Zugriffszähler od 30.09.2002

Statut został uchwalony przez Walny Zjazd Rady Polonii Świata w Pułtusku dnia 
29 września 2002 i z tą datą obowiązuje wszystkich członków Rady.                        

Pułtusk, 29 września 2002 r.

S T A T U T        R A D Y     P O L O N I I      Ś W I A T A

Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

Paragraf 1
Rada Polonii Świata jest porozumieniem organizacji polonijnych i Polaków za granicą. Organizacje te są członkami Rady Polonii Świata na zasadzie niezależności.

Paragraf 2
Siedzibą Rady Polonii Świata jest miejsce zamieszkania Przewodniczącego Rady.

Rozdział II Cele Rady

Paragraf 3
Zadaniem Rady Polonii Świata jako organu współpracy zorganizowanej Polonii jest:
1. współpraca między organizacjami członkowskimi Rady,
2. promowanie spraw polskich i polonijnych na arenie międzynarodowej,
3. promowanie spraw mniejszości narodowości polskich,
4. utrwalanie dobrego imienia Polski, Polonii i Polaków,
5. reprezentowanie organizacji zrzeszonych w Radzie Polonii Świata wobec władz
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach ogólnopolonijnych,
6. dbałość o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego poza krajem.

Rozdział III Członkowie Rady

Paragraf 4
Członkami Rady Polonii Świata są:

1. centralne organizacje polonijne w krajach osiedlenia,
2. organizacje polonijne o zasięgu międzynarodowym - niezależnie od ich członkostwa
w centralnych organizacjach poszczególnych krajów.

Paragraf 5
Organizacja starająca się o przyjęcie na członka Rady Polonii Świata składa pisemną deklarację do biura Rady, załączając swój statut. O przyjęciu decyduje Prezydium Rady.

Członkowie są reprezentowani w Radzie przez dwu (2) delegatów z wyjątkiem Kongresu Polonii
Amerykanskiej, którym przysługuje 12 głosów, Kongresu Polonii Kanadyjskiej - 5, Konwentowi
Organizacji Polonijnych z Niemiec - 3.

Rozdział IV Organy kierownicze Rady Polonii Świata

Paragraf 6
Organami Rady Polonii Świata są:
1. Walny Zjazd organizacji członkowskich,
2. Prezydium,
3. Przewodniczący Rady.

Paragraf 7
W skład Prezydium – poza Przewodniczącym – wchodzą

po jednym przedstawicielu regionalnych wspólnot kontynentalnych: EUWP, USOPAŁ
przedstawiciel KPA, KPK, Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, Konwentu organizacji Polonijnych w Niemczech, Federacji Światowej SPK, ZHP pgK
dwóch przedstawicieli organizacji Polaków ze wschodu

Paragraf 8
Uchwały Rady oraz Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przedstawicieli reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby obecnych głosów.

Paragraf 9
Walny Zjazd członków może być:

1. Zwyczajny – zwoływany w terminie co cztery (4) lata.
2. Nadzwyczajny – zwoływany przez Przewodniczącego Rady w porozumieniu z Prezydium.

Paragraf 10
Kompetencje Walnego Zjazdu Rady:

1. wybór Przewodniczącego Rady,
2. wybór dwóch (2) przedstawicieli Polaków ze Wschodu do Prezydium
3. zatwierdzenie sprawozdań Prezydium,
4. uchwalanie planu pracy,
5. ustalenie wysokości składek członkowskich,
6. uchwalenie poprawek statutowych,
7. wybór trzyosobowej Komisji Rewizyjnej.

Paragraf 11
Kompetencje Przewodniczącego Rady:
Przewodniczący Rady jest jednocześnie Przewodniczącym jej Prezydium
Do jego obowiązków należy:
1. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zjazdów,
2. zwoływanie zebrań Prezydium z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej siedmiu (7) członków tego grona,
3. przewodniczenie zebraniom Rady oraz Prezydium,
4. nadzorowanie działalności biura,
5. podpisywanie oświadczeń, odezw i komunikatów sformułowanych przez Radę,
6. występowanie w imieniu Rady w sprawach nagłych,
7. reprezentowanie Rady,
8. wybór z grona Prezydium nie więcej niż trzech (3) wiceprzewodniczących Rady oraz ich odwołanie.

Paragraf 12
Kompetencje Prezydium:
1. sprawowanie funkcji Komisji Nominacyjnej odnośnie kandydatur na Przewodniczącego,
2. interpretacja Statutu Rady,
3. wydawanie oświadczeń oraz komunikatów,
4. nadawanie kierunku działalności między Zjazdami Rady,
5. przyjmowanie nowych członków Rady oraz zawieszanie ich członkostwa.

Rozdział V Zmiany i uzupełnienia Statutu

Paragraf 13
Wszelkie zmiany oraz uzupełnienia niniejszego statutu muszą być uchwalone przez Walne Zjazdy Rady większością 2/3 głosów przy udziale nie mniej niż połowy delegatów obecnych na Zjeździe.

Rozdział VI Rozwiązanie Rady

Paragraf 14
Rozwiązanie Rady może być uchwalone przez jej Walny Zjazd większością 2/3 głosów przy udziale nie mniej niż połowy delegatów obecnych na Zjeździe.
Zebranie to określi sposób zadysponowania majątkiem Rady większością 2/3 głosów.
Majątek Rady może być użyty wyłącznie na cele Polonii.

Rozdział VII Uwagi końcowe

Paragraf 15
Rada Polonii Świata może zwoływać Światowe Zjazdy Polonii.