UWAGA od stycznia 2001 posiadaja link wlasny!   (29.01.2001)

http://www.pol-ing.deDipl.-Ing. Cezar WOJCIECHOWSKI                                                                                                 Bonn – Berlin  dnia 28 marca 2000r. ART-Photonics GmbH, D-12489 Berlin, Schwarzschildstr. 6

KOMUNIKAT  PRASOWY   Zrzeszenia Federalnego

W dniu 25 marca 2000r. obyła się w Kolonii w obiekcie Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Przedstawicielstwa Ambasady RP:

                        3. Konferencja Gospodarcza Zrzeszenia Federalnego

               „Gospodarka Polska na jej drodze do Wspólnoty Europejskiej”

Konferencja ta zakończyła uroczyście kadencję władz Zrzeszenia Federalnego , oraz była cześcią
Programu niemieckiej Polonii gospodarczej  do VI Swiatowej Konferencji Gospodarczej Polonii,
Warszawa 2000 , programu obchodów 1000-lecia polsko-niemieckiego sąsiedztwa i dziesięciolecia traktatów polsko-niemieckich.

W częsci merytorycznej Konferencji wystąpili:

1.      Pan Ryszard Kokoszczyński-                                          wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

2.      Pan Jan Szustkiewicz-                           z-ca Dyrektora departamentu Ministerstwa Gospodarki RP

3.      Pan dr Jacek Robak-             Prezes Polsko-Niemieckiego Towarzystawa Wspierania Gospodarki

4.      Pan Zbigniew Olszewski-                                                                             Prezes Fundacji Polonia

5.      Pan Julian Korman-               Dyrektor Stow.Polskich Przedsiebiorstw Usługowych w Niemczech

6.      Pan dr Anton Stasch-            członek Zrzeszenia Federalnego Polskich Inż. i Techn. w Niemczech

7.      Pan Tadeusz Więcek-           członek Zrzeszenia Federalnego Polskich Inż.. i Techn. w Niemczech

8.      Pani Helena Pietrachowicz-Radca wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w Kolonii

Wystąpieniom gości towarzyszyła bardzo żywa i daleko idąca dyskusja merytoryczna uczestników Konferencji.

Z głosem powitalnym do uczestników Konferencji wystąpili

-Pan Aleksander Zając-                                                             Prezes Konwentu Polonii w Niemczech

-Pan Andrzej Szynka-                           Radca-Minister Pełnomocny Przedst. Ambasady RP z Kolonii

-Pan Jan Wawrzyniak-         z-ca Kierownika Wydziału Ekonomiczno-Handlowego PA RP z Kolonii

-Pan dr Edward Kieyne-                                                Prezes Polonii w Północnej Nadrenii-Westfalii

Konferencję poprowadził Cezar Wojciechowski – Przewodniczacy Zrzeszenia Federalnego. W konferencji wzięło udział 67 osób. Po zakończonej wspólnym obiadem Konferencji Gospodarczej odbyło się:

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE Zrzeszenia Federalnego.

Delegaci uczestniczący w Zebraniu, po wysłuchaniu sprawozdań Przewodniczącego Zrzeszenia i Komisji Rewizyjnej, oraz odbytej dyskusji udzielili absolutorium ustepującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji programowej obyły się wybory do władz Zrzeszenia.

W skład Zarządu Zrzeszenia Federalnego na nową kadencję wybrani zostali:

Dipl.-Ing. Cezar WOJCIECHOWSKI (Berlin)                         Przewodniczący

Dipl.-Ing. Andreas KAJZER (Mannheim)                              Wiceprzewodniczący

Dipl.-Ing. Zbigniew LEWINSKI (Schaafheim)                       Wiceprzewodniczący

Dr Edward KIEYNE (Bonn)                                                     Skarbnik

Dr Habil. Anton STASCH (Weissach)                                   Sekretarz

Dipl.-Ing. Krzysztof STAWOWSKI (Bonn)                            Członek

Dipl.-Ing. Arch. Jerzy KUSAK (Duesseldorf)                        Członek


INFORMACJA Prasowa Zrzeszenia Federalnego:

    W dniu 1 lutego 1997 roku odbyła się w Kolonii w Biurze Radcy Handlowego Ambasady RP, 1-sza Konferencja Gospodarcza środowisk techniczno-inżynieryjno-gospodarczych polskiego pochodzenia z terenu Republiki Federalnej Niemiec pod hasłem „POLONIA- Gemeinsam fuer Europe”. Konferencja połączona była ze Zjazdem Założycielskim Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech.
Uczestnikami Zjazdu byli członkowie polskich i polonijnych organizacji i stowarzyszeń inżynieryjno-technicznych z terenu Republiki Federalnej Niemiec. Zebrani członkowie założyciele przyjęli Statut Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech oraz wybrali jego władze.

   4 czerwca 1997 roku Sąd Grodzki w Bonn dokonał rejestracji Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech i wpisał do rejestru organizacji prawa niemieckiego. Po dokonanej rejestracji Urząd Finansowy w Bonn przyznał Zrzeszeniu Federalnemu status organizacji wyższej użyteczności publicznej.
Najwyższą władzą Zrzeszenia Federlnego jest Zjazd. Pomiędzy Zjazdami pracą kieruje Zarząd (Vorstand) na czele którego stoi wybierany przez uczestników Zjazdu Przewodniczący (Bundesvorsitzender).

   Zrzeszenie Federalne reprezentowane jest w krajach: Badenii-Wirtembergii, Północnej Nadrenii-Westfalii, Bawarii, Hesji, Palatynacie, Saarlandii przez Przedstawicielstwa Krajowe ponadto przez stowarzyszenia i kluby gospodarcze .

Najbardziej aktywne z nich to:  Aachen- Stowarzszenie Polskich Inżynierów w Akwizgranie,

                                                       Mannheim- Niemiecko-Polski Klub Gospodarczy,

                                                       Bonn-Kolonia-Duesseldorf- Niemiecko-Polski Klub Gospodarczy COLONIA.

W ramach Zrzeszenia Federalnego działają Komisje o zasięgu międzynarodowym :

   Komisja Techniki Laserowej i Swiatłowodowej- kierowana przez inż. Cezara Wojciechowskiego

Czlonkami komisji są wybitni fachowcy z Niemiec, USA, Rosji, Polski a w tym wielu członków Akademii Nauk. Członek Komisji inż. Wosiński jest laureatem euroejskiej nagrody głównej wynalazczości „EUREKA 98” przyznanej w Brukselii. Komisja ściśle współpracuje w polskimi uczelniami oraz Akademiami Nauk w Polsce i Rosji. W ścisłej współpracy członków Komisji z Politechniką Łódzką  powstało pierwsze w Polsce Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Poltechniki Łódzkiej.

   Komisja przystosowania polskich norm do Wspólnoty Europejskiej- kierowana przez inż. Leona Schmiegowskiego

   Komisja Transportu i Turystyki- kierowana przez inż. Andreasa Kajzera

   Komisja Ochrony Srodowiska- kierowana przez Tadeusza Więcka

   Komisja Doradztwa Prawno-Gospodarczego- kierowana przez Dr. Edwarda Kieyne i Dr. Georga Jastera

   Centrum Transferu Technologii i Managmentu- kierowane przez dr habil. Antona Stasch

Zrzeszenie jest organizatorem corocznych otwartych Konferencji Gospodarczych pod hasłem:

Polska Gospodarka na jej drodze do Wspólnoty Europejskiej, oraz współorganizatorem Swiatowych Konferencji Gospodarczych Polonii w Warszawie. Członkowie Zrzeszenia uczestniczą w pracach Club of Europe e.V., biorą udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez krajowe izby przemysłu i handlu w Niemczech.

Zrzeszenie Federalne patronuje przedsięwzięciom kulturalnym jak:

      -          coroczny bal karnawałowy na Zamku Heidelbergu,
-          coroczny Bal Polskiego Inżyniera i Technika w Niemczech na Zamku w Heidelbergu.

Organem prasowym jest Biuletyn Informacyjny ZF PiiTwN-Kurier Polonica, wydawany raz w miesiącu. 

Przewodniczący Zrzeszenia Federalnego jest laureatem Nagrody Głównej 2000 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego-”Statuetki Eugeniusza Kwiatkowskiego”, za zasługi w rozwoju współpracy gospodarczej między Polonią a Macierzą. Ok. 30% członków Zrzeszenia Federalnego prowadzi działalność gospodarczą na terenie Niemiec i Polski.

Obecnie w skład Zarządu Zrzeszenia Federalnego wchodzą:

-inż. dypl. Cezar          Wojciechowski , Berlin-      Przewodniczący

-inż. dypl. Zbigniew    Lewiński, Schaaffheim-       Wiceprzewodniczący

-inż. dypl. Andreas      Kajzer, Mannheim-              Wiceprzewodniczący

-dr habil.   Anton         Stasch, Weissach-               Sekretarz

-dr Edward                   Kieyne, Bonn-                     Skarbnik

-inż. dypl.Krzysztof     Stawowski, Alfter-               Członek

-inz. dypl. Arch. Jerzy Kusak, Duesseldorf-            Czlonek

Na terenie Niemiec mieszka  od 15-20 tys. Inżynierów i techników absolwentów polskich uczelnii.

Rzecznik Prasowy Zrzeszenia Federalnego: Halina Jaskuła                                                                          Berlin, lipiec 2000