Konstanty Piekarski Memorial Foundation
650 - 26 Avenue NW, Calgary, T2M 2E5,
Alberta, Canada http://www.PolandPolska.org

 

Do: Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej,
Organizacji Polonijnych w Kanadzie i na świecie

 

Dotyczy: Odpowiedź na temat stanowiska Kongresu Polonii Kanadyjskiej (KPK) w sprawie referendum w Polsce

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Waszego pisma z dnia 22.01.2003 r. dotyczącego przystąpienia

Polski do UE, przesyłamy naszą odpowiedź opartą na wynikach sondażu

przeprowadzonego wśród członków naszej Fundacji. Odpowiedź tę traktujemy zarazem

jako apel do wszystkich skupisk polonijnych Kanady i świata o aktywny wysiłek w

kierunku zapewnienia możliwości jak najszerszego udziału Polonii w referendum,

które jest tak ważnym wydarzeniem w życiu naszej Ojczyzny.

1. Na pierwsze pytanie otrzymaliśmy prawie jednobrzmiącą odpowiedź. Kongres

Polonii Kanadyjskiej winien zająć stanowisko w sprawie przystąpienia Polski do

Unii. Przede wszystkim jednak powinien dopilnować aby zaistniała możliwość

wyrażenia swojego zdania przez Polonię. Podkreślano w wypowiedziach, że chociaż

KPK reprezentuje jedynie mały procent Polonii, to jest najpotężniejszą

organizacją polonijną w Kanadzie. KPK powinien reprezentować zdanie ogółu

Polonii a nie zdanie własnego Zarządu. Należy uniknąć błędu z przeszłości, gdy

działacze KPK prowadzili swoją własną politykę, całkowicie nie licząc się z tym,

jak to będzie odbierane przez szeroko rozumianą (także niezrzeszoną) społeczność

polonijną. Oznacza to, że KPK nie może uzurpować sobie prawa wypowiadania się w

imieniu Polonii, ale może starać się to zdanie uważnie wysondować.

2. W sprawie czy KPK powinien forsować zdanie członków Zarządu ("miejsce naszej

Ojczyzny jest w Zjednoczonej Europie") - odpowiedź jest negatywna. Głosy zebrane

podczas dyskusji nie pokrywają się z głosami członków Zarządu KPK. Nie można

mówić o jakiejś zdecydowanej opcji za lub przeciw wejściu do Unii, ale na pewno

stanowczo więcej głosów było przeciw wejściu do Unii i można podejrzewać, że

taka opinia może panować w całej Kanadzie. Padało wiele argumentów przeciw i za,

także wiele głosów wskazywało na istniejącą rozterkę myśli lub ubolewanie nad

brakiem należytej informacji.

3. W związku z tym, że na pytanie pierwsze odpowiedź była stanowczo pozytywna,

zwracamy się z prośbą do Zarządu KPK aby podjął wszelkie niezbędne kroki w celu

zapewnienia szerokiego udziału Polonii w referendum i dążył do tego, aby Polonia

- jak by nie było 30% obywateli polskich zamieszkałych za granicą - nie była w

referendum akcesyjnym pominięta.

4. Zarząd KPK powinien także starać się nie narzucać swojej opinii Polonii i nie

włączać się w ramy oficjalnej akcji agitacyjnej, której wartość jest nawet w

samej Polsce odrzucana. Udział w obiektywnej kampanii informacyjnej byłby

natomiast bardzo mile widziany i przyjęty przez Polonię z zadowoleniem.

Sugerowanie, jakoby Ojciec Święty był zwolennikiem przystąpienia do Unii jest,

delikatnie mówiąc błędną interpretacja słów Papieża. Niestety liczne środki

masowego przekazu usiłują manipulować Jego słowami. Ojciec Święty

zawsze, również i dzisiaj zajmuje niezmienne stanowisko, takie jak na przykład

wyrażone w przemówieniu do biskupów polskich przybyłych do Watykanu z wizytą ad

Limina Apostolorum powiedział: "Wchodzenie do Europy nie może dokonywać się

kosztem rezygnacji z praw zdrowego sumienia w imię opacznie rozumianej

tolerancji i pluralizmu. Oznaczałoby to dobrowolne poddanie się nowej formie

totalitarnego zniewolenia - tym niebezpieczniejszej, że przyjętej

własnowolnie...".

Oczywistym jest jednak, że nie stanowisko Papieża, czy kogokolwiek innego winno

decydować o ostatecznym wyniku, czy też postawie KPK lub innych organizacji

polonijnych. Postawa większości winna określić tę pozycję.

5. Pragniemy również zauważyć, że jak dotychczas, wstępny sondaż na temat

referendum nie został należycie potraktowany przez niektóre organizacje

zrzeszone w KPK. Zarządy tych organizacji nie poinformowały w powyższej sprawie

swoich członków . A tym samym nie podjęły żadnych działań w kierunku włączenia w

tę akcję całej Polonii na terenie swojej działalności. Koniecznym jest także

podjęcie konsultacji w powyższym temacie z polskimi placówkami dyplomatycznymi w

Kanadzie. Sposób organizacji referendum, lokalizacja punktów wyborczych oraz

wiele innych zagadnień formalno-organizacyjnych posiadają istotne znaczenie w

umożliwieniu udziału Polonii w referendum.

6. Mając na uwadze konieczność osiągnięcia możliwie najlepszych efektów działań

KPK, a tym samym i naszych, uważamy, że połączenie działań razem z Polonią

amerykańską jest nad wyraz celowym. Kongres Polonii Amerykańskiej już dawno

wyraził swoje stanowisko w formie jednoznacznej, nie budzącej żadnych

wątpliwości. Podobnie KPK, wyrażając opinię Polonii winno zająć klarowne i

precyzyjne stanowisko.

 

Przesyłając niniejszą odpowiedź do środowisk polonijnych Kanady, pragniemy jako

członek KPK, poinformować wszystkie skupiska polonijne o zaistniałej sytuacji.

KPK, uważany przez Rząd Kanady i Polski za organizację w pewnym sensie

reprezentującą Polonię Kanady - wypełniając swój statutowy obowiązek powinien w

swoim stanowisku przedstawić faktyczne poglądy i opinie większości Polonii. Stąd

też, mając na uwadze dobre imię KPK jak i naszej organizacji uważamy za słuszne

zapoznanie społeczeństwa polonijnego z powyższym tematem. Pragniemy też

zmobilizować właściwe organizacje do podjęcia wszelkich wysiłków celem

umożliwienia pełnego i nieskrępowanego udziału Polonii w referendum.

 

Treść powyższego listu została przekonsultowana ze wszystkimi członkami naszej

Fundacji, którzy nadali jej ostateczny kształt.

 

Z poważaniem

W imieniu

Fundacji im. Konstantego Piekarskiego

Jan Kułach