Zugriffszähler od 25.09.2002

„Polska – Polonia. Wzajemne oczekiwania"

Szczecin 19-21 września 2002 r.

Uniwersytet Szczeciński

 

List do Ministra Spraw Zagranicznych RP Włodzimierza Cimoszewicza

 

 

Uczestnicy I Międzynarodowej Konferencji „Polska – Polonia. Wzajemne oczekiwania” w Szczecinie zebrani w ostatnim dniu obrad stwierdzają z przyjemnością, że trzydniowe obrady wykazały daleko posuniętą zgodność poglądów środowisk polskich, zarówno ze Wschodu, jak i z Zachodu oraz z Polski w następujących sprawach:

 

1. Od 12 lat kolejne rządy, mimo wielu deklaracji, nie wykazały prawdziwego zainteresowania postulatami Polaków mieszkających poza krajem. Nie mówiąc już o wprowadzeniu niektórych z nich w życie.

 

2. Deklarujemy gotowość3. prowadzenia w krajach naszego osiedlenia akcji popierania przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uważamy jednak, że przystąpienie to powinno nastąpić4. wyłącznie na warunkach równości. Odnosi się to w szczególności do rolnictwa, przemysłu i dostępu do rynku pracy.

 

5. Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzy realne utrudnienia w kontaktach Polaków na Wschodzie z Polską i Polakami w kraju. Należy dążyć6. do szybkiego uchwalenia „Karty Polaka".

 

Uczestnicy konferencji wyrażają uznanie i podziękowanie inicjatorom i organizatorom konferencji, która stworzyła cenną płaszczyznę do wymiany poglądów i porozumienia Polaków z kraju i zagranicy. Jednocześnie wyrażają głębokie rozczarowanie faktem, że nie mieli możliwości nawiązania dialogu z honorowym patronem konferencji, Ministrem Spraw Zagranicznych RP Włodzimierzem Cimoszewiczem. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest programowo zainteresowane przejęciem funkcji „opieki” nad Polakami za granicą, sprawowanej dotychczas przez Senat RP za pomocą organizacji pozarządowych, jak Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Wyrażamy opinię, że taka zmiana byłaby wielce niekorzystna dla polskich i polonijnych organizacji za granicą, gdyż mogłaby naruszyć ich niezależność i samorządność.

 

 

Sygnatariuszami listu są uczestnicy I Międzynarodowej Konferencji „Polska – Polonia. Wzajemne oczekiwania" w Szczecinie, dn. 21.09.2002 r.