info22005.htm

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

List informacyjny nr 2(2005)

 

240 KING STREET LONDON W 6 ORF GREAT BRITAIN

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonów i faksów do członków sekretariatu, jak również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: www.euwp.org

Strony te są prowadzone przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres: „NOVINAGĹRD” Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN

tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@semera.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Wiele informacji nadpłynęło w ciągu ostatniego miesiąca. Rozpoczynamy list życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, a kończymy złymi wiadomościami z Polski i z drugiej półkuli. Informacje o imprezach z Finlandii mimo znacznego opóźnienia postanawiamy umieścić, gdyż dla wielu materiał ten może być ciekawy niezależnie od upływu czasu. Jak zawsze, proszę o nadsyłanie nam materiałów do Listów Informacyjnych w formie elektronicznej. Łączę serdeczne pozdrowienia.

 

Tadeusz Adam Pilat

Marzec - 2005 r. Wiceprezydent EUWP

 

 

 

 

Życzymy Wam

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy, Wszelkiej Pomyślności

i wiele wiosennego optymizmu.

 

Helena Miziniak

Tadeusz Adam Pilat

Roman Śmigielski

Urszula Milczewska

Aleksander Zając

Czesław Błasik

 

 

 

 

Europejski wymiar duszpasterstwa polskiego

Uniwersytet Szczeciński: Wydział Teologiczny, Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych, Instytut Socjologii i Psychologii oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych organizują Międzynarodową Konferencję pt. Europejski wymiar duszpasterstwa polskiego. Konferencja odbędzie się w Szczecinie w dniach 5-7 kwietnia 2005 roku.

Białoruś - zmiana na stanowisku prezesa ZPB

VI Zjazd Związku Polaków na Białorusi, który odbył się w dniach 12-13 marca, przebiegał w bardzo gorącej atmosferze. Mimo trudnej sytuacji udało się jednak przeprowadzić głosowanie i wybrać nowego prezesa. Została nim Andżelika Borys z Grodna, na którą głosowały 152 osoby. Dotychczasowy prezes Związku Tadeusz Kruczkowski, otrzymał 116

głosów na 270 możliwych.
31-letnia obecnie And
żelika Borys po studiach pedagogicznych w Polsce wróciła na

Białoruś i pracowała jako nauczycielka. Od dziesięciu lat zasiadała w zarządzie Związku,

gdzie kierowała działem oświaty.

Posiedzenie Rady Programowej TV Polonia

Rada Programowa TV Polonia na swoim kolejnym posiedzeniu w dniu 11 lutego 2005 ustosunkowała się do przedstawionej jej przez Zarząd TVP skróconej wersji dokumentu pn. „Strategia Transformacji TVP”. Andrzej Mikołajczyk – przewodniczący Rady, oraz jej członkowie poddali ostrej krytyce zawarte tam sformułowania. W przyjętym jednomyślnie stanowisku napisano m.in.: „Zgodnie ze swoimi uprawnieniami i kompetencjami Rada zamierzała skoncentrować swoją uwagę na kwestiach związanych ze statusem, misją, zasięgiem i finansowaniem TV Polonia . Niestety, żadna z tych kwestii w „Strategii transformacji TVP” nie została nawet zasygnalizowana, poza stwierdzeniem, że „na razie brakuje szczegółowych badań, które mogłyby stać się podstawą strategicznych decyzji programowych”. W tej sytuacji Rada Programowa TV Polonia oczekuje od Zarządu TVP przedstawienia w najbliższym czasie przemyślanej strategii rozwoju tej anteny, wypracowanej przy udziale przedstawicieli Rady oraz Dyrekcji. Rada wyraża zdecydowany sprzeciw wobec sposobu, w jaki potraktowana została TV Polonia w omawianym dokumencie. Ma też nadzieję, że w jego dopracowanym kształcie znajdzie ona miejsce zgodne z zapisami Ustawy o Radiofonii i Telewizji, do realizacji których Telewizja Polska jest zobowiązana. Powyższe stanowisko Rada Programowa przekazuje na ręce uczestniczącego w posiedzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVP, Marka Ostrowskiego”.

W debacie nad tym tematem uczestniczyli zaproszeni goście: Bogusław Zaleski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Jarosław Sellin- członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Katarzyna Turska – dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu, Marek Ostrowski- przewodniczący Rady Nadzorczej TVP oraz Antoni Bartkiewicz – dyrektor TV Polonia. Podkreślając coraz większą wagę jaką do misyjnej działalności stacji przywiązuje MSZ, wiceminister Bogusław Zaleski poinformował o dwukrotnym zwiększeniu wsparcia finansowego resortu.

Wykorzystywanie Polaków "Rzeczpospolita" pisze, że Polacy zatrudniani za granicą zarabiają mniej, niż wynosi płaca minimalna, mieszkają w fatalnych warunkach, nie otrzymują zapłaty za nadgodziny i nie są ubezpieczani. W Wielkiej Brytanii, dokąd pracować wyjeżdża najwięcej naszych rodaków, co piąty pada ofiarą nadużyć. Jan Mokrzycki, przewodniczący największej organizacji polonijnej w Wielkiej Brytanii - Zjednoczenia Polskiego w swoim komentarzu uważa, że  "Związkowcy przesadzają, ale tylko trochę".

Konkurs Literacki

Klub Inteligencji Polskiej w Austrii oraz redakcja pisma JUPITER ogłaszają inaugurację trzeciej edycji konkursu literackiego na opowiadanie, tym razem przy założeniu iż jest to konkurs TYLKO dla pisarzy POLONIJNYCH tzn. Polaków mieszkających poza granicami Polski. Warunkiem udziału w III Konkursie Literackim im. Marka Hłaski jest nadesłanie do 30 kwietnia 2005 r. tekstu, którego objętość nie przekracza 10 stron znormalizowanego maszynopisu (do 18.000 znaków).

Ewentualne pytania należy kierować pod nr tel. 0431/71 86 886 lub na adres internetowy: ckpivienna@hotmail.com . Redakcja pisma JUPITER, Austria, 1 lutego 2005 r. jupiter.red@chello.at

Światowe Igrzyska Polonijne Warszawa 2005

Igrzyska zostaną rozegrane w dniach od 6 do 14 sierpnia 2005 roku, w Warszawie. Zmagania sportowe rozpoczną się 7 sierpnia. Dzień wcześniej, na Placu Zamkowym, o godzinie 20.00odbędzie się efektowna Ceremonia Otwarcia, połączona z atrakcyjnym koncertem, otwartym dla wszystkich warszawiaków.

Większość dyscyplin będzie rozgrywana na obiektach sportowych dwóch warszawskich uczelni: Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego – na Żoliborzu oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – na Ursynowie.

Igrzyska to zawody sportowe dla Polonii z całego świata, w co najmniej 17 dyscyplinach i w wieloboju rodzinnym. Spodziewany jest udział ponad 1000 zawodników.

Strona internetowa Igrzysk : www.igrzyskapolonijne.com, to główne narzędzie komunikacji między uczestnikami (także zainteresowanymi dziennikarzami), a Biurem Igrzysk.

Książka Karoliny Lanckorońskiej

Zygmunt Tyszkiewicz, Prezes Fundacji Lanckorońskich, informuje, że w październiku b.r. wyjdzie wersja angielska Wspomnień Wojennych śp. Karoliny Lanckorońskiej. Ta książka, wydana przez wyd. ZNAK w Krakowie, była wielkim sukcesem na rynku polskim. Książka w wersji angielskiej ma tytuł "Those Who Trespass Against Us - One Woman's War Against the Nazis".  Opowiada o przeżyciach Karoliny Lanckorońskiej w latach 1939 - 1945 we Lwowie po inwazji bolszewickiej, a później w Generalnej Guberni i w obozie koncentracyjnym Ravensbruck, gdzie została skazana kilka razy na śmierć.

„Polska dla Polonii, Polonia dla Polski”.

Koordynator projektu „Polska dla Polonii, Polonia dla Polski” zwrócił się do Sekretariatu EUWP z prośbą o objęcie projektu patronatem honorowym.

Istotą tego przedsięwzięcia jest stworzenie internetowej platformy współpracy firm polonijnych, polskich przedsiębiorstw oraz polskich specjalistów, którzy będą pracować dla firm polonijnych przy użyciu Internetu. Przedsiębiorstwa będą miały możliwość umieszczania ofert współpracy i odpowiadania na oferty innych. Dodatkową funkcjonalność stanowi moduł wymiany informacji.

Celem projektu jest aktywizacja współpracy z firmami polonijnymi na całym świecie i zbudowanie internetowej społeczności gospodarczych środowisk polonijnych.

Konferencja historyczna w Toruniu

Zakład Historii Powszechnej i Polskiej po 1944/45 r. Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu organizuje 18 listopada 2005 r. w Toruniu konferencję pt. „Emigracja polska wobec problemów odbudowy i sowietyzacji kraju po zakończeniu II wojny światowej”

Zgłoszenia wraz z propozycją tematów prosimy nadsyłać pocztą bądź drogą elektroniczną na adresy sekretarzy konferencji do końca marca 2005 r.

dr Zbigniew Girzyński, Email: zg@his.uni.torun.pl Telefon: 0608-342-746
dr Mirosław Golon, Email: mg@his.uni.torun.pl Telefon: 0606-769-576

Dokumenty z Komisji Oświatowej

Sekretariat otrzymał od Komisji Oświatowej dwa dokumenty, Protokół ze spotkania i Projekt działalności oświatowych, które przytaczamy:

 

Protokół ze spotkania członków Komisji ds Oświaty przy EUWP w dniach 29-30.01.2005 w Budapeszcie. Z okazji zakończenia studiów podyplmowych, w zakresie nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, dla nauczycieli polonijnych na Węgrzech, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów w obecności Dyrektora i wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektora Biura Uznawalności Wykształcenia i Wyniamy Międzynarodowej przy MENiS, przedstawicieli węgierskich władz rządowych i oświatowych, Przewodniczącego Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech oraz Przewodniczącej Komisji ds Oświaty przy EUWP.

Dyplomy uprawniające do nauczania języka polskiego jako obcego, otrzymało 20 nauczycielek z nowo-utworzonej, ogólnokrajowej Szkoły Polskiej wchodzącej w system oświaty węgierskiej.

Po uroczystości odbyło się robocze zebranie Komisji ds Oświaty (przewodnicząca oraz członkini), z dyrekcją Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektorem Biura Uznawalności Wykształcenia i Wyniamy Międzynarodowej przy MENiS, na temat możliwości rozszerzenia zakresu kształcenia nauczycieli polonijnych.

W wyniku owocnej współpracy Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej na Węgrzech i wniosku o dalszym kształceniu metodycznym nauczycieli polonijnych, Komisja ds Oświaty przy EUWP zwróciła się z prośbą o rozszerzenie takiego kształcenia dla nauczycieli polonijnych pracujących w odosobnionych, małych środowiskach, do tej pory nie objętym dokształcaniem.

Komisja otrzymała pełną aprobatę obu instytucji (U. Śl. i MENiS-u). Dyrekcja Szkoły Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego przygotuje program tygodniowego szkolenia. Omówienie programu oraz wstępne przygotowania szkolenia nastąpi na najbliższym posiedzeniu Komisji.

 

 

Budapeszt, 29 stycznia 2005 Krystyna Orłowicz Sadowska

Ewa Rónay

 

Projekt działalności oświatowych – Budapeszt 28.01.2005

Język polski łącznikiem polonijnej młodzieży szkolnej Francji i Węgier: tygodniowe pobyty grup uczniowskich w krajach swoich przyjaciół.

Planowana wymiana: Paryż – Budapeszt: 5-12.06.2005

Budapeszt – Paryż: 26.06-03.07.2005

Szkolenie nauczycieli języka polskiego w zakresie historii emigracji polskiej we Francji – pobyt tygodniowy: „Szlakiem polskich pamiątek i pomników w Paryżu”.

Poznanie kultury i architektury zachodniej Europy. Realizacja 5-12 lipca 2005.

Organizacja międzynarodowego konkursu recytatorskiego dla młodzieży polonijnej szkół podstawowych i średnich pt.: „Wiosna w poezji polskiej”.

Udział młodzieży z krajów Europy środkowej (Czechy, Chorwacja, Austria).

Organizacja cyklu kursów metodycznych w realizacji Szkoły Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Śląskim dla nauczycieli pracujących w odosobnionych, małych środowiskach polonijnych.

Ewa Rónay Krystyna Orłowicz Sadowska

Kursy dla nauczycieli

Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie zaprasza nauczycieli języka polskiego i uczących w języku polskim na wakacyjne kursy. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie i udział w zajęciach. Koszt dojazdu i ubezpieczenie pokrywają uczestnicy kursu.

Zgłoszenia - wypełnioną ankietą należy przesłać do 31 marca br. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Ankietę można znaleźć na stronie internetowej www.pcn.lublin.pl

ul. 3 Maja 18/5, 20-078 Lublin, Polska tel. (0-81) 53 238 13, 53 230 40 tel./fax. 53 446 33,

e-mail: info@pcn.lublin.pl

Wieści z Helsinek

Z opóźnieniem otrzymaliśmy wiadomości o wydarzeniach w Finlandii.

Po niewielkim skróceniu umieszczamy je w nadesłanym komplecie.

11 listopada - w Tempeliaukion kirkko odbył się koncert muzyki polskiej z okazji Święta Niepodległości RP. W programie koncertu była muzyka Fryderyka Chopina i Stanisława Moniuszki. Wystąpił znakomity interpretator muzyki Chopina, fiński pianista Janne Mertanen. Pieśni Moniuszki śpiewała po polsku - Anna Heiskanen, sopran, przy fortepianie wystąpił Michał Zieliński.
21 Listopada - W cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi - tym razem gościliśmy  Krystynę Rudziński ?, która wraz z mężem Hubertem prowadzi ambitną Galerię Plakatu w Kaapelitehdas w Helsinkach. To było bardzo ciekawe i wesołe spotkanie, na zakończenie którego pojechaliśmy obejrzeć aktualną wystawę w Galerii.
5 Grudnia - po polskiej Mszy Świętej odbyły się w sali parafialnej św. Henryka o godz. 17-tej, zorganizowane wspólnie z PTOK-iem  Mikołajki. Piękne przedstawienie według scenariusza Olgi Bhebhe, a przygotowane przez dzieci i rodziców z klubu KOLIBEREK prowadziła Aneta Nurmi. Zjednoczenie przygotowało  poczęstunek i prezenty od św. Mikołaja.

19 Grudnia - przedświąteczne spotkanie Zjednoczenia w sali parafialnej. Przy akompaniamencie harmonii Henryka Ziemka wspólne śpiewanie kolęd, polski opłatek oraz tradycyjny świąteczny poczęstunek.
22-23 Stycznia - karnawałowy rejs statkiem Romatika  do Tallina. Nasza doroczna, tradycyjna  zabawa karnawałowa udała się znakomicie.
5 Lutego - odbył się w Villa Kivi w Helsinkach wieczór POETYCKO-KARNAWALOWY zorganizowany wraz z Towarzystwem Przyjaźni Fińsko-Polskiej. Przedstawienie składające się z wierszy Miłosza, Szymborskiej, Różewicza,Grochowiaka i Twardowskiego w wykonaniu grupy amatorskich aktorów teatru "Elannon Näyttämö" było świetne. Marina Mäkelä włożyła wiele pracy i pierwszy utwór, wiersz Wisławy Szymborskiej "Czwarta nad ranem" wygłosiła po polsku.
Były i uszka do barszczu i parówki do sałatki, kawa i ciasta, tutaj dodać
trzeba - był prawdziwy polski sękacz,  oryginalny, rzadko tu w Finlandii widywany, a przyniesiony przez Piotra Rajeckiego.
13 Lutego - Odbyło się Walne Zebranie Zjednoczenia. Skład zarządu: Prezes - Alicja Sollamo,
Wiceprezes - Henryk Bigos, Skarbnik - Robert Janasik, Sekretarz - Maciej Okolo-Kulak, Członkowie  zarządu: Brygida Antikainen i Piotr Rajecki.

Światowy Turniej Tenisowy

Sopocki Klub Tenisowy organizuje XVII Światowy Turniej Tenisowy Polonii, który odbędzie się na kortach SKT w terminie 10-13.07.2005 r. Wpisowe dla wszystkich zawodników wynosi 50 EURO lub ich równowartość w PLN. Wpłaty na konto SKT: Bank Millennium o/ Sopot 88 1160 2202 0000 0000 6195 0695.

Zgłoszenia na Turniej przyjmowane są do dnia 10.07.2004 r. Należy je przesyłać drogą elektroniczną na adres: promocja@skt.com.pl.

 

Bal w Szwajcarii

Ze Szwajcarii nadeszła informacja o bardzo udanym VI Balu Polonii Szwajcarskiej 2005. Bal został zorganizowany pod patronatem JE Ambasadora RP w Bernie Pana dr Jerzego Margańskiego przez Polonijny Zespół Tańca i Pieśni „Piast“ i odbył się w dniu 29 stycznia b.r. w Sali Balowej Hotelu Mövenpick, Zürich-Regensdorf. Szczegóły do obejrzenia na stronie internetowej www.piast.ch.

Wybory w Bułgarii

Odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego w Bułgarii. Dotychczasowa Prezes i Sekretarz EUWP Urszula Milczewska nie kandydowała w wyborach. Nowym prezesem został wybrany Pan Stanisław Haftarczyk.

Kongres ZOP w Szwecji

W dniach 11-13 marca w miejscowości Landskrona odbył się XXII Kongres Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. Zebrani delegaci określili kierunki działania organizacji na najbliższą trzyletnią kadencję i wybrali ponownie na stanowisko Prezesa Zrzeszenia Marię Jolantę Olsson. Skarbnikiem organizacji został ponownie wybrany Wiesław Rydel.

Festiwal w Rzeszowie

Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wraz z Prezydentem Miasta Rzeszowa organizuje XIII Światowy Festiwal Polonijnych zespołów Folklorystycznych w dniach 20 – 28 lipca 2005 r. Informacje na str. www.wspolnota-polska.rzeszow.pl

Adres Biura Organizacyjnego Festiwalu: 35-064 Rzeszów, Rynek 19

tel./fax +48 17 862-14-51 tel. +48 17 862-01-74

e-mail: wspolnota@wspolnota-polska.rzeszow.pl lub    mgrudzien@wspolnota-polska.rzeszow.pl

Zlot Polonii Austriackiej

Związek Polaków w Tyrolu "Strzecha" zaprasza na VI Zlot Polonii Austriackiej- Tyrol 2005 w dniach od 29 kwietnia do 1. maja br. Program zlotu i bliższe informacje w rubryce "aktualności" na stronie: www.poloniatirol.com

Zmarł Prezes KPA

Kilka dni temu zmarł Prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Edward Moskal. Swoją funkcję pełnił od wielu lat. Dla Polski szczególnie zasłużył się prowadząc kampanię w Stanach Zjednoczonych na rzecz przystąpienia Polski do NATO. W następnym liście poświęcimy zmarłemu oddzielną notę.

Sprawa Prezesa USOPAŁ

W środkach masowego przekazu w Polsce ukazało się wiele informacji i artykułów stawiających Prezesowi Janowi Kobylańskiemu najróżniejsze zarzuty. Informacjom tym towarzyszyły liczne wypowiedzi polityków. Nie chcemy na tym etapie w jakikolwiek sposób sprawy komentować. Pragniemy jedynie odnotować te wydarzenia jako ważne dla ruchu polonijnego.

Kurs choreograficzny

Otrzymaliśmy bardzo złą wiadomość, że z tegorocznego budżetu Stowarzyszenia Wspólnota Polska skreślono Kurs Choreograficzny w Rzeszowie. Informacja ta przeraziła wszystkich tych, którzy z polonijnymi zespołami folklorystycznymi mają cokolwiek wspólnego i wiedzą jak niebywale ważnym elementem utrzymania polskości przez młode pokolenie są te kursy i jak wielkie znaczenie dla istnienia polonijnych zespołów ma wyszkolona na Studium Choreograficznym kadra. Kursy nie są wcale tanie. Stosunkowo duże koszty ponoszą przede wszystkim rodzice, lecz chętnych do inwestowania w polską kulturę ludową nadal nie brak. Młodzież garnie się do zespołów i chce też zainwestować czas swego wakacyjnego wypoczynku, choć bardziej atrakcyjnych propozycji nie brak. To niezrozumiała decyzja i tragiczna w skutkach dla młodzieży, która zaplanowała naukę w Rzeszowie w tym roku, lub też chce kontynuować zakończone dyplomem 4-letnie studium choreograficzne w Rzeszowie.