list0504.htm  Zugriffszähler od 27.06.2004

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

List informacyjny nr 5(2004)

240 KING STREET LONDON W 6 ORF GREAT BRITAIN

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: www.euwp.org

Strony te są prowadzone obecnie przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres: „NOVINAGĹRD" Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN

tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@semera.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Przesyłam Wam, podobnie jak w poprzednim liście, kilka informacji, które udało nam się zgromadzić. Rozpoczynamy smutną wiadomością, która nadeszła do nas z Wiednia. Jest też kilka informacji o zjazdach i kongresach zarówno w naszych jak i innych organizacjach polonijnych. List kończą niepokojące informacje z Londynu i Kiszyniowa. Apeluję jak zawsze o przesyłanie do mnie materiałów w formie elektronicznej.

Łącząc serdeczne pozdrowienia, życzę wszystkim pogodnego lata i spokojnego urlopowego wypoczynku.

Tadeusz Adam Pilat

Maj, czerwiec - 2004 r. Wiceprezydent EUWP

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w sobotę 5 czerwca br. zmarł nagle

znany działacz austriackiej Polonii,

Ś U P

Inż. Bolesław Karwat,

długoletni działacz społeczny, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Polskich

oraz współzałożyciel i członek Zarządu "Forum Polonii“ w Austrii.

Nieodżałowany i wielokrotny uczestnik zjazdów i zebrań

Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

Pogrzeb odbył się 14 czerwca o godz.13.00 w Krakowie - Grębałowie ( Nowa Huta).

W tym samym dniu o godz. 19,00, w Kościele Polskim

przy ul. Rennweg w Wiedniu miała miejsce msza święta za duszę zmarłego.

Składamy wyrazy szczerego współczucia rodzinie zmarłego, przyjaciołom, współtowarzyszom jego pracy polonijnej

i wszystkim, których jego nagle odejście głęboko dotknęło.

 

Sekretariat Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

 

 

 

 

Bolesław Karwat,

Przeżył na emigracji ponad 40 lat, czuł się ciągle związany emocjonalnie z krajem. Patriotyzmu nie uważał za puste słowo, a pracę społeczną traktował jako moralny obowiązek. Trudno było wprost wyobrazić sobie jakąkolwiek działalność czy też uroczystość polonijną, w której by nie uczestniczył. Cichy i w gruncie rzeczy skromny człowiek był zawsze i wszędzie tam, gdzie wzywał go patriotyczny obowiązek. Podczas drugiej wojny światowej walczył w oddziałach AK, co po wojnie zmusiło go do opuszczenia kraju na zawsze. Dotarłszy do Wiednia, w 1970 r. natychmiast nawiązał kontakt z miejscową Polonią i włączył się do działalności społecznej. W ostatnich latach życia interesował się żywo losami Polonii litewskiej i ukraińskiej. Kilkakrotnie organizował wakacyjny pobyt dzieci z tych krajów w ośrodku wypoczynkowym w Ramsau, w Górnej Austrii.

Odszedł od nas w taki sam sposób, w jaki żył – cicho i niespostrzeżenie. Zapadł nagle w sen, z którego się już nie obudził. Polonia utraciła w nim aktywnego i oddanego jej społecznika.

Posiedzenie Sekretariatu EUWP

W dniach 16-18 kwietnia w Domu Nauczyciela w Szczecinie odbyło się posiedzenie Sekretariatu EUWP. Wszyscy członkowie Sekretariatu byli obecni. Protokół został rozesłany do organizacji członkowskich EUWP.

Przypomnienie o Radzie Prezesów

Przypominamy uprzejmie wszystkim organizacjom, że Posiedzenie Rady Prezesów EUWP odbędzie się w Brukseli w dniach 15 - 17 października 2004. Prosimy o zarezerwowanie terminu.

Prośba o aktualizację danych

Raz jeszcze przypominamy, że Sekretarz Generalny EUWP, Roman Śmigielski prosi kierownictwa wszystkich organizacji członkowskich o skontrolowanie danych na stronie internetowej EUWP (www.euwp.org) i ewentualne przesłanie korekty do Sekretariatu. Prosimy również o nadsyłanie danych dotyczących szkolnictwa polonijnego do Komisji Oświatowej.

III Międzynarodowa Konferencja Polonijna w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński i Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zaprasza na III Międzynarodową Konferencję Polonijną, która odbędzie się w Szczecinie w dniach 17-19 września br. pod honorowym patronatem byłego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – pana Ryszarda Kaczorowskiego.

Zgłoszenia uczestników, z ewentualnym tytułem referatu, prosimy nadsyłać w terminie do dnia 25 sierpnia 2004 roku na adres: Biuro Organizacyjne III Międzynarodowej Konferencji Polonijnej „Polonia w tworzeniu nowej Europy“, Uniwersytet Szczeciński, al. Jedności Narodowej 22a, 70-453 Szczecin, fax. 91/444 1150, e-mail: leszek.watrobski@univ.szczecin.pl

Teksty referatów, w objętości nie przekraczającej 10 znormalizowanych stron maszynopisu, prosimy przesyłać pocztą internetową /lub na dyskietce/ na adres Biura Organizacyjnego. W naszej konferencji uczestniczyć będą naukowcy akademiccy z kraju i zagranicy oraz działacze polonijni. Koszty udziału w konferencji wynoszą 140 Euro /hotel – 3 noclegi oraz posiłki – 3 śniadania, 3 obiady i 2 kolacje/. Opłaty związane z pobytem w Szczecinie uregulować będzie można w dniu przyjazdu. Serdecznie zapraszamy.

Jubileusz w Bułgarii

W dniach 8-9 maja 2004 r. Polonia bułgarska uroczyście obchodziła dwudziestą rocznicę istnienia Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Władysława Warneńczyka. Centralne uroczystości odbyły się w Warnie, mieście w którym w 1444 r. w bitwie z Turkami poległ Patron stowarzyszenia, Władysław III Jagiellończyk, który po śmierci otrzymał przydomek Warneńczyk.

Aby wziąć udział w uroczystościach, do Warny przyjechali Polacy ze wszystkich zakątków Bułgarii. Oficjalnymi gośćmi byli: Ambasador RP w Bułgarii Sławomir Dąbrowa, Przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Tadeusz Rzemykowski, Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak, Zastępca Dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztof Krajewski, Konsulowie Generalni Ukrainy i Federacji Rosyjskiej w Warnie, Wicekonsul RP w Warnie Anna Dzięciołowska, Metropolita Warneński i Presławski Kirył, przedstawiciel Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dorota Dmochowska, przedstawiciele lokalnych władz i bułgarskich instytucji kulturalnych. Jubileuszowe uroczystości odbyły się pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza.

Uroczystość rozpoczęła się ceremonią w Mauzoleum Władysława Warneńczyka, zbudowanym w 1935 r. na polu bitwy pod Warną, gdzie oficjalni goście i przedstawiciele wszystkich oddziałów PSKO złożyli wieńce i kwiaty. Po południu, w wypełnionej po brzegi sali Opery Warneńskiej odbyło się uroczyste zebranie. Po wysłuchaniu hymnów Polski, Bułgarii i Unii Europejskiej i recytacji "Litwo, Ojczyzno moja...", uczestników spotkania przywitały prezes Oddziału PSKO w Warnie i główny organizator Jubileuszu, Aleksandra Drużyłowska i prezes PSKO w Bułgarii, Urszula Milczewska. Odczytany został list gratulacyjny nadesłany przez Ministra Spraw Zagranicznych Włodzimierza Cimoszewicza. Wszyscy oficjalni goście wygłosili uroczyste przemówienia. Po części oficjalnej odbył się koncert pod hasłem "My w Europie" , reprezentujący różnorodność kultur europejskich. Pierwszy dzień obchodów zakończyła wspólna kolacja w restauracji połączona ze wspaniałą zabawą do późnych godzin nocnych. W niedzielę, 09.05 w kościele parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała odbyła się msza św. w intencji Polonii bułgarskiej, celebrowana przez o. Jacka Wójcika z Misji Zmartwychwstańców w Bułgarii. Na zakończenie obchodów odbyła się wycieczka autokarowa po Warnie. Z okazji jubileuszu została wydana okolicznościowa kronika Stowarzyszenia p.t. "Minęło20 lat"...

X Zjazdu Związku Polaków na Litwie

Dnia 23 maja odbył się X Zjazd Związku Polaków na Litwie. Gośćmi Zjazdu byli Ambasador RP na Litwie Jerzy Bahr, Konsul Generalny w Wilnie, Stanisław Cygnarowski i Dyrektor Andrzej Chodkiewicz ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentował Wiceprezydent Tadeusz Adam Pilat. W Zjeździe udział wzięło ponad 400 delegatów z całej Litwy. W sobotę, w przeddzień Zjazdu T. A. Pilat wziął udział w mszy św. i uroczystości odsłonięcia pomnika we wsi Koniuchy gdzie sowieckie oddziały partyzanckie 60 lat temu spaliły i wymordowały całą wieś.

Otrzymaliśmy informację prasową o X Zjeździe Związku Polaków na Litwie, którą w skrócie przytaczamy:

Podczas X Zjazdu Związku Polaków na Litwie 23 maja br. na drugą kadencję został wybrany dotychczasowy przewodniczący Związku Michał Mackiewicz. Prezes ZPL zapowiada, że "Związek będzie kontynuował rozpoczętą pracę na drodze utrwalania świadomości i tożsamości narodowej - polskiej na Litwie, rozstrzygał stare problemy, głównie dotyczące oświaty polskiej i zwrotu ziemi na Wileńszczyźnie i występował z nowymi inicjatywami". Postanowiono m.in., że Związek nie będzie się zajmował spawami politycznymi, które od tej pory będą jedynie w gestii związanej z ZPL Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Przyjęto jednak rezolucje o poparciu koalicji AWPL i Związku Rosjan Litwy, które wspólnie startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Delegaci zaapelowali również do mniejszości polskiej o wzięcie udziału w tych wyborach, tak by Polacy z Litwy mieli swego reprezentanta w Parlamencie Europejskim.

Problemem dla Polaków na Litwie pozostaje kwestia zwrotu ziemi. Mimo polepszenia stosunków z władzami litewskimi nadal sprawa ta nie została uregulowana. W rejonie wileńskim tylko 54% dawnych właścicieli odzyskało swoją własność, w rejonie solecznickim 57%, a w trockim 62%. Najgorsza sytuacja jest w Wilnie, gdzie jest to tylko 10%. Z wieloma problemami boryka się też oświata. Mimo przychylnej mniejszościom ustawy nadal nie została rozwiązana kwestia przywrócenia obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na maturze, wydawania polskich podręczników i finansowania szkół polskich. Przyjęto apel do władz o nadanie językowi polskiemu statusu języka lokalnego w rejonie wileńskim, co dałoby możliwość posługiwania się tym językiem w urzędach. Zjazd poparł również ideę założenia w Wilnie filii Uniwersytetu Białostockiego i zwrócił się do władz polskich o dotacje na ten cel.

Na Zjeździe uznano też, problem podziału Związku, który istniał po tym jak w 2000 r. część działaczy popierających dawnego prezesa Ryszarda Maciejkiańca oddzieliła się, przestał istnieć. Sąd niższej instancji uznał posługiwanie się nazwą Związku przez tę grupę i zwoływanie zjazdów za nielegalne.

Związek Polaków na Litwie liczy około 11 tys. członków. Powstał w 1990 roku na bazie założonego w 1989 roku Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Polaków na Litwie. Społeczność polska na Litwie liczy 235 tys. Polacy są najliczniejszą mniejszością narodową w kraju, stanowią 6,7 proc. ludności.

VII Spotkania z Kulturą Polską w Serbii i Czarnogórze

Na zaproszenie Centrum Poloniusz – Pegaz w Belgradzie w dniu 12 czerwca 2004 r. przebywali przedstawiciele sekretariatu EUWP Urszula Milczewska i Roman Śmigielski, którzy wzięli udział w inauguracji VII Spotkań z Kulturą Polską w Serbii i Czarnogórze.

Spotkania z Kulturą Polską w Serbii i Czarnogórze (poprzednio w Jugosławii) mają już wieloletnią tradycję i na stałe weszły do kalendarza belgradzkich wydarzeń kulturalnych. Centrum Poloniusz – Pegaz jest inicjatorem tych spotkań, które w roku bieżącym połączone były z obchodami 15-lecia Szkoły Polonijnej działającej w ramach Centrum Poloniusz - Pegaz. Spotkania z Kulturą Polską są jedyną formą zorganizowanej promocji polskiej i polonijnej kultury i nauki w Serbii i Czarnogórze. Organizatorom szczególnie zależało na udziale w spotkaniach działaczy polonijnych z innych krajów, gdyż Serbia rozpoczęła proces konsolidacji swojej diaspory i już kilkakrotnie oficjalne władze zasięgały od Centrum Poloniusz – Pegaz informacji odnośnie struktury organizacyjnej i form działalności Polonii. Stanowi to dowód na to, że działalność Polonii doceniana jest także przez władze innych krajów. Do organizacji Spotkań z Kulturą Polską co roku włączają się najpoważniejsze instytucje kulturalne i naukowe z Polski i Serbii wspomagając tym samym tworzenie pomostu kultury pomiędzy oboma krajami. Począwszy od I Spotkań z Kulturą Polską honorowym patronem imprezy jest Ambasada RP w Serbii i Czarnogórze.

Tegoroczne Spotkania zainaugurowano w auli Politechniki Belgradzkiej. Uroczystego otwarcia dokonał Jego Ekscelencja Tadeusz Diem, Ambasador RP w Serbii i Czarnogórze. Po zaprzysiężeniu sztandaru szkoły polonijnej i ślubowaniu uczniów, Sekretarz Generalny EUWP Roman Śmigielski wręczył uczniom legitymacje szkolne. W części artystycznej inauguracji obok uczniów wystąpiły zespoły folklorystyczne ZF „Kębłowo” z Wolsztyna – Polska i KUD „Dule MilosavljevićŻele”, z Čačak w Serbii.

Następnego dnia w Jugosłowiańskim Teatrze Narodowym wystąpił Teatr Nowy z Łodzi z przedstawieniem Mirko Stiebera „Proszę...zrób mi dziecko” w reżyserii Karola Szuszki. Program trwających do 20 czerwca Spotkań z Kulturą Polską obejmuje poza tym występy polskich teatrów w Belgradzie, Nowym Sadzie i Vrnjackiej Banji, Tydzień Filmu Polskiego w Belgradzie, występy folklorystycznych zespołów dziecięcych.

 

Walny Zjazd Kongresu Polaków w Szwecji
Otrzymaliśmy informację o Walnym Zjeździe Kongresu Polaków w Szwecji, której fragmenty przytaczamy.

Dnia 29 maja 2004 roku w Sztokholmie odbył się Walny Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Kongresu Polaków w Szwecji. Uchwalono zmiany statutowe mające na celu decentralizację zarządzania i zacieśnienie współpracy między poszczególnymi ośrodkami. Przyjęto zmiany strukturalne w Prezydium powołując zespoły problemowe: Informacji, kontaktów i współpracy organizacji kongresowych, Kultury, Młodzieży, Kontaktów zewnętrznych, Społeczną, Gospodarczą. Delegaci organizacji z terenu całej Szwecji podsumowali okres mijającej kadencji. Zaakceptowano realizowane w ostatnich trzech latach kierunki i metody, zarówno w kontaktach z krajowymi ośrodkami władzy, jak i organizacjami pozarządowymi. Podobnie oceniono sytuację na linii Kongres - instytucje szwedzkie. W dyskusji wiele miejsca poświęcono ocenie sytuacji i pomocy skierowanej do rodaków na Wschodzie. Praca ta będzie nadal kontynuowana.

W przyszłej kadencji za główne kierunki przyjęto dwa tematy: młodzież i kulturę. Zachowanie polskości wśród młodego pokolenia przy pomocy szeroko rozwiniętych kontaktów, propagowanie studiowania na polskich uczelniach i wykorzystanie najnowszych technik w zajęciach z dziećmi i młodzieżą to podstawy pracy powołanego zespołu. W dziedzinie kultury za ważne uznano podniesienie poprzeczki i przełamanie funkcjonujących powszechnie stereotypów na temat „kultury polonijnej”.

Wybrano nowe władze Kongresu. Prezesem został wybrany jednogłośnie Michał Bieniasz z Västeras. Członkami Prezydium przez najbliższe trzy lata będą także: Jolanta Halkiewicz, Sztokholm,   Ludomir Garczyński-Gąssowski, Sztokholm,  Ryszard Nipl, Västeras, Janusz Górczyński, Västeras, Marek Małachowski, Helsingborg, Tadeusz Brosloff, Göteborg, Zygmunt Zieliński, Sztokholm.

Całość informacji na str. internetowych Kongresu: www.polskakongressen.org

 

Wiadomości z Węgier

* W najnowszym numerze „Głosu Polonii” (organu PSK im Józefa Bema) znaleźliśmy informację o wyróżnieniu, jakie spotkało naszą koleżankę i wieloletnią byłą Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech.

Zarząd Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, w uznaniu zasług w dotychczasowej wieloletniej działalności na rzecz Polaków na Węgrzech oraz w zakresie pielęgnowania i rozwijania przyjaźni polsko-węgierskiej przyznał Alicji Korupczyńskiej-Nagy Medal Honorowy „Meritus Partiae". Medal wręczył Alicji Wiceprezes zarządu Fundacji, Grzegorz Łubczyk.

* W sobotę, 26 czerwca, a więc w okolicach dnia Świętego Władysława, urodzonego w Polsce wybitnego króla Węgier i patrona węgierskiej Polonii odbędzie się Dzień Węgierskiej Polonii. Obchody będą miały miejsce tradycyjnie już na Kőbányi, czyli w tej dzielnicy Budapesztu, gdzie znajduje się Kościół i Dom Polski, a także siedziba Ogólnokrajowego Samorządu. Rozpoczną się one uroczystą mszą świętą w Polskim Kościele, po czym nastąpi przemarsz ulicami dzielnicy, do Domu Kultury, gdzie odbędzie się prezentacja wystawy artystów plastyków – Polaków z urodzenia bądź pochodzenia – z czterech krajów wyszehradzkich, następnie zaś uroczysty koncert z udziałem świetnego młodzieżowego tanecznego zespołu „Anutki” z Polski. W ramach koncertu nastąpi przekazanie ogólnokrajowych nagród polonijnych. Na uroczystościach Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentować będzie Prezydent Helena Miziniak.

 

Sprawozdanie Komisji Oświatowej

Podajemy najważniejsze dane ze sprawozdania Komisji Oświatowej. Całość została rozesłana do wszystkich organizacji członkowskich EUWP.

Od stycznia br. Komisja pracuje w składzie: Aleksandra Podhorodecka, Ewa Ronay i Krystyna Orłowicz Sadowska. Opracowany został statut Komisji Oświatowej przy EUWP oraz propozycje organizacji prac Komisji. 6 marca rozesłano listy do wszystkich prezesów organizacji EUWP w Europie z prośbą o krótkie sprawozdanie z działalności i stanie Oświaty Polonijnej w danym kraju.

Podjęto kontakty z MEN, MSZ i ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Do współpracy zaproszono Józefa Kwiatkowskiego , Prezesa PMS na Litwie, Stanisława Sienkiewicza, Prezesa PMS na Białorusi, Irenę Romanowską, Wiceprezesa Zw. Polaków w St. Petersburgu, Halinę Koblenzer, delegowaną przez Konwent Niemiecki, Grażynę Faber-Lafont, Skarbnika Stow. Nazareth Famille

Komisja oczekuje na odpowiedź prof. Stelmachowskiego dotyczącą organizacji pierwszego spotkania konsultacyjnego proponowanego w tygodniu miedzy 28 czerwca a 3 lipca br.

Sprawozdania dotyczące stanu szkolnictwa polonijnego Komisja otrzymała jedynie z Niemiec, Macedonii i Anglii. Komisja ponawia uprzejmie prośbę o pilne nadsyłanie tych danych.

Odpowiedź z Komisji Europejskiej

Pani Prezydent Helena Miziniak otrzymała odpowiedź z Komisji Europejskiej w sprawie złego traktowania polskiej mniejszości w Niemczech. Przetłumaczone przez Olka Zająca pismo przytaczamy poniżej.

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Wydział C Referat C3: Prawa Podstawowe i Obywatelskie

Bruksela, 06.05.2004 r. JAI-C3/AG/D (2004) 1236

Pani Helena Miziniak

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

240 King Street, London W6 ORF

Bardzo dziękuję za pismo z 29.11.2003 roku, w którym skarży się Pani na traktowanie polskiej mniejszości w Niemczech. Pisze Pani, że Niemcy nie wypełniają niemiecko – polskiego Traktatu z 17-go czerwca 1991 roku ”O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” i nie chronią dostatecznie polskiej mniejszości.

Wyjaśniam tutaj, że Komisja na podstawie Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej oraz Traktatu o Unii Europejskiej nie posiada jurysdykcji odnośnie praw podstawowych. Może ona być tylko wtedy aktywna, kiedy w ramach stosowania prawa unijnego zostaną pogwałcone prawa podstawowe.

Po dokładnym sprawdzeniu sytuacji którą Pani przedstawia wydaje mi się, że skarga nie ma odniesienia do prawa europejskiego. Wprost przeciwnie, pomoc w pielęgnacji kultury i języka mniejszości jest obowiązkiem urzędów niemieckich. Dlatego niestety nie możemy Pani w tej sprawie pomóc.

Dodatkowo informuję, że Niemcy ratyfikowały Konwencję Ramową Rady Europy o Ochronie mniejszości narodowych i dlatego to niemieckie urzędy są odpowiedzialne za tę ochronę.

Zwracam uwagę, że każdy obywatel, który uważa że jego podstawowe prawa nie są przestrzegane, ma prawo wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jeżeli wyczerpał procedury prawne w swoim kraju.

Załączam serdeczne pozdrowienia Alain Brun - Kierownik Referatu

Przemówienie marszałka Senatu RP prof. Longina Pastusiaka
Marszałek Senatu RP, Prof. Longin Pastusiak wygłosił przemówienie telewizyjne z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą i Święta Konstytucji 3 Maja. Przytaczamy fragmenty tego przemówienia:

... Jesteśmy silni wówczas, gdy się zgadzamy, gdy potrafimy się zorganizować, gdy zdołamy zjednoczyć się w działaniu na rzecz celów ważnych dla kraju.
To,
że jesteśmy w Unii Europejskiej, wspólnocie wolnych narodów, to również zasługa naszej diaspory. Trudno przecenić wysiłki organizacji polonijnych w zachodniej Europie i pojedynczych działaczy wspierających nasze dążenia do członkostwa w Unii Europejskiej.
Drodzy Rodacy mieszkaj
ący w Zachodniej Europie zapewniam Was, że Polska o tym, co dla nas zrobiliście, wie, Polska to docenia, Polska waszych zasług nie zapomni.
... Data przyst
ąpienia Polski do Unii Europejskiej wejdzie do podręczników historii naszego narodu, do historii Europy. Będą o tym uczyć w szkołach nasze wnuki.
... Polska od dawna by
ła w Europie. Od tysiąca lat. Lecz to nie zmienia faktu, że od 1 maja 2004 roku - nasza historia biegnie szybciej i inaczej, stała się bowiem cząstką wspólnej, jednolitej historii całego kontynentu. Teraz przyszedł czas, abyśmy zadbali o nasze miejsce we wspólnocie narodów Europy. Abyśmy znaleźli sposób, by jak najwięcej wnieść do niej nowych, wartościowych elementów.
... Wspieraj
ąc materialnie środowiska polskie za granicą stosujemy przejrzyste, obiektywne procedury opierając się na priorytetach, akceptowanych przez reprezentantów środowisk polonijnych, zasiadających w Polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Urzędzie Marszałka Senatu, i przez organy samego Senatu: Komisję Emigracji oraz Prezydium.
Do zasadniczych celów w polonijnej dzia
łalności Senatu należą:

wspieranie edukacji w środowiskach Polonii i Polaków,

wspieranie kultury polskiej i sportu wśród Polonii i Polaków za granicą,

dofinansowywanie organizacji polonijnych i zadań realizowanych przez nie w swoich środowiskach,

wspieranie przedsiębiorczości wśród Polaków za granicą i ich współpracy gospodarczej z Polską.

Ważnym celem naszej działalności jest jedność Polonii, zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami oraz współpracy - gospodarczej, kulturalnej - Polaków zza Granicy z Macierzą.

Projekt nowej ustawy dla Polaków z zagranicy

Bezpłatne wizy wielokrotne i możliwość szybkiego uzyskania obywatelstwa polskiego przez osoby pochodzenia polskiego mieszkające za granicą przewiduje projekt ustawy złożony w czwartek 20 maja do laski marszałkowskiej przez sejmową Komisję Łączności z Polakami za Granicą.

W projekcie tej ustawy o stwierdzaniu pochodzenia polskiego osób zamieszkałych za granicą i ich uprawnieniach nie znalazł się zapis mówiący o osiedlaniu się tych osób na stałe w Polsce. Jednak każdy, kto uzyska polskie obywatelstwo, będzie miał takie same prawa jak wszyscy Polacy. Będzie wówczas mogła m.in. osiedlić się na stałe w naszym kraju bez konieczności udowodnienia, że posiada niezbędne środki finansowe na ten cel. Będzie również miała prawo podjęcia dowolnej pracy, kształcenia się, leczenia i korzystania z pomocy społecznej na tych samych zasadach, co wszyscy obywatele naszego kraju. Warunkami otrzymania obywatelstwa polskiego przez osoby mieszkające za granicą ma być, według projektu, znajomość języka polskiego i przedstawienie dokumentów

potwierdzających, że rodzice lub dziadkowie tych osób byli obywatelami naszego kraju.

Według przewodniczącego Komisji, Romana Giertycha (LPR), istnieje duże prawdopodobieństwo, że ustawa ta zostanie szybko uchwalona. "Trzeba to zrobić w trybie pilnym. Jest wola polityczna, aby w tej kadencji Sejmu ustawa weszła w życie" - powiedział Giertych podczas posiedzenia komisji. "Trzeba w końcu zrealizować konstytucyjny zapis, który mówi o tym, że osoba, której polskie pochodzenie zostało stwierdzone,

może osiedlić się na terytorium Polski na stałe. Jak dotąd ustawodawca nie wypełnił tego obowiązku, a rząd nie ma pomysłu, w jaki sposób go zrealizować. Komisja zastępuje rząd w tej kwestii" - powiedział członek Komisji Romuald Ajchler (SdPl).

              

Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych

23 kwietnia br. na 8 dni przed oficjalnym wejściem Polski do Unii Europejskiej została w Londynie powołana Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych.

Stowarzyszenie Techników Polskich w WB podjęło inicjatywę powołania wspólnej europejskiej federacji polonijnych organizacji naukowo-technicznych w roku 2002. Okazją do rozpowszechnienia tej inicjatywy wśród istniejących bratnich stowarzyszeń z krajów UE – były uroczyste obchody 85-lecia Polskich Inżynierów i Techników Polskich we Francji w roku 2002, w czasie których odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli 4 stowarzyszeń (z Austrii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii). Projekt statutu został zatwierdzony przez Walne Zebrania 4 organizacji założycielskich i podpisany na oficjalnym uroczystym Zebraniu Inauguracyjnym Federacji, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2004 r. w Londynie, w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Na główną uroczystość powołania federacji przybyli zaproszeni przedstawiciele życia społecznego i politycznego z Kraju oraz z Wielkiej Brytanii (m. in. JE dr Stanisław Komorowski - ambasador RP w Londynie, senator Grzegorz Lipowski - reprezentujący senacką Komisję d/s Emigracji i Polaków za Granicą oraz FSNT-NOT; jako wiceprezes Federacji, Ryszard Kaczorowski - były prezydent II RP- rezydujący w Londynie, Helena Miziniak -prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, reprezentująca również Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii, Jacek Gierliński - dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej -reprezentujący ministra Nauki i Informatyzacji, Stanisław Konieczny -FSNT-NOT, Krystyna Mochlińska - prezes Instytutu Polskiej Misji Katolickiej z Londynu, Wojciech Falkowski- rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, płk. Andrzej Jeziorski prezes Fundacji Lotników Polskich, Artur Rynkiewicz - wiceprezes Polskiego Ośrodka Społeczno-Gospodarczego w Londynie, siedziby organizatora uroczystości oraz goście - reprezentanci stowarzyszeń założycielskich-delegaci na pierwsze Walne Zgromadzenie federacji ; pełnomocnik Prezydium VPI d.s. Federacji Dypl. Inż. Paweł Raczew z Austrii, wiceprezes mgr inż. Andrzej Farnik z Francji, prezes dr inż. Andrzej Fórmaniak-z Wielkiej Brytanii.

Celem podstawowym Federacji jest wspieranie integracji polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych w Europie, uznając równocześnie ich niezależność i różnorodność.

Do zadań Federacji należy w szczególności:

1. reprezentowanie wspólnych interesów polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno-gospodarczych wobec władz polskich, władz Unii Europejskiej, a także wobec władz wszelkich organizacji międzynarodowych i pozarządowych,

2. popieranie współpracy polonijnych środowisk naukowo-technicznych i techniczno gospodarczych z analogicznymi środowiskami w Europie,

3. propagowanie osiągnięć polskiej i polonijnej myśli naukowej, technicznej i gospodarczej.".

Pierwszym prezydentem zarządu federacji został dr inż. Andrzej Fórmaniak; obecny prezes STP z Wielkiej Brytanii, a sekretarzem generalnym – mgr inż. Bożenna Brooker, obecny wiceprezes STP. Oficjalną siedzibą Federacji wybrano Wiedeń, ze względu na jego centralne położenie po poszerzeniu UE.

Organizacje założycielskie:

Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii. Prezes: Dipl-Ing. Wojciech Rogalski. Adres VPI: A – 1010 Wien, Eschenbachgasse 9 Tel./Fax.: +43 1 585 11 07, Mobil: +43 676 417 01 55, E-mail: office.vpi@utanet.at, Strona Internetowa: www.vpivienna.org. Stowarzyszenie powstało 15.11.1997roku.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji. Prezes: mgr inż. Janusz Ptak. Adres: 20, rue Legendre 75017 Paris tél. 01 47 63 20 71. Strona internetowa sitpf.europolonia.org. Rok założenia 1917.

Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech Prezes: Dypl. Inż. Cezar Wojciechowski Adres: c/o A.R.T. Photonics GmbH, Schwarzschildstr. 6, D-12489 Berlin. Tel.:+ 49 30 678 92 183. Fax:+ 49 30 678 94 156. bundesverband@artphotonics.de. Strona internetowa: www.pol-ing.de Rok powstania 1983.

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii Prezes: dr inż. Andrzej Fórmaniak Adres: 238-246 King Street, London W6 0RF. Tel. +44(0)20 -8788-2609. Fax: +44(0)20-8746-3798. E-mail: STPwWB"aol.com. Strona internetowa: www.stpuk.org

Stowarzyszenie zostało założone w 1940 r.

I Kongres Polonii Amerykańskiej

W dniach 27-31 maja 2004 r. w Punta del Este i w Montevideo obradował I Kongres Polonii Amerykańskiej. Organizatorem Kongresu była Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, a patronat nad spotkaniem objęła Rada Polonii Świata, której wiceprezesem jest Jan Kobylański, prezes USOPAŁ.
W spotkaniu wzi
ęli udział przedstawiciele organizacji działających w Ameryce Łacińskiej z Argentyny, Brazylii, Haiti, Meksyku, Paragwaju i Urugwaju. Kongres Polonii Amerykańskiej reprezentował jeden z jego dyrektorów, red. Wojciech Białasiewicz, a Kongres Polonii Kanadyjskiej - prezes Grzegorz Sobocki.
Na Kongres zaproszono go
ści z Polski; obecni byli m.in.: mecenas Jan Olszewski, były premier RP, inż. Zbigniew Sulatycki, o. Jan Król, wicedyrektor Radia Maryja, red. Witold Pobudzin z Telewizji "Trwam".

W rezolucja I Kongresu Polonii Ameryk czytamy min.:
...My, przedstawiciele polonijnych organizacji zrzeszonych w Unii Stowarzysze
ń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, Kongresie Polonii Amerykańskiej i Kongresie Polonii Kanadyjskiej, zebrani na I Kongresie Polonii Amerykańskiej w Punta del Este w dniu 29 maja 2004 roku, potwierdzamy niezłomną wolę rozwijania dalszej współpracy dla dobra Polski i polskiej diaspory.
Uwa
żamy, że czas skończyć z mitem o rozbiciu i podziale Polonii, rozpowszechnianym przez środowiska programowo nam nieżyczliwe. Tylko jedność w działaniu stanowić będzie o sile naszych organizacji, dla których zaangażowanie patriotyczno-narodowe oraz katolickie, wierność polskiej tradycji i kulturze, jest drogowskazem na dziś i na jutro.

I Kongresowi przyświeca hasło: "Polonia obu Ameryk filarem Rady Polonii Świata", a wobec tego, powyższa deklaracja obliguje nas do współdziałania oraz wspierania wielkich poczynań, które podejmować będzie dla dobra spraw polskich i światowej diaspory, której jesteśmy częścią...

W dalszej części deklaracja poświęcona jest rozwojowi politycznych wydarzeń w Polsce i referendum oraz treści Unijnego Traktatu. Domaga się od władz polskich decyzji i działań mających na celu repatriację wszystkich rodaków ze Wschodu, oraz zapewnienia Sybirakom odszkodowań za represje jakie spotkały ich ze strony reżimu stalinowskiego. Podkreśla rangę i znaczenie polonijnych środków masowego przekazu, takich jak: "Radio Maryja", Telewizja "Trwam", "Nasz Dziennik" i "Nasza Polska",

Jak podaje „Głos Polski" (nr 15,16-17) ze Szwajcarii przyjechał dr Jan Pyszko, prezes Organizacji Narodu Polskiego – Ligi Polskiej. W wygłoszonym przemówieniu prezes Pyszko wspomniał o „Próbie zamachu na Związek Organizacji Polskich w Szwajcarii" i o „zakładaniu nowych pseudopolskich organizacji o charakterze antynarodowym". Z nazwy wymienił założoną w tym roku w Paryżu Federację Polonii Francuskiej.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Unia Wolności wygrała w wyborach do Parlamentu Europejskiego w głosowaniu Polaków za granicą - poinformował pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. wyborów za granicą, ambasador Witold Rybczyński. Drugie miejsce zajęła Platforma Obywatelska, trzecie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, czwarte - Socjaldemokracja Polska, a piąte Liga Polskich Rodzin.
Frekwencja za granicą wyniosła nieco ponad 50 proc. Z 26 317 osób wpisanych na listy wyborcze glosowało 13 964. Polacy mieszkający i przebywający czasowo za granicą mogli głosować w 165 obwodach na wszystkich kontynentach - od Europy po Antarktydę. Większość lokali wyborczych znajdowała się na terenie ambasad i konsulatów, w salach polskich parafii, a czasem także w specjalnie wynajętych pomieszczeniach.
Pełnomocnik ministra podkreślił, że spis wyborców za granicą - inaczej niż w kraju - przygotowuje konsul na podstawie osobistych zgłoszeń obywateli. Rybczyński przypomniał, że były to już dziewiąte wybory po 1990 roku, w których obywatele polscy mieszkający na stałe lub przebywający czasowo za granicą mogli wziąć
udział w głosowaniu. W obsługę głosowania zostało zaangażowanych ok. 1300 osób - 1100 z nich to członkowie komisji wyborczych.

Prof. Zdzisław Chmielewski w Parlamencie Europejskim
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Zdzisław Chmielewski został wybrany do Parlamentu Europejskiego. EUWP od ubiegłego roku po podpisaniu umowy ściśle współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim. Sekretariat wystosował do Prof. Chmielewskiego list gratulacyjny.

JM Rektor prof. zw. dr hab. Zdzisław Chmielewski Londyn, 15 czerwca 2004 r.

Rektorat Uniwersytetu Szczecińskiego

Szanowny Panie Rektorze,

Z olbrzymią satysfakcją dowiedzieliśmy się, że Jego Magnificencja został wybrany do Parlamentu Europejskiego.

Przesyłamy nasze najserdeczniejsze gratulacje i liczymy na współpracę. Mamy nadzieję, że Pan Rektor będzie w Parlamencie Europejskim również reprezentantem Polaków rozsianych po całym europejskim kontynencie, w tym w krajach nie będących jeszcze członkami Unii Europejskiej.

Z głębokim poważaniem

W imieniu Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych: Prezydent Helena Miziniak, Wiceprezydent Tadeusz A. Pilat, Sekretarz Generalny Roman Śmigielski, Sekretarz Urszula Milczewska, Sekretarz Czesław Błasik, Sekretarz Aleksander Zając

Najazd Polaków na Londyn

Tylko w maju do Wielkiej Brytanii wyjechało około 18 tysięcy Polaków. Przeszło osiem tysięcy zdążyło już wrócić do domów. Codziennie z Londynu wyjeżdżają autokary z tymi, którym się na Wyspach nie udało. Codziennie przyjeżdżają też setki nowych – wierzących, że to właśnie im się uda osiągnąć sukces.
Niestety, wi
ększość tych ludzi padła ofiarami oszustów.
W relacjach wi
ększości oszukanych pojawia się tajemnicza kobieta. Jedni twierdzą, że przedstawiła się jako Krystyna, inni, że jako Violetta, Ewa albo Monika. Niektórzy nie płacą nic w Polsce, za to więcej w Anglii. Inni przechodzą przez ręce kilku pośredników. Mimo, że zmieniają się imiona, raz oszustem okazuje się być kobieta, a raz mężczyzna, zawsze jednak posługują się nie zarejestrowanymi telefonami komórkowymi na karty. W ten sposób są nieuchwytni.
W Londynie g
łośno mówi się od jakiegoś czasu, że na Wyspach grasuje polska (lub polsko-ukraińska) mafia, żerująca na naiwności bezrobotnych. Ogłoszenia o pracy na farmach w Slough można znaleźć też w internecie. Niestety, jak do tej pory oszuści są bezkarni.
- Zg
łasza się do nas coraz więcej poszkodowanych – przyznaje ze smutkiem Katarzyna Bzowska ze Zjednoczenia Polskiego w Londynie. – Robimy wszystko co w naszej mocy, żeby im pomóc. Niestety, jeśli ludzie nadal będą nie tylko naiwni, ale też bezmyślni, w końcu będziemy bezradni. Takie ogłoszenia o pracy w Anglii, przy której nie trzeba znać języka i na dodatek podany jest tylko numer komórkowy powinny od razu trafiać do kosza.
Wielu naszych rodaków nie ma za co wróci
ć do kraju i chce pożyczyć pieniądze na podróż. Trafiają w końcu do Konsulatu. I tu po raz kolejny okazało się, że Polak naprawdę potrafi. Co bardziej przedsiębiorczy pożyczali pieniądze, ale zamiast wydać je na bilet, próbowali się za nie jak najdłużej utrzymać w brytyjskiej stolicy i nadal szukali pracy. Cały proceder wydał się, kiedy kilku takich „zaradnych" odwiedziło Konsulat po raz kolejny. W tej sytuacji nasi dyplomaci zaczęli rozważać możliwość wstrzymania wypłat gotówki. Nie ma obawy. Poszkodowani wrócą do kraju i będą musieli zwrócić pieniądze za bilet. W takiej bowiem sytuacji Konsulat bezpośrednio rozliczy się z przewoźnikiem.

List w sprawie Domu Polskiego w Kiszyniowie

Sekretariat otrzymał oficjalne pismo od Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska informujące o nadużyciach w Stowarzyszeniu Polaków w Mołdawii. Z listu wynika, że Dom Polski w Kiszyniowie został przejęty za długi przez osobę prywatną spokrewnioną z prezesem Stowarzyszenia. Tabliczka „Dom Polski” została zdjęta, a do domu wprowadziły się dwie firmy mołdawskie. Prezes Stowarzyszenia nie przekazał sprzętu i wyposażenia zajętej placówki, zakupionego przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska i inne polskie instytucje. Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Wspólnota Polska zwraca się do EUWP z apelem, który przytaczamy:

... W związku z zaistniałą sytuacją, wynikającą z nadużyć prezesa w/w organizacji apelujemy do Państwa o zaniechanie wszelkiej pomocy i współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków w Mołdawii oraz z jego prezesem Edwardem Jaroszewskim.

Dyrektor – Andrzej Chodkiewicz.