RADA POLONII ŚWIATA
COUNCIL OF WORLD POLONIA
CONSEIL DE LA POLONIA DU MONDE

6100 N. Cicero Ave., Chicago, Illinois 60646 USA

 

OSWIADCZENIE

 

W imieniu Rady Polonii Swiata wyrażam protest przeciwko decyzji rządu Białorusi o uznaniu za nielegalny Zjazd Związku Polaków na Białorusi, który odbył się w dniach
12 i 13 marca, 2005 r. w Grodnie.

Decyzja ta oznacza pogwałcenie swobód demokratycznych na Białorusi i międzynarodowych standardów praw mniejszości narodowych. Władze białoruskie usunęły demokratycznie wybrany Zarząd Związku Polaków, aby oddać organizację
w ręce swoich marionetek. Oznacza to zagrożenie dla swobodnego rozwoju życia polskiego na Białorusi, zagrożenie dla polskiej kultury i szkolnictwa.

W imieniu Rady Polonii Świata wzywam wszystkie organizacje członkowskie do potępienia akcji władz Białorusi zwróconej przeciw Polakom. Wzywam do akcji solidarności z demokratycznie wybranymi władzami ZPB na czele z panią Anżeliką Borys. Wzywam do bojkotu władz ZPB narzuconych przez aparat państwowy Łukaszenki. Ludzie ci, kierowani przez Tadeusza Kruczkowskiego, poprzez swój
udział w łamaniu demokracji w Związku Polaków postawili się poza nawiasem społeczności polonijnej.

 

          Przewodniczący
       Rady Polonii Swiata
        Les S. Kuczyński

 

Chicago, 13 maja 2005 r.