Europejska Rada Wspólnot Polonijnych
                                                               Okólnik/lipiec 2000

  Do Prezesów Organizacji Członkowskich Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych.

Europejska Rada Wspólnot Polonijnych informuje, że zgodnie z aprobatą większości organizacji członkowskich, IV Zjazd ERWP odbędzie się w Pułtusku w dniach 30 września i 1 października br. Jego współorganizatoerm jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

 

1.     Głównym celem IV Zjazdu jest przyjęcie Statutu.

2.     Proponujemy następujące referaty:
A/ Sytuacja Polaków w postkomunistycznych krajach Europy południowo-wschodniej
B/ Współpraca Oddziałów Wspólnoty Polskiej ze Wspólnotami Europejskimi
C/ Obecność organizacji katolickich w świetle łączącej się Europy
D/ Rola i miejsce młodego pokolenia w działalności ERWP

3.     Proponujemy 3 Komisje o następujących zakresach:
A/ Młodzieżową - wizja młodego pokolenia w działalności ERWP
B/ Współpartnerstwo Kraj - Polacy zamieszkali poza Krajem
C/ Wspópraca organizacji świeckich i katolickich

Udział w Zjaździe otwarty jest dla wszystkich członków Rady. W związku z podjętą uchwałą na spotkaniu roboczym Prezesów ERWP we Lwowie w listopadzie 1999 r. "Młode pokolenie w Radzie Europejskiej", zwracamy się się z uprzejmą prośbą do Prezesów organizacji o wydelegowanie na Zjazd członka swojej organizacji z młodego pokolenia.

Szczegółowy porządek obrad będzie podany w następnym Okólniku bliżej daty Zjazdu. W międzyczasie prosimy o nadsyłanie uwag na temat proponowanych referatów i komisji, oraz sugestie spraw, które należałoby poruszyć względnie załatwić na Zjeździe.

Prosimy o zgłoszenie do dnia 1 września br. nazwisk przedstawicieli organizacji, które wezmą udział w Zjeździe. Listownie: 240 King Street, London W6 0RF, lub telefonicznie: (0) 20 8741 1606, Faxem: (0) 20 8741 5767, E-mail: office@fedpol.swinternet.co.uk

Informujemy, że koszt związany z uczestnictwem w Zjeździe pokrywają uczestnicy, względnie organizacje, które są przez nich reprezentowane.

Koszt uczestnictwa w Zjeździe:

Nocleg w Zamku w pokoju 2 - osobowym, za trzy doby oraz dwudniowe wyżywienie wynosi 560 zł. od osoby, w pokoju jedno-osobowym około 700 zł.