z Profesorem Andrzejem Stelmachowskim, Prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska, informując go o powołaniu Komisji ds Oświaty przy EUWP. W odpowiedzi otrzymała pismo z dnia 30-go marca, wyrażające zadowolenie z powołania takiej Komisji. Profesor zaproponował współpracę ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, delegując Profesora Jana Mazura - Wiceprezesa Zarządu Krajowego i Doktor Krystynę Gąsowską - Przewodniczącą Komisji Programowej Rady Krajowej.

Równocześnie, 6-go marca, Przewodnicząca zwróciła się z prośbą do Departamentu Konsularnego i Polonii przy MSZ o dostarczenie danych dotyczących rejestru szkól polskich i polonijnych w Europie. Materiały otrzymała.

W tym samym terminie, Przewodnicząca nawiązała kontakt z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Polonijnej i Nauczania Języka Polskiego za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Pani Naczelnik zaproponowała spotkanie z Komisją.

Aby Komisja ds Oświaty mogła spełnić oczekiwane zadania, 3 osoby tworzące tę Komisję podjęły decyzję o współpracy z doświadczonymi i zasłużonymi działaczami oświatowymi z innych krajów europejskich Litwy, Białorusi, Rosji, Niemiec i Francji. Aby wypracować program, cele i sposób działania, Komisja podjęła decyzję zorganizowania spotkania konsultacyjnego z końcem czerwca br.

Przewodnicząca zwróciła się do Stowarzyszenia Wspólnota Polska z prośbą o sfinansowanie tego spotkania, aby nie obciążać budżetu Sekretariatu EUWP. W odpowiedzi otrzymała

następujące pismo - załącznik nr 3

W związku z powyższym, Przewodnicząca zwróciła się do rani Prezydent, telefonicznie i pisemnie, z prośbą o pomoc w realizacji tego spotkania. W odpowiedzi otrzymała list od Sekretarza Generalnego Romana Śmigielskiego, stwierdzający: "Sekretariat nie dysponuje środkami na organizację spotkania nie uwzględnionych w statucie EUWP, więc nie jesteśmy nic w tej sprawie zrobić"

Pragniemy zaznaczyć, iż wszystkie osoby powołane na to spotkanie, uważały je za bardzo ważne i potwierdziły możliwość udziału w spotkaniu. Ponieważ jednak do spotkania nie doszło z powodu niemożliwości nawet częściowego sfinansowania przez Sekretariat EUWP, Przewodnicząca działała na koszt własny.

W lipcu odbyła rozmowę konsultacyjną z Profesorem Andrzejem Stelmachowskim w Warszawie. Następnie 14-go sierpnia, udała się do Cieszyna, aby spotkać się z Panią Ronay i przygotować plan działania Komisji i uwagi dotyczące realizacji.

Z początkiem października, Przewodnicząca spotkała się z drugą członkinią Komisji, Aleksandrą Podhorodecką oraz Panią Haliną Koblenzer z Niemiec. Omówiona została dotychczasowa działalność i korespondencja, w wyniku których został zredagowany list do Sekretariatu EUWP, (załącznik nr 4).

W dniu 5-tym października 2004, Przewodnicząca spotkała się w Warszawie z Naczelnikiem Wydziału Oświaty Polonijnej i Nauczania Języka Polskiego za Granicą w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu. Pani Naczelnik przedstawiła zakres działalności Wydziału Oświaty Polonijnej i Nauczania Języka Polskiego za Granicą oraz omówiła kwestię państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego. Przewodnicząca przygotowała wyciąg z Dzienników Ustaw regulujących warunki tych egzaminów oraz zakres programowy. Przy okazji spotkania członków Komisji, Pani Naczelnik zaprasza do Wydziału w celu ustalenia tematyki współpracy.

Sprawozdanie ze spotkania w MEN-ej i Sportu zostało sporządzone i przekazane członkom Komisji.

 

Paryż, 10 października 2004 Krystyna Orłowicz Sadowska

Przewodnicząca

 

5. LISTA UCZESTNIKÓW ZEBRANIA RADY Prezesów

 

EUROPEJSKIEJ UNII WSPOLNOT POLONIJNYCH

BRUKSELA 15-17.10. 2004 r

I. Delegaci

Nr Imię i Nazwisko Organizacja Kraj

 

1. Izabela du Bois d' Aische Rada Polonii Belgijskiej BELGIA

Czetwertyńska

2. Helena Miziniak Europejska Unia Wspólnot Polonijnych W. BRYTANIA

3. Tadeusz A. Pilat Europejska Unia Wspólnot Polonijnych SZWECJA

4. Roman Śmigielski Federacja Organizacji Polskich w Dani DANIA

5. Urszula Milczewska PSKO im Władysława Warneńczyka BULGARIA

6. Alicja Sollamo Zjednoczenie Polskie w Helsinkach FINLANDIA

7. Konrad Sutarski Samorząd Mniejszości Polskiej WĘGRY

8. Eugeniusz Korek Pol. Stow. Kulturalne im Józefa Bema WĘGRY

9. Jan Mokrzycki Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii W. BRYTANIA

10. Jan Pyszko Związek Organizacji Polskich w Szwajcarii SZWAJCARIA

11. Małgorzata Bos-Karczewska STEP- w Holandii HOLANDIA

12. Jerzy Jankowski Związek Polaków w Norwegii NORWEGIA

13. Bogdan Podrzycki Stowarzyszenie "Nazareth Famille" FRANCJA

14. Michał Bieniasz Kongres Polaków w Szwecji SZWECJA

15. Andrzej Lech "Forum Polonii" w Austrii AUSTRIA

16. Michał Mackiewicz Związek Polaków na Litwie LITWA

17. Maria Jolanta Olsson Zrzeszenie Org. Polonijnych w Szwecji SZWECJA

18. Maciej Smoleński Towarzystwo Irlandzko-Polskie IRLANDIA

19. Mieczysław Rasiej Związek Polaków we Włoszech WŁOCHY

20. Henryk Cieślar Kongres Polaków w Czechach CZECHY

21. Walentyna Loncaric PTK "Mikołaj Kopernik" w Zagrzebiu CHORWACJA

22. Wanda Krukowska Związek Polaków na Łotwie ŁOTWA

23. Aleksander Zając Konwent Organizacji Polskich w Niemczech NIEMCY

24. Franciszka Aghamalian-Konieczna Kongres Polonii Francuskiej FRANCJA

25. Halina Subotowicz- Romanowa Kongres Polaków w Rosji ROSJA

26. Czesław Błasik Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Polonia" ROSJA

27. Jan Branny Polska Macierz Szkolna CZECHY

28. Barbara Płaszczyńska Federacja Polonii Francuskiej FRANCJA

29. Włodzimierz Dropiński Zjednoczenie Polskie w Belgii BELGIA

30. Zbigniew Kostecki Kongres Polonii Niemieckiej NIEMCY

II. Obserwatorzy

Krystyna Orłowicz-Sadowska FRANCJA

Ewa Słaba Ronay WĘGRY

III. Organizatorzy:

Józef Ptaszyński Rada Polonii Belgijskiej

Jan Bielecki Rada Polonii Belgijskiej

Jerzy Jełowicki Rada Polonii Belgijskiej

Krzysztof Bystram Rada Polonii Belgijskiej

Alicja Białkowska Rada Polonii Belgijskiej