INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH

INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS

ul. Flory 9, 00-586 Warszawa
www.isp.org.pl

tel. (48 22) 845 68 58
fax (48 22) 845 68 63
E-mail: isp@isp.org.pl

MIGRACJE POWROTNE POLAKÓW: POWROTY SUKCESU CZY ROZCZAROWANIA?

14 październik 2002, Business Centre Club (BCC), Pałac Lubomirskich, Warszawa, Plac Żelaznej Bramy 10

Zjawisko migracji powrotnych Polaków wydaje się być zjawiskiem lekceważonym zarówno przez badaczy zajmujących się problematyką migracji jak i polityków. Trochę trudno się temu dziwić gdyż w powojennej, komunistycznej Polsce powrotni migranci stanowili zjawisko statystycznie nieistotne. Transformacja społeczno-polityczno-ekonomiczna zmieniła jednakże takie nastawienie do powrotów. Do Polski powracać 
zaczęli zarówno ludzie młodzi, dynamiczni i wykształceni na Zachodzie jak i ludzie starsi w wieku emerytalnym. Wracają zarówno emigranci ekonomiczni jak i emigranci polityczni. Wracają ‘na stałe’ i wracają połowicznie. 
Czy są to powroty sukcesu czy też rozczarowania i porażki? Na konferencji zaprezentowane zostaną między innymi wyniki pionierskiego badania prowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych w latach 2001/2002 dotyczącego strategii migracji powrotnych Polaków z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec – jednych z najważniejszych krajów migracji osiedleńczych Polaków po 1945 roku

godz. 10: Otwarcie konferencji: Prof. Dr hab. Lena Kolarska-Bobińska (Dyrektor, ISP), Heike Mackerron (German Marshall Fund US), Irena Vojackova-Sollorano (International Organization for Migration (IOM)). Marek Goliszewski (Business Center ClubBCC)

10,30-11,30: Sesja 1 Przewodniczący: dr Marek Kupiszewski ( Biuro IOM w Warszawie i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN)

 ‘Główne fale emigracji z Polski w okresie powojennym w świetle potencjału reemigracyjnego’ – Prof. Dr hab. Hieronim Kubiak, Wydział Socjologii, Uniwersytet Jagielloński

 ‘Programy stymulowania powrotów wysoko-wykwalifikowanych migrantów prowadzone przez IOM. Czy potrzeba dla Polski?’ (Return of Qualified Nationals Programs – Is there a need for Poland?’ Ms Irena Omelaniuk IOM Office, Geneva

11,30-12,00: Przerwa na kawę

12,00 – 13,15: Sesja II Przewodniczący: Prof. Dr hab. Lena Kolarska-Bobińska Dyrektor, ISP

‘Strategie migracji powrotnych z USA, Wlk. Brytanii i Niemiec w okresie transformacji. Ogólna charakterystyka wyników badania’, Dr Krystyna Iglicka, ISP

‘Reemigracje z USA do Polski w okresie transformacji ustrojowej’, Prof. Dr hab. Krystyna Slany, Wydział Socjologii Uniwersytet Jagielloński

‘Reemigracja z Wielkiej Brytanii – poszukiwanie ‘nowego’ czy kontynuacja ‘starego’?, Professor George Kolankiewicz, University College London, Dr Agata Górny, Uniwersytet Warszawski

‘W pół drogi – migracje powrotne z Niemiec’ Izabela Koryś, ISP

13,15 – 14,15: Lunch

14,15-15,15 Panel polityczny: Przewodniczący: Jan Nowak- Jeziorański

Z punktu widzenia obecnych priorytetów polityki zagranicznej Polska ciągle jeszcze potrzebuje ludzi zdolnych nie tylko do generowania zmian ekonomicznych ale przede wszystkim przemian mentalności i sposobów myślenia. Odpowiednie zachęty i ułatwienia prawne w kwestii inwestowania zagranicznego kapitału ‘o polskich korzeniach’ mogłyby mieć pozytywne implikacje dla efektywnego transferu inwestycji, kapitału i wiedzy w ciągle jeszcze nie doinwestowanej gospodarce polskiej. Aby do tego zachęcić potrzebne jest usunięcie wszelkich utrudnień i formalności wjazdowych i wyjazdowych. Emigrant albo potomek emigranta nie powinien odczuwać ze jest w swoim ojczystym kraju traktowany jak cudzoziemiec. Polska jest ciągle jeszcze atrakcyjnym krajem-przystankiem na drodze kariery trans-narodowej. Ten potencjał należy wykorzystać promując swoisty ‘drenaż mózgów’ oraz zacieśniając więzi z Polonią rozrzuconą na całym świecie.

W dyskusji wezmą udział: przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej, Niemieckiej, Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, przedstawiciele MZS, MSW i A, Wspólnoty Polskiej i środowisk biznesowych.

15,15- 15,30: Przerwa na kawę

15,30 –16,30 Konferencja prasowa

Konferencja współfinansowana jest przez: German Marshall Fund of the United States, University College London, Business Center Club. Alianz, IOM