kursylublin2004.htm

POLONIJNE CENTRUM NAUCZYCIELSKIE

W LUBLINIE

ul. 3 Maja 18/5, 20-078 Lublin, Polska

tel. (0-81) 53 238 13, 53 230 40 tel./fax. 53 446 33,

konto: NBP O/O Lublin 221010 133900 4167223 0000000

e-mail: info@pcn.lublin.pl

 

PCN – 8/04 Lublin, 14.01.2004 r.

Szanowny Pan
Ryszard Szklany

Kierownik Wydziału Konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej

Berlin

 

Zapraszamy nauczycieli na wakacyjne kursy organizowane w Polsce przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie latem 2004 r.

Wyżywienie i udział w zajęciach są bezpłatne. Koszty dojazdu i ubezpieczenia - tak jak dotychczas - osoby zainteresowane kursami opłacają samodzielnie.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wzorem lat ubiegłych, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe PCN, uczestnicy kursów z Zachodu proszeni są o pokrycie kosztów noclegów (30-45 zł doba). Opłaty za noclegi będzie można dokonać w dniu przyjazdu w sekretariacie bursy. Dzięki temu będziemy mogli zaprosić większą liczbę nauczycieli języka polskiego ze Wschodu.

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń (do 31 marca br.).

 

Z poważaniem

 

Dyrektor Polonijnego
Centrum Nauczycielskiego
dr Joanna Wójtowicz

 

 

 

1.  KURS  LITERATURY  I  JĘZYKA  POLSKIEGO
Warszawa 04-17.07.2004 r.

Zakwaterowanie:

4 lipca przyjazd (na kolację) - 17 lipca wyjazd (po śniadaniu)

Cel kursu:

Zapoznanie nauczycieli z literaturą polską i zjawiskami we współczesnym życiu kulturalnym Polski. Zaproponowanie nowych metod pracy z uczniami.

Adresaci:

Nauczyciele szkół podstawowych i średnich, uczący języka polskiego i historii.

Tematyka zajęć:

1. Czytanie literatury przez znaki kultury.
2. Kategoryzacja błędów językowych i kryteria poprawności języka.
3. Zarys gramatyki współczesnej języka polskiego.
4. Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego.
5. Zajęcia z metodykami, przedstawicielami wydawnictw.
6. Polska i Europa - tożsamość
i odrębność kulturowa.
7. Nauczanie zintegrowane (literatura i sztuka).
8. Prezentacja oferty różnych wydawnictw.
9. Nowa Matura.
10. Zwiedzanie muzeów, wyjście do kina lub teatru.

 

 

 

2.  METODY AKTYWIZUJĄCE  NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH STARSZYCH
Lublin 4-17.07. 2004 r.

Zakwaterowanie:

4 lipca przyjazd (na kolację) – 17 lipca wyjazd (po śniadaniu).

Cel kursu:

Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli polonijnych w zakresie stosowania efektywnych, atrakcyjnych i sprawdzonych metod nauczania języka polskiego dzieci w starszym wieku szkolnym.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego dzieci w starszym wieku szkolnym poza granicami kraju.

Tematyka zajęć:

1. Metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego: - ułatwiające nawiązywanie   kontaktów z uczniami - wprowadzające w temat i zamykające go - prowokujące twórcze myślenie - dyskusja - informacja zwrotna - przy muzyce z wykorzystaniem tańców integracyjnych - gry dydaktyczne.

2. Materiały do wykorzystania na lekcjach od zaraz.

3. Najnowsze trendy w metodyce przekazywane przez cenionych nauczycieli.

4. Program kulturalny, m.in. zwiedzanie miejsc związanych z historią literatury polskiej, spotkania towarzyskie i dyskusyjne.

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową.

 

 

 

 

3. KURS METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO (Stopień I i II)
Kraków 07-21.07 2004 r.

Zakwaterowanie:

07 lipca przyjazd (na kolację) - 22 lipca wyjazd (po śniadaniu).

Cel kursu:

Doskonalenie kwalifikacji czynnych nauczycieli języka polskiego.

Adresaci:

Nauczyciele języka polskiego. W bieżącym roku zorganizowany będzie kurs pierwszego stopnia i drugiego (dla osób, które ukończyły w poprzednich latach stopień pierwszy).

Tematyka zajęć:

Poziom I.

1.Wybrane zagadnienia literatury polskiej. 

2. Analiza tekstów literackich. 

3. Metodyka nauczania języka polskiego. 

4. Kultura żywego słowa. 

5. Współczesny język polski. 

6. Elementy kultury języka. 

7. Historia Polski - wybrane zagadnienia.  

8. Wybrane zagadnienia kultury i sztuki (z wycieczkami polonistycznymi).

Poziom II.

1. Współczesna literatura polska. 

2. Interpretacja poezji współczesnej.

3. Metodyka nauczania języka polskiego. 

4. Kultura żywego słowa. 

5. Słownictwo współczesnego języka polskiego. 

6. Praktyczna stylistyka. 

7. Historia Polski - wybrane zagadnienia. 

8. Wybrane zagadnienia kultury i sztuki (z wycieczkami polonistycznymi).

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli akademickich.

 

 

4.  KURS KULTURY I TRADYCJI POLSKIEJ Z ELEMENTAMI TAŃCA
Lublin 18-31.07.2004 r.

Zakwaterowanie:

18 lipca przyjazd (na kolację) – 31 lipca wyjazd (po śniadaniu).

Cel kursu:

Zapoznanie uczestników z tradycyjną polską kulturą ludową i narodową, w tym z kulturą taneczną.

Adresaci:

Nauczyciele przedszkoli, klas młodszych i starszych, przygotowujący szkolne imprezy artystyczne, prowadzący szkolne koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne, prowadzący zajęcia w środowiskach polonijnych.

Tematyka zajęć:

1. Polskie zwyczaje, obrzędy rodzinne i doroczne.

2. Polskie tańce ludowe i narodowe.

3. Repertuar pieśni i piosenek polskich.

4. Polskie stroje ludowe i narodowe.

5. Muzyczny, taneczny i słowny folklor dziecięcy.

6. W ramach kursu przewiduje się zajęcia fakultatywne: - doskonalenie znajomości języka polskiego, - kultura żywego słowa i elementy recytacji, - metodyka prowadzenia zespołów tanecznych i muzycznych.

7. Plastyka, dekoracje, elementy scenografii.

Zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową. W programie szkolenia planowane są zajęcia taneczne. Prosimy o zabranie ze sobą odpowiedniego stroju i obuwia.

 

5.  METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU JĘZYKA POLSKIEGO
Lublin 01-14.08.2004 r.

Zakwaterowanie:

1 sierpnia przyjazd (na kolację) – 14 sierpnia wyjazd (po śniadaniu).

Cel kursu:

Zapoznanie nauczycieli polonijnych z metodami nauczania, opartymi na działaniu  aktywizującym myślenie ucznia.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego lub w języku polskim poza granicami kraju.

Tematyka zajęć:

1. Metody nauczania języka polskiego na poziomie przedszkola, szkoły  podstawowej i gimnazjum w praktyce.

2. Metodyka pracy twórczej i artystycznej z dziećmi. 

3. Skuteczna komunikacja w praktyce.  

4. Zajęcia fakultatywne:                 
Wykłady: Polska literatura współczesna, Historia Polski.
Warsztaty: teatralne, dziennikarskie.

5. Program kulturalny: seans filmowy, wycieczki, ognisko, spotkania towarzyskie.

 

 

 

POLONIJNE CENTRUM NAUCZYCIELSKIE W LUBLINIE

ul. 3 Maja 18/5, 20-078 Lublin, Polska

tel. (0-81) 53 238 13, 53 230 40 tel./fax. 53 446 33,

konto: NBP O/O Lublin 221010 133900 4167223 0000000

e-mail: pcn@polcent.pcn.lublin.pl

 

Ankieta Zgłoszenie

Wypełnić drukowanymi literami

* - wstawić znak „X" przy wybranej odpowiedzi

 

Nazwa kursu:

Termin:

Miejsce:

Nazwisko:

Imiona:

Data i miejsce urodzenia:

Dzień Miesiąc Rok Miejscowość Państwo

Adres zamieszkania:

Państwo:

Land/obwód/woj:

Kod:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszk.

e – mail:

Fax:

Telefon:

Adres do korespondencji (jeśli inny niż w punkcie 4):

Państwo:

Land/obwód/woj:

Kod:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu:

Nr mieszk.

e – mail:

Fax:

Telefon:

6. Wykształcenie: *

Pedagogiczne*

Niepedagogiczne*

Kierunek

Nazwa i miejsce ukończonej szkoły/uczelni

Wyższe

Średnie

Miejsce pracy:

 

Wykonywany zawód:

9. Nauczany przedmiot w języku polskim:

Przedszkole*

Klasy I-IV*

Klasy V-XII*

Dorośli*

Udział w kursach i szkoleniach metodycznych:

Nazwa kursu, organizator

Rok

Miejsce

Własna ocena stopnia znajomości języka polskiego:

Biegle*

Dobrze*

Dostatecznie*

Słabo*

Rozumiem

Mówię

Czytam

Piszę

Osoba, którą należy powiadomić w nagłym wypadku:

Miejsce

Nazwisko

Adres

Telefon

w kraju zamieszkania

w Polsce

Rezerwuję noclegi w bursie (koszt noclegów pokryję osobiście)

Tak*

Nie*

 

Miejscowość i data Podpis