konfliktkanadyjski.htm

27.02.2006

26.02.2006 per mail!
Szanowny Panie Doktorze,

Pan dr Kamil Stefański, Prezes Okregu KPK Oddzial Ottawa, poprosił mnie o przeslanie Panu ponizszego listu, oraz wymienionych na koncu dokumentow, ktore przesle osobnemi mailami. Jezeli te dokumenty nie sa wystarczajace aby przekonac Polonie Swiata kto sprawuje obecnie funkcje Zarzadu Glownego KPK, to prosze o wiadomosc, abysmy mogli dokladniej wyjasnic sytuacje zaistniala w Kanadzie.
Ja, postaram sie przeslac Panu w najblizszych dniach, kilka dodatkowych artykulow na ten temat.

Pozdrawiam,
Jerzy Czartoryski

Pan Dr. Zbigniew Kostecki
Dyrektor Biura Polonii Swiata

Szanowny Panie !

               W zwiazku z prosbą Pana o informacje dotyczace Kongresu Polonii Kanadyjskiej pragnę poinformować Pana, na zyczenie i w imieniu organizacji Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okregu Ottawa,  że w dniach 26-27 listopada ub.r. odbył się w Toronto Nadzwyczajny Walny Zjazd Kongresu Polonii Kanadyjskiej [KPK] w celu oceny działalności Zarządu Głównego KPK i ewentualnego udzielenia bądź nie udzielenia uwczesnemu Zarządowi KPK wotum zaufania. W drugim dniu obrad wystąpiono z wnioskiem wyrażenia wotum nieufności Zarządowi KPK z jednoczesnym natychmiastowym odwołaniem Zarządu.

               Delegaci tego nadzwyczajnego Walnego Zjazdu  jednogłośnie uchwalili, że Rada KPK pod przewodnictwem Przewodniczacego Rady przejmie w terminie do dnia 15 grudnia ub.r. sprawowanie wszelkich funkcji Zarządu Głównego KPK do czasu następnego Walnego Zjazdu KPK, który odbędzie się na jesieni przyszłego roku w Calgary, Alberta.

              W chwili obecnej Rada KPK liczy 26 członków. Są nimi:

 [a] prezesi lub ich zastępcy Zarządów Centralnych [Głównych] organizacji członkowskich, posiadających minimum trzy oddziały będące członkami Kongresu w trzech różnych Okręgach KPK,

[b] prezesi Okręgów KPK lub ich zastępcy oraz

[c] prezes lub jego zastępca Funduszu Wieczystego

     Milenium Polski Chrześcijańskiej w Kanadzie.

          Informuję Pana, że ówczesny prezes Zarządu Głównego KPK, Grzegorz Sobocki, zaakceptował decyzję Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu KPK słowami:

  „Proszę Państwa, Vox populi, vox Dei! Chciałbym podziękować całemu mojemu Zarządowi, chciałbym podziękować Państwu. Jest to decyzja organizacji, którą akceptujemy, życząc następcom, aby działali lepiej niż my.”
Oraz podziękował członkom swojego Zarządu za współpracę.

         Niestety w ciągu następnych dwóch dni [od zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu KPK] pan Sobocki zmienił swe zdanie [?] i teraz upiera się, że w dalszym ciągu jest Prezesem Zarządu Głównego KPK, powiadamiając o tym rózne instytucje polonijne i osoby prywatne, posługując się wszelkimi dostępnymi mu środkami masowej informacji, tak na terenie Kanady jak i daleko poza nią. Czyniąc to wznieca najzupełniej niepotrzebne niepokoje i wrażenie rozłamu wśród Polonii Kanadyjskiej.

  Łączę pozdrowienia i wyrazy poważania,
Dr. Kamil Stefanski
Prezes KPK Okręg Ottawa

za organizacje Okregu Ottawa:
Zarząd KPK Okręg Ottawa 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantow w Kanadzie, Kolo Nr. 8, Ottawa
Stowarzyszenie Pań przy SPK
Stowazyszenie Inzynierow Polskich w Kanadzie (SIP), Oddzial Ottawa
Kolo Pań przy SIP
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Oddzial w Ottawie
Fundację Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie
Federację Polek w Kanadzie  Kolo No.8 Ottawa
Klub Sportowy "Biale Orly"
Klub Polsko-Kanadyjski
Stowarzyszenie Polskich Seniorow "Ognisko"
Polski Instytut "Kaszuby"
Ottawski Klub Teatralny
Chor im. Paderewskiego 
 

Zalaczam Panu nastepujace dokumenty opublikowane w Okregu Ottawa dla informacji Polonii w Ottawie:

1.Komunikat KPK Okregu Ottawa z dnia 3.07.2005 z zebrania Rady KPK, wyjasniajacy powody zwolania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
2. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu KPK w Toronto w dniach 26 – 27 listopada, Delegacji Okregu Ottawa,
3.Oswiadczenie Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu KPK 2005,
4.Komunikat KPK Okregu Ottawa z dnia 25.02.2006 o oswiadczenieu organizacji Okręgu Ottawa, wyrażajacych pełne poparcie i zaufanie do Rady KPK w pełnieniu funkcji Zarzadu Glownego, zgodnie z decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.

KOMUNIKAT KOMISJI INFORMACYJNEJ KPK OKRĘGU OTTAWA 25. 02. 2006

Wymienione poniżej organizacje zrzeszone w Okręgu Stołecznym Krajowym KPK
(Ottawa), na zebraniu Zarządu, Delegatów i Prezesów organizacji w dniu 23 lutego 2006, postanowiły złożyć
i opublikować następujące oświadczenie:

1. Wyrażamy pełne poparcie i zaufanie dla Rady KPK w pełnieniu funkcji
ZG KPK, zgodnie z decyzą Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu KPK w Toronto 26 –27 listopada 2005.

2. Potępiamy zdecydowanie obecną działalność
byłego Zarzadu Glównego KPK
uzurpujacą sobie prawo reprezentowania Polonii kanadyjskiej i występowania jako Zarzad Główny KPK, mimo rezygnacji byłego prezesa KPK Pana Sobockiego na Nadzwyczajnym Walnym Zjezdzie.

3. Wyrażamy oburzenie i potepiamy ataki, jakie ukazują sie w niektórych polonijnych mediach i portalach internetowych, wymierzane w Duchowienstwo, Ojcow Oblatów, Kościól Katolicki oraz wiele osób zasłużonych dla Polonii.


Zarząd Okręgu Ottawa
Stowarzyszenie Polskich Kombatantow w Kanadzie, Kolo Nr.8, Ottawa
Stowarzyszenie Pań przy SPK
Stowazyszenie Inzynierow Polskich w Kanadzie (SIP),Oddzial Ottawa
Kolo Pan przy SIP
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, Oddzial w Ottawie
Fundacja Dziedzictwa Polskiego w Kanadzie
Federacja Polek Koło No.8, Ottawa
Klub
Sportowy "Biale Orly"
Klub Polsko-Kanadyjski
Stowarzyszenie Polskich Seniorow "Ognisko"
Polski Instytut "Kaszuby"
Ottawski Klub Teatralny
Chór im. Paderewskiego

KOMUNIKAT KPK OKRĘGU STOŁECZNEGO Z DNIA    03. 07.2005

Komisja Informacyjna KPK Okręgu Ottawa informuje, że w dniu 18 czerwca 2005 odbyło sie w Toronto zebranie Rady Kongresu. Zgodnie ze Statutem KPK, Rada Kongresu składa sie z prezesów 17 Okregów i 5 Organizacji Centralnych reprezentujących 240 organizacji polonijnych w Kanadzie. Rada jest organem powołanym do czuwania nad prawidlowoscia funkcjonowania Kongresu i jego majątkiem.

Najważniejszymi sprawami dyskutowanymi na zebraniu były sprawozdania Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego KPK, periodycznie kontrolujacej dokumenty finansowe Zarządu Głównego (ZG) KPK oraz Fundacji Charytatywnej KPK w Toronto.

Kontrola Komisji Rewizyjnej dokumentów ZG KPK za okres od 1 sierpnia do 30 kwietnia 2005 (9 miesięcy) stwierdziła, że przy dochodach $ 45,728.37 i wydatkach $ 129,220.47, deficyt finansowy ZG KPK jest $ 83,492.16.

Deficyt ten między innymi spowodowany został z następujących przyczyn:

* Koszty usług adwokackich Proces Rogacka – Bełz $   2017.10
   Nowy Proces ZG KPK                                          $ 38413.10

                                                                  RAZEM $ 40,430.80

* Wysoki koszt wyjazdu ZG KPK na Walny Zjazd w Vancouver $ 8,000.00

* Straty poniesione z Bankietu $ 5,000.00

* Nie przemyślane decyzje ZG, takie jak odnowienie umowy na wynajem maszynki do znaczkłów pocztowych na 66 miesiecy ($ 11,000) do czego dochodzi koszt samych znaczkow, zamiast uzywania poczty elektronicznej (e-mail). Użycie maszynki jest wytłumaczalne w dużych firmach,, które dziennie wysyłaja setki listow a nie w ZG KPK.

Geneza nowego procesu ZG KPK

Nowy Proces KPK rozpoczął sie 3 tygodnie przed Walnym Zjazdem w Vancouver o czym ZG nie poinformowal zebranych. Na Walnym Zjezdzie, zebrani przedstawiciele wszystkich organizacji polonijnych powzieli uchwałę zabraniającą ZG finansowania jakichkolwiek procesów sądowych.

Proces rozpoczął się, gdy ZG KPK, podał do wiadomosci publicznej, że działacz polonijny sprzeniewierzyl pieniadze publiczne, i że ZG nie uznaje go za legalnie wybranego prezesa organizacji, ktorą on reprezentuje. Trzy listy skierowane, przez tegoz dzialacza, do ZG z prosbą o polubowne załatwienie sprawy o odwołanie informacji o malwersacji, zostaly zignorowane przez ZG. Statut KPK nie uprawnia ZG do uznawania lub nie uznawania organizacji i jej przedstawicieli, zwłaszcza organizacji płacacej składki, i uznanej przez Okreg KPK Toronto. Przy ZG KPK istnieje Komisja Spraw Spornych, której tą sprawe nalezało przekazać lub pozostawić do rozwiązania przez członków organizacji..

Powstały deficit nie był znany organizacjom wchodzącym w skład KPK do czasu raportu Komisji Rewizyjnej. Deficyt ten przerasta możliwości KPK spłacenia go, koszty działalności KPK są prawie calkowicie pokrywane przez składki członkowskie.

ZG KPK zamknął również Konto Inwestycyjne “Katyn Memorial Trust Fund”. Fundusz wysokosci 15,417.62 $, zostal przelany na kąto bieżące KPK i w lutym 2005 zużyty na pokrycie wydatkow bieżących ZG KPK. Pieniadze tego Funduszu byly zainwestowane i przynosily odsetki w wysokosci 650 $ rocznie. Posuniecie to bylo i jest nie zgodne z paragrafem 28-ym Statutu KPK, ktory mowi: “ZG czuwa nad powierzonymi mu funduszami specjalnymi i dysponuje nimi w ramach budżetu wedlug uchwal Walnego Zjazdu, lub zgodnie z wolą ofiarodawcow.” Wolą ofiarodawców był “Katyń Memorial”, nie ma uchwaly Walnego Zjazdu zezwalajacej na likwidacje tego Funduszu.

Na skutek powyższych faktów Rada Kongresu powzieła następujące uchwały:

Rada zabrania jakichkolwiek wydatków ZG KPK poza płacą sekretarki, czynszu i opłat pocztowych dopóki nie zostanie opracowany budżet przez ZG KPK i zatwierdzony przez Rade KPK;

Rada wnioskuje zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu KPK na jesien 2005 roku..

Zgodnie ze statutem KPK par. 15, organizacja KPK może tylko być pozbawiona członkowstwa mocą uchwały Walnego Zjazdu, na wniosek ZG, jeżeli zalega z opłatą składek członkowskich przez 2 lata, nie wykonuje uchwał Walnego Zjazdu lub wchodzi w sklad organizacji o celach sprzecznych z celami KPK.

Na skutek ingerencji ZG w sprawy członkowstwa KPK, i próby nie zgodnego ze statutem i regulaminem KPK pozbawienia prawa czlonkowstwa kilku organizacji, w tym Okręgu KPK Sudbury, Rada Kongresu powzieła następujące uchwały:

ZG KPK jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia na następnym zebraniu Rady poprawek do Regulaminów KPK dotyczących zasad zawieszania i rozwiązywania Okregów / organizacji, oraz wymogu o koniecznosci podpisywania sprawozdań finansowych przez Komisje Rewizyjna i Skarbnika ZG KPK.

Propozycje powyzszych zmian będą przedstawione do zatwierdzenia na Walnym Zjeżdzie.

 Kontrola Komisji Rewizyjnej dokumentów Fundacji Charytatywnej KPK stwierdziła między innymi co następuje:

- brak dokumentacji dotyczącej zasad współpracy ze stowarzyszeniem EXPATRIA, ktore zostalo utworzone w Polsce jako filia Fundacji, co jest wymagane przez prawo kanadyjskie zaware w "The Income Tax Act";

- brak dokumentu potwierdzajacego (od EXPATRIA) otrzymanie kwoty 12,000 $ od Fundacji oraz informacji na jakie cele te pieniądze zostaly zużyte;

- rozbieżnosci miedzy zeznaniem podatkowym (rok finansowy 1.08.2003 - 31.07.2004) a sprawozdaniem finansowym przedstawionym na Walnym Zjezdzie;

- w styczniu 2005 Fundacja wypłaciła członkini Fundacji p. Wojtczk 1807.35 $ z tytułu zwrotu za wydatki poniesione w Polsce latem 2004. Analiza kosztów podrózy p. Wojtczak do Polski wykazala brak dokumentu tlumaczacego wydatek 880 $ za rozmowy telefoniczne, wystawionego na p.E. Karpatian zamieszkala w Puszczy Marianskiej;

- brak dokumentacji, w jaki sposób zostala podjęta i zaplanowana decyzja o podróży p. Wojtczk do Polski. Zdaniem Komisji Rewizyjnej brak protokółów z posiedzeń Zarządu Fundacji świadczy o tym, ze nie ma regularnych zebrań Zarzadu a decyzje są podejmowane przez osoby podpisujace czeki. Czlonkowie Zarzadu Fundacji sa bierni;

- analiza przelanych 15,780.80 $ na konto p.Wojtczak przed wyjazdem do Polski wykazała, ze kwota ta została przeznaczona na gotówkowe datki, zakup ubrań, srodków higienicznych, przejazdy itp;

- analiza dokumentacji wykazała rowniez podniesienie opłat administracyjnych od ofiarowanych dotacji, z 5% na 10%.

 

Po wysłuchaniu ZG KPK i przedstawiciela Fundacji Charytatywnej Rada KPK powzieła następujące uchwały:

zobowiązuje ZG KPK do powolania niezależnego ”external auditor”do rewizji działalnosci finansowej Fundacji Charytatywnej KPK za ostatnie 6 lat. Fundacja pokryje koszty związane z opłatą audytora. ZG przedstawi Radzie wyniki kontroli przed nastepnym zebraniem Rady. Do tego czasu Fundacja kontynuuje rozpoczete projekty, bez prawa rozpoczynania nowych.

Rozpatrywana była również sprawa opracowanego przez ZG KPK nowego statutu Fundacji Charytatywnej KPK. Proponowany nowy statut Fundacji przewiduje, że kontrola Fundacji byłaby w większości przez Zarząd Fundacji a nie przez Walny Zjazd Organizacji KPK i ZG KPK. Na skutek tego Rada KPK zatwierdziła następujące wnioski:

Fundacja powinna pozostać pod kontrola Z.G. KPK;

ZG KPK przesłał wszystkim Okregom projekt nowego statutu Fundacji z prosbą o komentarze. Rada proponuje akceptacje i przedstawienie uwag zwiazanych z nowym Statutem Fundacji Charytatywnej do 31-go sierpnia b.r.

Wszystkie uchwały Rady KPK przeszły znaczną większoscią głosów.

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu KPK

Toronto, w dniach 26-27 listopada 2005

Nadzwyczajny Walny Zjazd (NWZ) został zwołany stosownie do uchwały Rady Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) podjętej w dniu 18 czerwca 2005, w Toronto. Celem zwołania tego Zjazdu była ocena działalności Zarządu Głównego KPK (ZGKPK) i udzielenie bądź nie udzielenie wotum zaufania.

Uchwała ta została podjęta dlatego, że ZG KPK zdawał się nie rozumieć jaka jest rola i kompetencje Rady Kongresu, a jakie ZGKPK. Rada Kongresu jest bowiem:

„…organem powołanym do czuwania nad prawidłowością i celowością funkcjonowania Kongresu…”

Rada była zaniepokojona działalnością ZGKPK, która to działalność w opinii Rady była szkodzącą ogólnemu dobru Polonii.

Zebranych na Zjeździe powitał Grzegorz Sobocki i przystąpiono do wyboru Prezydium Zjazdu.

Do Prezydium zostali zaproponowani:

Bronisław Bochiński – z Alberty

Kazimierz Babiarz – z Toronto

Komisja mandatowa obliczyła mandaty i zatwierdziła 158 mandatów. O godzinie 14:50 wybrano Prezydium. Pan Bochiński dostał 82 głosy, pan Babiarz 75, jeden głos był nieważny. Po przerwie na lunch do Prezydium wybrano sekretarki i o godzinie 16:10 skład Prezydium skompletowano.

Następnie kolega Lizoń – Przewodniczący Rady KPK przedstawił sytuację KPK i określił ją jako krytyczną. Istotnym był fakt, że zebranie Rady KPK (złożonej z Prezesów KPK z wszystkich Okręgów) zaplanowane wcześniej na piątek przed Zjazdem, zostało przez Zarząd Główny wraz Grzegorzem Sobockim zbojkotowane. W tej sytuacji Rada straciła zaufanie do Zarządu.

Następnie kolejni mówcy przedstawiali sytuację w swoich organizacjach i wytykali poważne błędy w działalności ZG KPK. Kiedy Grzegorz Sobocki przemówił, to oznajmił, że nie będzie się tłumaczył z zarzutów, a skoncentruje się na osiągnięciach.

Tutaj nastąpiło przemówienie Grzegorza Sobockiego utrzymane w stylu partyjnych przemówień z lat siedemdziesiątych. (Wszystko jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej).

W podobnym tonie zabrzmiało sprawozdanie finansowe przedstawione przez skarbnika, pana Magalona. (Nie mamy problemów finansowych, a jak zabraknie pieniędzy, to się dopożyczy z funduszu żelaznego). Następnie pani Wojtczak przedstawiła sprawozdanie Fundacji Charytatywnej. (Pomoc biednym dzieciom).

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej było mniej optymistyczne: stwierdzono deficyt budżetowy i bałagan finansowy. Sprawozdania zakończono o godzinie 18:40.

Potem nastąpiła dyskusja, która trwała do 23:00.

Jednym z dyskutantów był Zbigniew Bełz, ten sam który w wyniku procesu z KPK (KPK reprezentowała ówczesny Prezes, pani Rogacka) wyrokiem sądowym został zobowiązany do zapłacenia odszkodowania w wysokości ponad dwieście tysięcy dolarów. Siedzący na sali, głośnym buczeniem przerwali jego wypowiedź.

Dyskusję postanowiono kontynuować następnego dnia rano o 10:00.

O godzinie 10:00 rozpoczęto obrady. Grzegorz Sobocki stwierdził, że “zarzuty skierowane pod jego adresem nie są poważne, a w ogóle to byłoby dobrze, gdyby przedstawiono je na piśmie.” Jeżeli chodzi o Radę KPK to: “… Rada nie ma prawa mówić nam, co jest dobre a co nie. Rada jest od doradzania, a ja od decydowania".

Na pytanie: czy może powiedzieć gdzie jest prawda o stanie KPK, czy ta wynikająca z jego wypowiedzi, czy też ta, stwierdzona przez Radę złożoną z piętnastu osób, odpowiedział: “to jest w sprawozdaniu”. Na pytanie dlaczego Kongres nic nie zrobił by odzyskać pieniądze od Bełzca, odpowiedział: “O tym już mówiliśmy”. Na pytanie: dlaczego Kongres pod jego kierownictwem pracuje nad wizerunkiem Kanady w Polsce i Polski w Kanadzie (bo przecież od tego są ambasady), odpowiedział: “ to jest problem semantyczny”.

O godzinie 12:20 dyskusję zakończono. Głos zabrał W. Lizoń na temat działalności Rady i współpracy z ZG. W swoim wystąpieniu zaznaczył najważniejsze zarzuty pod adresem G. Sobockiego i ZG KPK.

Przystąpiono do głosowania. Komisja Weryfikacyjna, po uznaniu odwołań ustaliła ilość ważnych mandatów na 162. O godzinie 14:20 podano wyniki głosowania: “za” odwołaniem Zarządu oddano głosów 84, zaś “przeciw” oddano głosów 78.

Tym samym Zarząd KPK wraz z prezesem Sobockim został odwołany.

LISTA ZARZUTÓW POSTAWIONYCH ZARZĄDOWI GŁÓWNEMU KPK
PRZEZ DELEGATÓW I RAD
Ę KPK NA NADZWYCZJNYM WALNYM ZJEŹDZIE W TORONTO

1. Trwonienie funduszy i spowodowanie ogromnego deficytu finansowego Kongresu

Kontrola Komisji Rewizyjnej dokumentów ZG KPK za okres od 1 sierpnia do 30 kwietnia 2005 (9 miesięcy) ujawniła szokujący stan gospodarki finansowej, przy dochodach $ 45,728.37 i wydatkach $ 129,220.47, deficyt finansowy ZG KPK jest $ 83,492.16.
Powstały deficyt nie był znany organizacjom wchodzącym w skład KPK do czasu raportu Komisji Rewizyjnej. Deficyt ten przerasta możliwości KPK spłacenia go, gdyż koszty działalności KPK są prawie całkowicie pokrywane przez składki członkowskie.

 2. Pogwałcenie uchwały Walnego Zjazdu w Vancouver zabraniającej ZG finansowania jakichkolwiek procesów sądowych
Nowy proces KPK rozpoczął się 3 tygodnie przed Walnym Zjazdem w Vancouver o czym ZG nie poinformował zebranych. Informacja o procesie została ujawniona przez ZG miesiąc po Zjeździe podczas konferencji prasowej prezesa ZG KPK.
Na Walnym Zjeździe, zebrani przedstawiciele wszystkich organizacji polonijnych powzięli uchwałę zabraniającą ZG finansowania jakichkolwiek procesów sądowych.

 3. Likwidacja Konta Inwestycyjnego " Katyń Memorial Fund”
Komisja Rewizyjna stwierdziła również że ZG KPK zamknął Konto Inwestycyjne i fundusz wysokości $15,417.62, został przelany na konto bieżące KPK i w lutym 2005 zużyty na pokrycie wydatków bieżących ZG KPK. Posuniecie to jest nie zgodne z paragrafem 28-ym Statutu KPK, który mówi: “ZG czuwa nad powierzonymi mu funduszami specjalnymi i dysponuje nimi w ramach budżetu według uchwal Walnego Zjazdu, lub zgodnie z wolą ofiarodawców.” Wolą ofiarodawców był “Katyń Memorial”, nie ma uchwały Walnego Zjazdu zezwalającej na likwidacje tego Funduszu.

 4. Wadliwe działanie Fundacji Charytatywnej KPK
Kontrola Komisji Rewizyjnej dokumentów Fundacji Charytatywnej KPK stwierdziła między innymi nieprawidłowości, jak następuje:

brak dokumentacji dotyczącej zasad współpracy ze stowarzyszeniem EXPATRIA, które zostało utworzone w Polsce jako filia Fundacji, co jest wymagane przez prawo kanadyjskie zawarte w "The Income Tax Act";

Z wiadomości otrzymanych z Polski wynika że EXPATRIA filia Fundacji KPK nie jest fundacją, a stowarzyszeniem, i płaci podatki od otrzymanych funduszy. Vice-prezes ZG KPK podpisujący czeki, odpowiedzialny za Fundacje, pobierający fundusze z Kanady i przekazujący je do EXPATRIA jest jednocześnie prezesem EXPATRII.

Brak dokumentu potwierdzającego (od EXPATRIA) otrzymanie kwoty $12,000 od Fundacji oraz informacji na jakie cele te pieniądze zostały zużyte; brak dokumentacji, w jaki sposób są podjęte i zaplanowane decyzje o podróży z pieniędzmi do Polski . Zdaniem Komisji Rewizyjnej brak protokółów z posiedzeń Zarządu Fundacji świadczy o tym, ze nie ma regularnych zebrań Zarządu a decyzje są podejmowane przez osoby podpisujące czeki. Członkowie Zarządu Fundacji są bierni
Fundacja Charytatywna nie zamieściła również sprawozdania finansowego w Internecie lub prasie polonijnej do wglądu przez ofiarodawców i zainteresowanych.

5. Utrudnianie kontroli finansowej ZG KPK i Fundacji przez ZG
Po opublikowaniu wyników kontroli finansów ZG i Fundacji przez Komisję Rewizyjną KPK, ZG KPK obraził się na Komisję Rewizyjną . ZG odmówił współpracy z Komisją i udzielił Komisji Rewizyjnej votum nieufności Odmawiał okresowej kontroli ksiąg kasowych przypadającej na koniec lipca 2005, zarówno ZG KPK jak i Fundacji Charytatywnej do czasu zmiany składu Komisji Rewizyjnej co nie jest zgodne z & 2 Regulaminu KPK który mówi że członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walny Zjazd KPK na okres pomiędzy zjazdami. Działalność ta jest w sprzeczności z Regulaminem KPK. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został również wyrzucony z zebrania ZG KPK (Reg. ZG KPK & 4) i zebrania odbywały się bez niego.

 6. Rozbijanie SIP
Rozbijanie z premedytacją SIP i jedność w Polonii, działalność która doprowadziła do odłączenia oddziałów Oshawa, Peterborough.

Prezes Sobocki był członkiem SIP Oshawa ale wraz z 3 innymi członkami ZG KPK głosował za odłączeniem się od SIP i utworzył osobną kilkuosobową organizację inżynieryjną. Organizacja ta reprezentowała kanadyjskich polonijnych inżynierów na zorganizowanym pod egidą prezesa Sobockiego ogólno amerykańskim zjeździe w Niagara Falls (29.04. – 1.5.2005). W zjeździe tym wzięli udział przedstawiciele środowisk inżynierskich z Polski i USA. Równocześnie zjazd ten pomija całkowicie udział SIP w Kanadzie, stowarzyszenie istniejące od 60 lat posiadające kilkuset członków.

Przyznanie i nie wydanie mandatu na Walny Zjazd w Vancouver delegatowi SIP z London, a wydanie 2 mandatów Oddziału London byłemu prezesowi ZG SIP p. Wesołowskiemu Pan Wesołowski na rekomendację Komisji Etyki SIP został usunięty ze stowarzyszenia.

7. Próba usunięcia z Rady KPK kilku organizacji
Próba ZG KPK usunięcia z Rady KPK Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie , Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie oraz Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie.

8. Eliminacja Związku Nauczycielstwa Polskiego z Komisji Szkolnej ZG KPK
Wyproszenie z zebrania ZG KPK przedstawicielek Zawiązku Nauczycielstwa Polskiego, które przybyły, by przedstawić nominowaną osobę związku do prowadzenia Komisji Szkolnej istniejącej przy ZG. Prezes Sobocki wbrew blisko czterdziestoletniej praktyce sam wyznaczył do prowadzenia Komisji Szkolnej KPK osobę nie związaną ze szkolnictwem polonijnym, pomijając Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie wbrew uchwale Walnego Zjazdu w Edmonton w 1966 roku która wyznacza ZNPwK do prowadzenia tej komisji.

9. Rozbicie Szkoły Jana Pawła II w Peterborough
Próba przejęcia i następnie rozbicie Szkoły Jana Pawła II była zamachem wymierzonym w całą społeczność polską w Peterborough którego konsekwencje odczuwa cała lokalna Polonia do chwili obecnej.

W walkę o szkołę polską zaangażowali się również posłowie do parlamentu G. Stewart, MPP oraz P. Adams, MP. W lokalnej prasie angielskiej pojawiły się informacje prasowe na temat konfliktu w polskim środowisku, które rzuciły cień na dobre imię lokalnej Polonii, znanej dotychczas społeczeństwu kanadyjskiemu tylko z pozytywnej strony. Dzisiaj, mimo upływu 4 lat szkodliwe skutki rozbicia szkoły są ciągle bardzo widoczne. Miejscowa Polonia zamknęła się i wycofała życia społecznego. Imprezy kulturalne i socjalne nie doszły do poziomu sprzed rozbicia szkoły i nie cieszą się frekwencją Polonii ze względu na brak zaufania i głęboką erozję więzi społecznych. Ogromną i nieodwracalną stratą dla całej naszej grupy etnicznej jest fakt zrezygnowania wielu dzieci i młodzieży polonijnej z nauki języka polskiego. Sprawca rozbicia szkoły został nagrodzony przez ZG KPK Srebra Odznaka KPK.

Rodzice i nauczyciele szkoły zwracali się do ZG KPK o anulowania Srebrnej Odznaki KPK przyznanej sprawcy przez ZG KPK. Wniosek na uzyskanie odznaki zawierał fałszywą informację gdyż odznaczony odgrywał wiodąca rolę w nieudanej próbie przejęcia Polskiej Szkoły Jana Pawła II w Peterborough i spowodował rozbicie szkoły oraz rozpętaną kampanię oszczerstw skierowaną przeciw Kierowniczce Szkoły zakonnicy Dolores Pius. Odznaczony wykorzystując fakt że Kierowniczka Szkoły jest zakonnicą a Szkoła jest w publicznym systemie oświaty z premedytacją oskarżał ją o „indoktrynację religijną” licząc tym samym na usunięcie jej przez Wydział Oświaty. Prezes Sobocki jak i inni członkowie ZG KPK znali sytuację w Peterborough, mimo to odznaczenie KPK zostało przyznane i nawet po kilku listach interwencyjnych rodziców wykazał brak jakiegokolwiek zainteresowania sprawą.

10. Szkalowanie Rady KPK.
Prezes Sobocki w wywiadzie Portalowi Expatpol, zarzucił Radzie że chce przejąć kontrolę nad ZG KPK aby uzyskać dostęp do tzw. „żelaznego funduszu” wynoszącego obecnie $ 300,000. Oskarżenie to powtórzył na zebraniu Rady w Toronto 24.11.2005., zapominając dodać że naruszenie funduszu możliwe jest tylko przez decyzję Walnego Zjazdu.

11. Wysłanie donosów
Prezes Sobocki chcąc zemścić się na osobie z Peterborough która napisała do ZG list o nie słusznym przyznaniu srebrnej odznaki KPK, napisał donos na niego do jego pracodawcy, podpisując się zresztą imieniem, nazwiskiem i tytułem, a list napisał na blankiecie KPK. Przy okazji tego donosu załączył on korespondencję od tej osoby (była ona, oczywiście, po polsku), pytając czy firmie jest wiadoma działalność tej osoby, krytyczna wobec Kongresu Polonii, do której to działalności osoba używa firmowego faxu. Pracodawca odpowiedział prezesowi Sobockiemu ze przeczytał jego list ze zdziwieniem, ze nie widzi związku miedzy działalnością polonijna osoby i jego praca w firmie, i zalecił, aby prezes nie niepokoił już ich więcej sprawami które ich nie dotyczą

12. Komunikacja z Organizacjami KPK
Brak wynikającego ze struktury organizacyjnej KPK dialogu ZG KPK z organizacjami członkowskimi i ignorowanie ich korespondencji. Dotyczyło to wielu organizacji w tym Okręgu Toronto, Ottawa, ZNPwK, Związku Narodowego Polskiego i innych
Portal internetowy ZG KPK używany był do prowadzenia kampanii propagandowej przeciwko oponentom prezesa Sobockiego wewnątrz Kongresu, a nie do informowania o pracach, zamierzeniach i celach KPK do czego został stworzony.

Portal ZG KPK jest jednojęzyczny i nie zawiera nawet spisu organizacji takich jak Okręgi i Organizacje Centralne

13. Brak wysiłku w celu odzyskania pieniędzy z procesu Rogacka / Bełz
ZG KPK nie przejawił inicjatywy w celu odzyskania pieniędzy od pana Bełza (wydawcy „Gazety”) zasądzonych prawomocnym wyrokiem na rzecz KPK.