19-20 marca 2000 r w Warszawie

1.Protokol z Konferencji 19 i 20 marca 2000 "w obronie praw mniejszosci"
2.Projekt zmian w ustawie o ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszosci narodowych
3.Uchwala Konferencji


P R O T O K Ó
L

Z WARSZAWSKIEJ KONFERENCJI W DNIACH   19-20   MARCA  2000

"O PELNA REALIZACJE WSZYSTKICH USTALEN KONWENCJI RAMOWEJ RADY EUROPY O OCHRONIE MNIEJSZOSCI NARODOWYCH"

W Konferencji wzieli udzial:

1. Senator RP Jerzy Andrzejewski
2. Pos
lanka Ewa Sikorska-Trela
3. Posel Antoni Macierewicz
4. Prof. Dr Zygmunt Szkopiak, Europejska Rada Wspólnot Polonijnych., Londyn
5. Dr Zbigniew Kostecki, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, Krefeld
6. Dr inz. Stanislaw Gawlik, Ruch Polityczny Coexistentia w RC
7. Wladyslaw Niedoba, Ruch Polit
yczny Coex. w RC
8. Jan Sienkiewicz, Posel na Sejm RL, Wilno
9. Tadeusz Gawin, Zw. Polaków na Bial
orusi Grodno
10. Borys Dragin, Zw
iazek Polakow na Ukrainie, Kijów
11. Stanislaw Mitraszewski, Federacja Organizacji Kresów.
12. Prof. dr Piotr Lossowski, FOK
13. Dr inz. Józef Staniek, FOK

Uczestnicy Konferencji wysluchali informacji posla A. Macierewicza na temat uwarunkowan procesu ratyfikacyjnego Konwencji i jego przebiegu, zapoznali sie z 10 letnia dzialalnoscia FOK przedstawiona przez jej prezesa St. Mitraszewskiego, z sytuacja Polonii w Niemczech (Dr Kostecki) i Polaków na dawnych. Kresach Wschodnich oraz Poludniowych. (Sienkiewicz, Gawlik, Gawin, Dragin)

Zgromadzeni z zadowoleniem przyjeli Przeslanie Rady Polonii Swiata do Wladz Rzeczypospolitej przedstawione przez Prezesa Europejskiej Rady Wspólnot Poloijnych. Prof. Zygmunta Szkopiaka i zwrócili sie do niego o osobiste przekazanie tego dokumentu na rece Premiera RP Jerzego Buzka.

Uczestnicy podjeli Uchwale (w zalaczeniu), wyrazili zdecydowane poparcie dla tresci projektu ustawy ratyfikacyjnej wraz z deklaracja interpretacyjna ww. Konwencji zalaczona do Uchwaly upowaznili organizatorów Konferencji do wyslania pism wymienionych w zalaczonych dezyderatach oraz postanowili zobowiazac, w interesie ludnosci na daw. Kresach i Polonii w Niemczech , przedstawicieli organizacji obecnych na Konferencji, do:

Niezwlocznego przystapienia do opracowania Projektów Umów Ochronnych dla ludnosci polskiej na daw. Kresach Wschodnich oraz Poludniowych Rzeczypospolitej, a takze dla Polonii w Niemczech, w drodze przeredagowania i uzupelnienia wg zalaczonych wzorów

Przygotowania sie do Konferencji na ten temat w Warszawie w terminie do 30 czerwca br. równiez z udzialem zagranicznych ekspertów europejskiego prawa mniejszosci narodowych.

Zgromadzeni zwracaja sie równiez do poslów i senatorów, którzy byli obecni na sali obrad o wszczecie akcji wyjasniajacej Parlamentarzystom dramatycznosci sytuacji Polaków w krajach osciennych, tak aby glosowanie nad ratyfikacja Konwencji przebieglo zgodnie z interesem wszystkich Polaków, takze tych w krajach sasiadujacych z Polska.

 


P R O J E K T

U S T A W A

z dnia

o ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszosci narodowych

Art. 1

Wyraza sie zgode na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji ramowej o ochronie mniejszosci narodowych podpisanej w Strasbourgu przez Polske dnia 1 lutego 1995 oraz na przyjecie zalaczonej deklaracji interpretacyjnej do Konwencji.

Art. 2

Konwencja zostanie wykonana w trybie jej art. 18.

Art. 3

Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia.

------------------------------------------------------------------------

tekst Konwencji Ramowej

------------------------------------------------------------------------

Deklaracja interpretacyjna do Konwencji Ramowej RE z 10.11.1994

Uwzgledniajac, ze Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszosci Narodowych nie definiuje pojecia tych mniejszosci, a takze w zwiazku z tym, ze do decyzji Stron nalezy, do których grup narodowych bedzie sie ona po ratyfikacji odnosila - przyjeto:

Na terenie Polski ustalenia Konwencji dotycza obywateli polskich narodowosci rosyjskiej, ukrainskiej, slowackiej czeskiej, niemieckiej i litewskiej oraz grup etnicznych Romów i Lemków, obywateli polskich z niepolskim jezykiem macierzystym.

Rozszerzenie zasiegu na inne grupy narodowe w RP przewiduje sie w oparciu o art. 30 Konwencji.

Dla skutecznego zagwarantowania praw mniejszosci, wymienionych w niniejszej deklaracji w p. 1, wzglednie grup narodowych wg p. 2, a zarazem polskich spolecznosci narodowych w tych krajach sasiedzkich, które Konwencje juz ratyfikowaly, zostana jej postanowienia wykonane w trybie art. 18 tego dokumentu.


 

UCHWALA  WARSZAWSKIEJ  KONFERENCJI  Z   20.3.2000

"O  PELNA  REALIZACJE  WSZYSTKICH  USTALEN  KONWENCJI  RAMOWEJ RADY  EUROPY  O  OCHRONIE  MNIEJSZOSCI  NARODOWYCH "

Zgromadzeni na zwolanej a d h o c konferencji, przed potencjalnie groznym w skutkach trzecim czytaniem w Sejmie ustawy ratyfikacyjnej wymienionej Konwencji, stwierdzamy:

Terazniejszosc i przyszlosc bytu narodowego spolecznosci polskich w krajach osciennych Polski jest zagrozona w najwyzszym stopniu.

Aktualne regulacje prawne na rzecz ochrony tych spolecznosci w wymienionych krajach w wewnatrzkrajowych ustawach wszelkiego rzedu, w obowiazujacych dwustronnych umowach miedzynarodowych sa niewystarczajace, badz w ogóle nie dotrzymywane.

Apele Rady Polonii Swiata, Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych i innych organizacji polonijnych do Wladz Rzeczypospolitej Polskiej, jak równiez bezposrednie starania organizacji polskich z krajów sasiedzkich oraz Federacji Organizacji Kresowych w Warszawie u kolejnych rzadów, w Sejmie, Senacie i Kancelarii Prezydenta na rzecz ochrony niezbywalnych praw wyzej wymienionych Rodaków, nie znajduja przelozenia w rzeczywistosci, badz sa w sposób razacy lekcewazone.

Swiadomi praw, jakie przysluguja czlonkom spolecznosci mniejszosciowych na podstawie miedzynarodowych aktów prawnych oraz europejskiego prawa mniejszosci narodowych oraz, ze mniejszosci w Polsce w pelni z nich juz korzystaja a Polacy za granicami sa ich pozbawieni, zdecydowani w interesie przetrwania narodowego Polaków oderwanych wiarolomnie od Kraju polozyc kres dotychczasowemu kunktatorstwu w zagwarantowaniu ich praw w oparciu o obowiazujace juz konwencje i umowy:
zwracamy si
e do Wladz Rzeczypospolitej o ratyfikacje Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszosci Narodowych w ksztalcie, gwarantujacym realizacje równiez interesów spolecznosci polskich zyjacych poza granicami RP, co w pelni umozliwia tylko zalaczony projekt ustawy ratyfikacyjnej,
ustanawiamy naszymi pelnomocnymi przedstawicielami ds. ratyfikacji i implementacji tej Konwencji dotychczasowych rzeczników i imiennie podpisanych organizatorów niniejszej Konferencji. Równoczesnie - zwracajac sie do Premiera RP - prosimy o wyznaczenie swego przedstawiciela do stalych, roboczych kontaktów z naszymi ww. pelnomocnymi przedstawicielami, polegajacych na biezacych, wzajemnych konsultacjach i prezentacji potrzeb.

W Warszawie, 20 marca 2000

Uczestnicy Konferencji:

1.   Senator RP Jerzy Andrzejewski
2.   Pos
lanka Ewa Sikorska-Trela
3.   Posel Antoni Macierewicz
4.   Prof. Dr Zygmunt Szkopiak, Europejska Rada Wspólnot Polonijnych., Londyn
5.   Dr Zbigniew Kostecki, Konwent Organizacji Polskich w Niemczech, Krefeld
6.
  Dr inz. Stanislaw Gawlik, Ruch Polityczny Coexistentia w RC
7.
  Wladyslaw Niedoba, Ruch Polit. Coex. w RC
8.
   Jan Sienkiewicz, Posel na Sejm RL, Wilno
9.
  Tadeusz Gawin, Zw. Polaków na Bialorusi - Grodno
10. Borys Dragin, Zw
iazek Polakow na Ukrainie, Kijów
11. Stanislaw Mitraszewski, Federacja Organizacji Kresów.
12. Prof. dr Piotr Lossowski, FOK
13. Dr inz. Józef Staniek, FOK