autoeko.htm           uaktualniono 14.05.2006    Zugriffszähler   od 02.12.2001

Powstaje nowa firma!

inicjator zalozenia spolki Auto-Eko
inz Zbigniew Wesolowski - veston@wp.pl
(14.05.2006)Radoslaw Korniluk korniluk@evernet.pl 
Zbigniew Kostecki kostecki@via.de 
Ryszard Krawczyk longina@gmx.de 
Jan Krawiec
jankrawiec@poczta.e.pl
Ryszard Miluniec rmiluniec@nfos.com.pl 
Jacek Pok pok@com.pl   mail wrocil 2.12.2001
Janusz Rostowski centrala@mig.erb.pl  mail wrocil 02.12.2001
Lucjan Rudnicki  forum@ofm.org.pl 
Anna Malgorzata Sakowska anna.m.sakowska@v.pl 
Zbigniew Wesolowski forum@ofm.org.pl

Korespondencja mailowa

Informacja P Krawca 16.01.2002

Załącznik nr 2 Szczecin, dnia 19.11.2001 r.

Zarys planu działania

Grupy Założycielskiej akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ,, EKO „ z siedzibą w Szczecinie

KONSORCJUM POLSKO-SZWAJCARSKO- NIEMIECKIE

1. Zorganizowanie spółki akcyjnej, której przedmiotem będzie przemysłowa, handlowa i organizacyjna formuła recyklingu samochodów, powiązana z funkcja proekologiczną – przez Grupę Założycielską.

2. Określenie zasad współpracy z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów w Warszawie oraz jego Oddziałem w Szczecinie ( przy wykorzystaniu uwag wstępnych zawartych w piśmie PIAP Warszawa z dnia 14.11.2001 r – OME / 511 / 01 ).

3. Dokonanie przeglądu zarejestrowanych zakładów, działających na terenie województwa Zachodniopomorskiego pod kątem posiadanych preferencji do przystąpienia do Spółki Akcyjnej

,, EKO „ z siedzibą w Szczecinie.

4. Wyselekcjonowanie terytorium gminy ( miasta i gminy ) wybranego z obszaru województwa Zachodniopomorskiego, posiadającego preferencje lokalizacyjne do budowy zakładu recyklingu – Spółki Akcyjnej ,,EKO” z siedzibą w Szczecinie; ustalenie podmiotu wnoszącego w trybie aportu prawo własności gruntu pod budowę zakładu recyklingu ( gmina, albo podmiot gospodarczy).

5. Nawiązanie kontaktów organizacyjnych oraz podpisanie wstępnych porozumień pomiędzy Grupą Założycielską akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ,,EKO” z siedzibą w Szczecinie, a firmami producentów samochodów, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

6. Utworzenie oficjalnej witryny internetowej, oraz zorganizowanie łączności w systemie poczty elektronicznej z potencjalnymi partnerami.

7. Wykonanie projekcji planu gospodarczego, który określi koszty Spółki Akcyjnej

,,EKO” z siedzibą w Szczecinie, oraz jej koszty i przychody w okresie trzech-czterech lat.

8. Nawiązanie kontaktów z Wojewodą Zachodniopomorskim oraz pozyskanie z jego strony listu intencyjnego, którego adresatem będzie Spółka Akcyjna ,,EKO” z siedzibą w Szczecinie z przypisaną jej funkcją realizatora pilotowego regionalnego programu – organizacja odzysku w dziedzinie recyklingu samochodów.

9. Sformułowanie warunków współpracy pomiędzy Politechniką Szczecińską, a Spółką Akcyjną ,,EKO” z siedzibą w Szczecinie, w dziedzinie transferu technologii oraz modułów innowacyjnych w zakresie pilotowego systemu recyklingu samochodów na terenie Województwa Zachodniopomorskiego.

10. Przygotowanie konferencji tematycznej z udziałem przedsiębiorców polonijnych – w dniach 26-27.04.2002 r. w Domu Polonii w Pułtusku w celu rozpropagowania idei organizacji spółki akcyjnej z udziałem kapitału krajowego oraz polonijnego w zakresie recyklingu samochodów.

W tym celu należy nawiązać oficjalne kontakty z przedstawicielami organizacji polonijnych działających za granicą, w celu rozpropagowania idei organizacji podmiotu gospodarczego, integrującego polski kapitał krajowy i zagraniczny, podejmującego aktywność gospodarczą w dziedzinie recyklingu samochodów z funkcją proekologiczną.

 

Projekt i opracowanie:

1) Dyrektor Generalny Forum Polskich Przedsiębiorców, Rzemieślników, Kupców i Właścicieli Ziemskich, Zbigniew A.Wesołowski,

2) Kancelaria Prawnicza radcy prawnego mec. Leszka Białkowskiego,

Al. Wojska Polskiego 10/4,  71-417 Szczecin

 

GRUPA ZAŁOŻYCIELSKA

Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej

KONSORJUM

POLSKO-SZWAJCARSKO-NIEMIECKIE ,, EKO „ S.A.

( S.A. w organizacji )

adres do korespondencji:

ul. Pocztowa 41a,
70-356 Szczecin.
Tel./fax ( 091 ) 485 01 99
Tel.: ( 091 ) 485 02 91
Tel.kom. 0605-784-809
E-mail: forum@ofm.org.pl,
 
http://www.ofm.org.pl

zczecin, dnia 20 listopada 2001 r.

KOMUNIKAT Nr 1

W dniu 19 listopada 2001 r. została powołana Grupa Inicjatywna ds. organizacji Konsorcjum Polsko-Szwajcarsko-Niemieckiego ,, EKO „ S.A.
Celem Grupy Inicjatywnej jest wykonanie niezb
ędnych prac i czynności umożliwiających pozyskanie kapitału, oraz zarejestrowanie spółki akcyjnej.
Zadaniem ,, EKO „ S.A. będzie wdrożenie PILOTOWEGO REGIONALNEGO SYSTEMU RECYKLINGU SAMOCHODÓW, oraz integracja wszystkich regionów w Polsce i przedsiębiorców Polonijnych wokół tego tematu.
Prace wdrożeniowe zostaną oparte o materiały badawczo-naukowe i współpracę z Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów w Warszawie, oraz współpracę z Politechniką Szczecińską.
Na zebraniu założycielskim w dniu 19 listopada 2001 r. wybrano Prezydium Grupy Założycielskiej do której weszły następujące osoby:

1. Przewodniczący Prezydium – mgr Zbigniew A.Wesołowski; Dyrektor Centrum Kooperacji Przemysłowo-Handlowej ,, VESTON „ , oraz Dyrektor Generalny Międzynarodowego Forum Polskich Przedsiębiorców, Rzemieślników i Kupców oraz Właścicieli Ziemi.

2. Wiceprzewodniczący ds. Programu – dr inż. Ryszard Miluniec; Dyrektor Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

3. Wiceprzewodniczący ds. Współpracy z Zagranicą – dr Zbigniew Kostecki; Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej z Krefeld – RFN.

4. Wiceprzewodniczący ds. Koordynacji współpracy z Politechniką Szczecińską -mgr inż. Jan Krawiec; Przedstawiciel terenowy Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów w Warszawie.

5. Członek Prezydium Stanisław Ceglarek właściciel stacji obsługi samochodów ,, DAEWOO CEMOT „ w Szczecinie.

6. Członek Prezydium – dr inż. Jacek Pok; biegły sądowy sądu okręgowego w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim w dziedzinie techniczno-kryminalistycznej rekonstrukcji wypadków i kolizji drogowych, techniki samochodowej, inżynierii i organizacji ruchu drogowego. Były nadkomisarz Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

7. Rzecznik Prasowy – Lucjan Rudnicki; Dyrektor Przedsiębiorstwa ,, NOR-POL-GRANIT „ Sp. z o.o. , Prezez Zarządu Rady Osiedla Niebuszewo w Szczecinie, Rzecznik Prasowy Międzynarodowego Forum Polskich Przedsiębiorców, Rzemieślników i Kupców oraz Właścicieli Ziemi.

 

Skład Grupy Założycieli i Inicjatorów,, EKO „ S.A. :

1. prof.dr hab. inż. Tadeusz Spychaj Szczecin

2. dr inż. Ryszard Miluniec Szczecin

3. dr Zbigniew Siut Wrocław

4. mgr inż. Jan Krawiec Szczecin

5. mgr inż. Jacek Wesołowski Szczecin

6. mgr inż. Józef Trojan Szczecin

7. dr inż. Jacek Pok Szczecin

8. dr Zbigniew Kostecki - Krefeld – RFN

9. Hans Simon RFN

10. mgr inż Leonard Lukaszek Szwajcaria

11. inż. Benedykt Drewnowski Szwajcaria

12. dr Jan Pyszko Szwajcaria

13. mgr inż. Amadou Sy Stargard Szczeciński

14. Stanisław Ceglarek Szczecin

15. mgr Zbigniew Wesołowski Szczecin

16. mgr Anna M. Sakowska Szczecin

17. Janusz Rostowski Szczecin

18. mgr Leszek Białkowski Szczecin

19. Lucjan Rudnicki Szczecin

20. mgr inż. Andrzej Pachowski Warszawa

21. mgr inż. Mieczysław Pawlak Warszawa

22. mgr inż. Arkadiusz Cybulski Warszawa

23. Mariusz Podkalicki Szczecin

24. mgr Radosław Korniluk Szczecin

25. Kazimierz Bobiński Szczecin

Lista jest otwarta dla uczestników po wypełnieniu karty zgłoszenia i przesłaniu jej na adres powyżej wskazany.

Zbigniew A. Wesołowski
Przewodniczący Prezydium

 

GRUPA ZAŁOŻYCIELSKA

Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej

KONSORJUM

POLSKO-SZWAJCARSKO-NIEMIECKIE ,, EKO „ S.A.

( S.A. w organizacji )

adres do korespondencji:

ul. Pocztowa 41a,
70-356 Szczecin.
Tel./fax ( 091 ) 485 01 99
Tel.: ( 091 ) 485 02 91
 
Tel.kom. 0605-784-809
E-mail: forum@ofm.org.pl
www.ofm.org.pl

Szczecin, dnia 26listopada 2001 r.

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zawiadamiam że w dniu 03 grudnia br. o godz 10 : 00 odbędzie się pierwsze spotkanie PREZYDIUM ,, EKO „ S.A.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie stacji Obsługi Samochodów DAEWOO CEMOT Ceglarek – Szczecin / Mierzyn ul. Spółdzielców 31 d; tel.kom. do Pana S. Ceglarka 0603 691 198.

Porządek spotkania:

1. Powitanie; Pan Stanisław Ceglarek

2. Przedstawienie i omówienie programu działania prezydium, Pan dr inż. Ryszard Miluniec

3. Wyznaczenie terminu spotkania w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów

w Warszawie celem omówienia zasad współpracy, Pan mgr inż. Jan Krawiec, St.Ceglarek

4. Wyznaczenie terminu spotkania na Politechnice Szczecińskiej celem omówienia
i uzgodnienia form współpracy; przygotowanie oficjalnego wystąpienia do władz uczelni wystąpienie: Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj; godz 11: 00

5. Ustalenie strategii w temacie integracji środowisk związanych z obsługą samochodów i ich kasacją w Polsce pod kątem uczestniczenia ich w Pilotowym Regionalnym Programie Recyklingu Samochodów w oparciu o materiały PIAPu – udział w Forum 26 i 27.04.2002 r., w Domu Polonii w Półtusku. Zbigniew A.Wesołowski, dr inż. Jacek Pok

6. Omówienie kwestii udziału w programie ,, EKO „ S.A. przedstawicieli ze Szwajcarii i Niemiec oraz otwarcie się na uczestników z kraju i zagranicy, dr Zbigniew Kostecki

7. Informacje i uzgodnienia w zakresie otwarcia rachunku bankowego dla ,, EKO „ S.A. w organizacji,

8. Wyznaczenie terminu i miejsca spotkania całej Grupy Założycielskiej ,, EKO „ S.A.,

9. Wolne wnioski i dyskusja,

10. Zakończenie spotkania. ( przewiduje się na godz. 14 : 00 )

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z Komunikatem Nr 1, oraz materiałami PIAPu w zakresie
Pilotowego Programu Regionalnego Recyklingu Samochodów, szukaj: www.ofm.org.pl
Z przyczyn uniemo
żliwiających przybycie proszę o wcześniejsze powiadomienie

 

Zbigniew A. Wesołowski
Przewodniczący Prezydium