euwpinfo9-10.htm

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

List informacyjny nr 9-10

Redaguje: Tadeusz A. Pilat „NOVINAGĹRD" Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@swipnet.se

 

 

Poparcie inicjatywy Polonii Austriackiej

Sekretariat EUWP postanowił poprzeć inicjatywę Forum Polonii w Austrii w sprawie utworzenia odrębnego okręgu wyborczego dla obywateli polskich zamieszkałych poza granicami kraju. Nie chodzi tu ani o reprezentację Polonii, ani też wszystkich Polaków za granicą, gdyż tych jest znacznie więcej, choć większość z nich, obywatelstwa polskiego nie posiada. Ważne jest wyraźne formułowanie tego postulatu. W liście Sekretariatu czytamy:

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych w pełni popiera postulat Forum Polonii w Austrii dotyczący utworzenia odrębnego okręgu wyborczego dla obywateli polskich zamieszkałych poza granicami kraju.

Jesteśmy przekonani, że obywatele polscy za granicą powinni mieć swoich posłów i senatorów proporcjonalnie w takiej liczbie, jak obywatele zamieszkali w kraju, oraz że tak jak w przypadku osiadłych w Polsce mniejszości narodowych procedura wyborcza dla tego okręgu nie powinna nakładać obowiązków osiągnięcia progu wyborczego.

 

Protest w sprawie „Radia Lwów"

Z upoważnienia Sekretariatu Prezydent EUWP Helena Miziniak skierowała list do Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka w sprawie Radia Lwów i działalności Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. W liście czytamy m.in.

...W związku z otrzymanym do wiadomości listem otwartym od Polskiego Towarzystwa Radiowego we Lwowie pragniemy poinformować Pana Marszałka, że jesteśmy głęboko zaniepokojeni zaistniałą tam sytuacją. Sprawa Radia Lwów, a także inne dochodzące do nas sygnały, świadczą o wyraźnych nieprawidłowościach w działalności Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie...

...Zdając sobie sprawę, że decyzje dotyczące działalności Fundacji są w gestii jej zarządu, Europejska Unia Wspólnot Polonijnych nie ingerowała dotąd w wewnętrzne sprawy Fundacji, mimo napływających wielu uwag i skarg od organizacji ze Wschodu po objęciu przez posła Tadeusza Samborskiego funkcji prezesa Fundacji...

...EUWP zdecydowanie staje w obronie polskich organizacji kulturalnych na Wschodzie, a w konkretnym przypadku we Lwowie i przeciwstawia się tego rodzaju praktykom...

...Zwracamy się z uprzejmą proźbą do Pana Marszałka o spowodowanie zbadania czy środki finansowe przeznaczone przez Senat RP są przekazywane prawidłowo organizacjom polskim na Ukrainie, a także czy obecna działalność Fundacji jest zgodna z jej Statutem...

Pełny tekst listu znajduje sie na stronach internetowych EUWP.

Wiadomości z Wielkiej Brytanii

5-ty Polski Festiwal w Bletchley Park.

Kolejny Festiwal w Bletchley Park, który odbył się 13 lipca b.r. był ogromnym sukcesem. Festiwal jest bardzo kosztowną imprezą finansowaną przy wsparciu takich sponsorów jak: Fundacja Stowarzyszenia Lotników Polskich, PAFT, Konsulat RP w Londynie, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Tesco, Panią Irenę Delmar i Polang. Ciągle zwiększa się ilość polskich instytucji i organizacji, a w szczególności polskich firm w Wielkiej Brytanii. Polskę reprezentowały Biuro Radcy Handlowego Ambasady RP, „Polish National Tourist Office" i Polskie linie Lotnicze LOT. Na stoisku Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, organizatorów Festiwalu, były takie wydawnictwa jak Informator Polski i Biuletyn oraz formularze zgłoszeniowe na członkostwo indywidualne w Zjednoczeniu i na Polską Kartę Kredytową. Głównymi wątkami tegorocznego Festiwalu, była 60-ta rocznica śmierci gen. Sikorskiego i 85-ta rocznica polskiej awiacji.

W pałacyku „Mansion House” mieściły się wystawy „Dokumenty wydobyte z morza”, przygotowana przy współpracy Instytutu i Muzeum Gen. Sikorskiego, wystawa modeli polskich samolotów bojowych oraz wystawy: „Śladami Ikara”, „Polski wkład do postępu lotnictwa” i „Wkład lotnictwa polskiego w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej". Naprzeciw pałacyku na wielkim trawniku rozłożyły się stoiska polskich delikatesów, sprzedawano też piwo Żywiec, bigos, flaczki i polskie dania z rusztu. Obok mieściło się ogromne stoisko gości z Krakowa, a pod piękną wiejską strzechą, naturalne kosmetyki, chleb wiejski, masło robione na miejscu i smalec, artystyczna koronkarka, garncarz i kowal. Tańce ludowe wykonały zespoły: Orlęta, Młode Orlęta, Karolinka, Polski Promyk oraz Wawel.

Ksiądz Krzysztof Tyliszczak w obecności gości honorowych, Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego i Konsula Generalnego RP dr. T. Trafasa odprawił uroczystą Msze Św. Polową. Były też patriotyczne pieśni i recytacje oraz przelot samolotu „Hurricane", musztra ułanów z „Guarde Imperiale”, pojazdy wojskowe, działka, i wszechobecni starsi harcerze. Następny festiwal za rok.

Dyplomy MSZ dla kolegów z Wielkiej Brytanii

W poniedziałek 8 września br. o godz. 17.00 w Pałacyku MSZ (ul. Foksal 6) szef polskiej dyplomacji Włodzimierz Cimoszewicz wręczył laureatom Dyplomy Ministra Spraw Zagranicznych RP za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie w 2002 roku. Dyplomy są wyróżnieniem honorowym, przyznawanym corocznie od 1970 r. W minionych latach zostało nimi uhonorowanych wielu uznanych twórców i animatorów polskiej kultury. Na mocy nowego (o poszerzonym zakresie) zarządzenia Ministra SZ, które weszło w życie w 1999 roku, laureatami mogą zostać osoby fizyczne lub prawne – bez względu na narodowość i kraj pochodzenia – zasłużone również dla promocji politycznej i gospodarczej Polski.

Tegorocznymi laureatami są m.in. nasi koledzy z Wielkiej Brytanii, Andrzej Morawicz i Jan Mokrzycki. Przytaczam ich charakterystyki.

Andrzej Wiktor Morawicz (zgłoszony przez Ambasadę RP w Wielkiej Brytanii) – polonijny działacz społeczny, w latach 2001 - 2003 roku Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, głównej organizacji polonijnej w tym kraju. Od 1991 roku Prezes „Ogniska Polskiego”, klubu polskiego, który ma na celu m.in. zacieśnianie więzi polsko-brytyjskich. Przewodniczy też Polish-British Council, forum polsko-brytyjskiego dialogu politycznego na płaszczyźnie pozarządowej. Był inicjatorem odsłonięcia tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci polskich matematyków, którzy jako pierwsi złamali kod Enigmy. Dzięki wspólnym protestom jego i Ambasady RP przeciwko filmowi „Enigma”, wiele mediów opublikowało wypowiedzi przedstawiające rolę Polaków w złamaniu kodu.

Dr Jan Mokrzycki (zgłoszony przez Ambasadę RP w Wielkiej Brytanii) - polonijny działacz społeczny, w latach 1997-2001 Prezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, od 2001 roku jej Sekretarz Generalny, od 2003 r. ponownie Prezes ZP. Od wielu lat Prezes Polskiego Koła i Klubu Katolickiego w Leamington Spa. Założył jedyny w Wielkiej Brytanii polsko-anglojęzyczny program radiowy „Poles Apart”. Zainicjował doroczny Polski Festiwal w Bletchley Park, który ma duże znaczenie dla promocji Polski. Był współinicjatorem odsłonięcia tablicy pamiątkowej dla polskich matematyków, a także zbierał fundusze na ten cel. Zainicjował cykl spotkań „Poland Comes Home”, podczas których politycy brytyjscy i polscy oraz dyplomaci państw UE przedstawiają Brytyjczykom korzyści płynące z poszerzenia UE.

Wysokie odznaczenie państwowe dla Andrzeja Morawicza

Andrzejowi Morawiczowi, byłemu prezesowi Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał jedno z najwyższych odznaczeń polskich Krzyż Komandorski Polonia Restituta, którym został uroczyście udekorowany przez Ambasadora RP w Wielkiej Brytanii.

Odznaczonym kolegom serdecznie gratulujemy.

Wieści ze Szwecji

Fundacja Kultury Polskiej

Dnia 8 lipca 2003 roku decyzją Prezydium Kongresu Polaków w Szwecji powołano Fundację Kultury Polskiej w Szwecji. Fundacja posiada osobowość prawną w rozumieniu prawa szwedzkiego, jej zadaniem jest wspieranie i inspirowanie aktywności kulturalnych w środowisku polskim w Szwecji. Za działania o szczególnym znaczeniu Fundacja uznaje projekty angażujące w ich realizację także środowiska szwedzkie.

Obszarem zainteresowania jest szeroko pojęta kultura polska - także ta powstająca poza granicami kraju - jej dorobek oraz współczesne działania na tym polu, nie wyłączając poszukiwań nowatorskich i awangardowych. W ocenie projektów Fundacja korzysta z konsultacji specjalistów w poszczególnych dziedzinach kultury. Fundacja Kultury Polskiej w Szwecji nie ogranicza swej działalności jedynie do organizacji członkowskich Kongresu Polaków w Szwecji, a jest otwarta na inicjatywy także spoza tego środowiska, zarówno grupowe, jak i indywidualne. Głównym celem Fundacji jest promocja w Szwecji polskiego dziedzictwa kulturalnego i wspieranie powstawania nowych wartości w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia Polaków żyjących poza Ojczyzną.

Król wręczył flagę organizacjom Zrzeszenia

Tradycyjnie, z okazji Święta Narodowego Szwecji w Sztokholmskim Skansenie, Król wręcza wybranym organizacjom społecznym szwedzką flagę. W tym roku zaszczyt ten spotkał dwie organizacje członkowskie Zrzeszenia w Sztokholmie: Towarzystwo Polaków "Ogniwo" i Zespół Folklorystyczny ”Piastowie”. 6 czerwca Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji Maria Jolanta Olsson wraz z Grażyną Piątek odebrała szwedzką flagę z rąk JKM Króla Szwecji Karola Gustawa XVI w obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych Szwecji, korpusu dyplomatycznego i Komitetu Święta Narodowego. Wieczorem, na zamku królewskim odbyło się przyjęcie w obecności IK Mości. Na zaproszenie I Marszałka Dworu wziął w nim udział i został przedstawiony Królowi i rodzinie królewskiej Prezes Honorowy Zrzeszenia Tadeusz Adam Pilat z małżonką. W Komitecie Święta Narodowego jest on przedstawicielem wszystkich organizacji cudzoziemskich w Szwecji.

Zjazd i Jubileusz 10-lecia EUWP

Dla przypomnienia podaję kilka ważnych spraw związanych ze Zjazdem i Jubileuszem 10-lecia EUWP, który odbędzie się w Londynie, w dniach 28 listopada – 1 grudnia.

W Zjeździe udział biorą 2 osoby z każdej organizacji: prezes i delegat;

Delegaci posiadający obywatelstwo krajów, od których wymagane są wizy wjazdowe do UE, winni zgłosić to do Sekretariatu jak najszybciej. Sekretariat wyśle do nich zaproszenia, będące podstawą otrzymania wizy. Procedura wizowa dla obywateli niektórych krajów trwa bardzo długo.

Zgłoszenia pozostałych delegatów do dnia 30 września;

Zasadą jest, że delegacje przyjeżdżają i opłacają pobyt na własny koszt;

Od pokrycia kosztów dojazdu i pobytu zwolnione są delegacje z następujących krajów: Rosja, Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Słowenia. Delegacje te muszą jednak dojechać na własny koszt do Warszawy, skąd udadzą się do Londynu autobusem sfinansowanym ze środków EUWP.

Delegaci z Czech, Węgier i innych krajów będą również mogli skorzystać z przejazdu tym autobusem, w miarę wolnych miejsc.

Podajemy wstępny program Zjazdu i Jubileuszu:

- Piątek (28/11) – przed południem i po południu zwiedzanie Londynu, po południu (ok. godz. 13.00) spotkanie w Ambasadzie RP, wieczorem (ok. godz. 18.00) – jubileusz 10-lecia EUWP, uroczysta kolacja.

- Sobota (29/11) – obrady V Zjazdu EUWP.

- Niedziela (30/11) – przed południem ew. zakończenie obrad, msza św. (ok.godz. 12) po obiedzie wyjazd części delegatów

- Poniedziałek (1/12) – wyjazd pozostałych delegatów i gości.

W zależności od możliwości poszczególnych delegatów należy planować indywidualne przyjazdy do Londynu w czwartek wieczorem lub w piątek przed południem. Odjazdy w niedzielę po południu lub w poniedziałek rano. Prosimy uprzejmie o jak najszybsze poinformowanie o terminach przyjazdów i odjazdów Panią Prezydent Helenę Miziniak, która samotnie walczy w Londynie o sprawy zakwaterowania. W ciągu 3 dni naszego Zjazdu przewiduje sie łącznie ok. 200 noclegów.

Europejskie konferencje i spotkania integracyjne

Przypominamy o odbywających sie jesienią ważnych polonijnych imprezach. Gorąco zachęcamy organizacje członkowskie EUWP do udziału w nich:

- Uniwersytet Szczeciński, pod honorowym patronatem pani Prezydent Heleny Miziniak, organizuje II Międzynarodową Konferencję Polonijną, która odbędzie się w dniach 18-20 września br. pod hasłem: „Ku Europie. Zadania polskiej diaspory". W konferencji uczestniczyć będą naukowcy akademiccy z kraju i zagranicy oraz działacze polonijni.

- Oddział Krakowski Stowarzyszenia Wspólnota Polska przygotowuje konferencję wokół najbardziej dziś aktualnego tematu – „Polonia a Unia Europejska: Polska w Unii Europejskiej i środowiska polskie za granicą – nowa jakość współpracy". Konferencja odbędzie się w Krakowie w terminie 24-26 października 2003 r. Winna ona dać odpowiedź na pytania: W jaki sposób członkostwo Polski w Unii Europejskiej wpłynie na dotychczasowy formy pomocy/współpracy dla środowisk polskich w krajach wstępujących wraz z Polską do UE ? W jakim zakresie będą konieczne nowe uregulowania umożliwiające kontynuowanie dotychczasowej współpracy/pomocy dla Polonii w krajach na wschód od Polski, które pozostaną poza UE? Jak członkostwo Polski w UE wpłynie na dotychczasowe formy współpracy z Polonią zamieszkałą w krajach tworzących obecną UE?

- Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaja Kopernika" w Zagrzebiu organizuje regionalne spotkanie integracyjne w terminie 9-13 października br. Zaproponowany temat: „ Rola środowisk polonijnych w jednoczącej się Europie”.

Adresy i telefony: Polskie Towarzystwo Kulturalne „Mikołaj Kopernik”, Mareticeva 6 Croatia, (tel./ fax 00385 1 6672947), e-mail:kopernikzg@yahoo.com

 

Nie będzie zmiany ustawy o repatriacji

24 lipca 2003 r. członkowie senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą odrzucili przyjętą 11 lipca przez Sejm RP poprawkę do nowelizacji ustawy o repatriacji, która dawałaby na powrót możliwość starania się o repatriację do Polski osobom polskiego pochodzenia, zamieszkałym na terenie całego byłego ZSRR.

Obowiązująca obecnie ustawa daje taką możliwość tylko osobom zamieszkałym na obszarze azjatyckim dawnego ZSRR. Senat RP podzielił w tej sprawie stanowisko rządu.

Uchwała Rady Krajowej "Stowarzyszenia Wspólnota Polska"

Rada Krajowa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w swojej uchwale podpisanej przez jej przewodniczącego prof. Andrzeja Stelmachowskiego złożyła wyrazy najwyższego uznania wszystkim zamieszkałym poza granicami Kraju Rodakom, którzy udział w referendum europejskim uczynili swoim obywatelskim i patriotycznym obowiązkiem. Wyniki referendum zdeterminowały przyszłość Polski na wiele dziesięcioleci, wskazując również na identyczne rozumienie interesów naszej wspólnej ojczyzny, tak w kraju, jak i za granicą. Opublikowane dane statystyczne unaoczniły zaangażowanie i udział Polonii w referendum. Po raz kolejny pokazały, jak silne więzi obywatelskie i emocjonalne łączą z Krajem Polaków zamieszkałych za granicą.

Rada wyraziła przekonanie, że fakt ten spowoduje w przyszłości znacznie poważniejsze traktowanie głosu Polonii w sprawach dotyczących Kraju.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

W miesiącu lipcu przebywałem na urlopie, a po powrocie spotkała mnie znana powszechnie katastrofa komputerowa. Dlatego też dopiero dzisiaj tym podwójnym numerem kolejnego listu nawiązuję naszą comiesięczną rozmowę. Rozmowę, gdyż coraz więcej odbiorców tych listów odzywa się do nas telefonicznie lub w postaci nadesłanych materiałów. Dziękuję za koleżeńskie słowa uzania. Gwałtownie wzrosła ilość protestów napływających z całego świata w związku z nowymi przepisami paszportowymi. Ilość materiału jest tak duża, że prawdopodobnie dopiero w następnym liście będę je mógł opracować i Wam przekazać.

Tymczasem wraz z pozdrowieniami przesyłam Wam następną porcję informacji, którą Sekretariatowi udało sie dla Was zgromadzić.

Tadeusz Adam Pilat

Lipiec, sierpień - 2003 r. Wiceprezydent EUWP