list32005.htm

240 KING STREET LONDON W 6 ORF GREAT BRITAIN

 

Wszelkie adresy pocztowe i internetowe oraz numery telefonуw i faksуw do członków sekretariatu, jak również numer konta bankowego EUWP znajdują się na stronach internetowych EUWP: www.euwp.org

Strony te są prowadzone przez Sekretarza Generalnego EUWP, Romana Śmigielskiego.

 

Listy Redaguje: Tadeusz Adam Pilat

Wszelką korespondencję w sprawie „Listów informacyjnych” prosimy przesyłać na adres: „NOVINAGЕRD” Дngahusvдgen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN

tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@semera.se

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Wśród wielu informacji, ktуre napłynęły w ciągu ostatniego miesiąca przyszła również ta najgorsza, o śmierci Jana Pawła II. Od niej ten list zaczynamy. Są też informacje o ważnych szczecińskich konferencjach polonijnych i kilku wydarzeniach z życia Polonii Europejskiej.

Jak zawsze, proszę o nadsyłanie nam materiałów do Listów Informacyjnych w formie elektronicznej. Szczegуlnie proszę Was o jak najszybsze nadesłanie do planowanej publikacji zdjęć i tekstуw związanych ze smutkiem i z żałobą obchodzoną w naszych związkach po śmierci Ojca Świętego. Łączę serdeczne pozdrowienia.

 

Kwiecień - 2005 r. Tadeusz Adam Pilat

Wiceprezydent EUWP

 

Wielka Żałoba

 

Odszedł największy Syn Polskiej Ziemi – Ojciec Święty Jan Paweł II, który odmienił oblicze ziemi, tej ziemi. Od momentu wstąpienia na Stolicę Piotrową pozostawał z dala od ukochanej Ojczyzny. Rozumiał nas, Polaków rozsianych po całym świecie i podobnie jak my – tęsknił za Polską. Był rzecznikiem pokoju, obrońcą najsłabszych i pokrzywdzonych. Kształtował nasze charaktery, wpływał na losy świata, a jednocześnie był nam bliski. Objawiał szacunek i miłość dla każdego człowieka. Jego siła polegała też na tym, że nie wstydził się ludzkiej słabości. Swoją głęboką miłością ogarniał cały świat, każdego człowieka. Osierocił nas i pozostawił w głębokim smutku i żalu.

 

W imieniu Sekretariatu EUWP

Helena Miziniak Roman Śmigielski

Prezydent Sekretarz Generalny

Oświadczenie kondolencyjne zostało przesłane 6 kwietnia drogą internetową i pocztą do: Sekretarza Stanu – kard. Angelo Sodano, Prymasa Polski – kard. Józefa Glempa, Nuncjusza Apostolskiego – Arcyb. Józefa Kowalczyka, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polskiego- Józefa Michalika, Senatu RP, Stowarzyszenia Wspуlnota Polska i TV Polonia.

Sekretariat otrzymał list z podziękowaniami od Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Arcybiskupa Józefa Kowalczyka.

 

NUNCJATURA APOSTOLSKA Warszawa, 14 kwietnia 2005

             W POLSCE

N. 11.529/0

Szanowni Państwo!

Nuncjatura Apostolska w Warszawie przyjęła z wielką wdzięcznością wyrazy szacunku dla śp. Ojca Świętego Jana Pawła II wyrażone w liście kondolencyjnym.

W przesłaniu tym zauważalna jest szczerość myśli i słów płynących z potrzeby serca.

Nuncjatura Apostolska w Warszawie składa tą drogą najserdeczniejsze podziękowania za wyrazy bliskości duchowej i życzy, aby przykład i postawa Ojca Świętego Jana Pawła II pozostały dla nas wszystkich wyzwaniem i znalazły wyraz w codziennej postawie oraz czynie każdego z nas.

Z wyrazami szacunku

Jуzef Kowalczyk

N. Ap.

 

Europejski wymiar duszpasterstwa polonijnego

Pod takim hasłem obradowała w dniach 5-7 kwietnia, w Szczecinie międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński /Ośrodek Studiów i Badań Polonijnych, Instytut Socjologii i Psychologii oraz Wydział Teologiczny/ i Europejską Unię Wspólnot Polonijnych pod honorowym patronatem Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa.

Jej celem było ukazanie problemów duszpasterstwa polskiego i polonijnego występujących dziś w krajach europejskich. Swoimi doświadczeniami dzieliły się z uczestnikami zarówno osoby duchowne jak i świeckie, naukowcy, działacze polonijni, organizatorzy życia religijnego i jego uczestnicy. Dyskutowano też o roli i znaczeniu kościoła katolickiego dla Polaków żyjących na obczyźnie, sytuacji języka polskiego w kościele na wschodzie i na zachodzie Europy oraz o jego roli w jednoczącej się Europie i zmieniającej się polskiej diasporze.

Ciekawy referat nt. Obecności Kościoła w życiu wspólnot i organizacji polskich poza krajem – wygłosiła Helena Miziniak z Londynu – prezydent Europejskiej Unii Wspуlnot Polonijnych. Jej zdaniem: jedynym wspуlnym elementem łączącym wszystkich Polaków, niezależnie od miejsca zamieszkania i znajomości języka polskiego jest przynależność i głębokie przywiązanie do kościoła katolickiego. Każdy Polak, który z różnych powodów i w różnym okresie czasu opuścił swoją ojczyznę, zabierał ze sobą w tę długą i często bezpowrotną podróż swoją wiarę i religijność. Pierwsze też kroki na obcej ziemi kierował zawsze do kościoła, który go wspierał i pomagał w trudach dostosowania się do nowej niełatwej rzeczywistości.

Szczecińska konferencja poświęciła także wiele uwagi sytuacji duszpasterstwa polonijnego we Francji /o czym mówili m.in. ks. Henryk Szulborski, wice rektor PMK w Paryżu i Barbara Płaszczyńska, prezes Federacji Polonii Francuskiej, wieloletni członek Polskiej rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej/, w Niemczech /referaty: dr Grażyny Koszałka, red. Brygidy Gołębiowskiej, dr Marcina Idzińskiego, mgr Andrzeja Strzeleckiego, mgr Aleksandra Zająca/, Białorusi / ks. Jana Puzyny/, w Danii / ks. dr Władysława Zdunka i ks. mgr Jana Zalewskiego/ czy wreszcie sprawom: tożsamości Polaka i Europejczyka w aspekcie duszpasterskim /referat ks. prof. dr hab. Zdzisława Kroplewskiego – dziekana wydziału teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego/, światowemu wymiarowi wpływów duszpasterstwa polskiego i jego europejskim korzeniom /prof. dr Alicji Lewanderskiej-Quednau z Bułgarii/, a także: roli polskiego i polonijnego duszpasterstwa w jednoczącej się Europie – w aspektach kulturowych, socjologicznych i prawnych /dr Marzeny A. Wasilewskiej/.

Kwietniowe międzynarodowe spotkanie przebiegało w duchu powagi. Odbywało się bowiem w okresie żałoby po śmierci największego ze współczesnych nam Polaków – papieża Jana Pawła II, zwanego już dziś Wielkim.

Obrady konferencyjne spotkały się również z wielkim zainteresowaniem mediów. Jego uczestnicy podkreślali też mocno potrzebę prowadzenia dalszych prac badawczych nad zagadnieniami duszpasterstwa polonijnego przez wydziały humanistyczny i teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Podjęli też decyzję o zorganizowaniu za rok kolejnej konferencji dotyczącej sytuacji duszpasterstwa polonijnego w jednoczącej się Europie.

 

IV Międzynarodowa Konferencja Polonijna w Szczecinie

Uniwersytet Szczeciński oraz Europejska Unia Wspólnot Polonijnych zapraszają na IV Międzynarodową Konferencję Polonijną „Europa polskich ojczyzn”, ktуra odbędzie się w Szczecinie w dniach 22 – 24 września 2005 roku.

Konferencja dotyczyć będzie problematyki socjologicznej, kulturowej i historycznej społeczności polskich i polonijnych zamieszkujących współczesną Europę. Pragniemy, by była to próba wszechstronnej diagnozy tego, co aktualnie dzieje się w środowiskach polskich i polonijnych oraz próba ponownego – z dzisiejszej perspektywy – spojrzenia na przeszłość tych środowisk. Szczególnie zależy nam na prezentacji mało znanych społeczności polonijnych, którym nie poświęcono zbyt wielu badań i których współczesna działalność jest mało znana. Chodzi tu przede wszystkim o społeczności polskie i polonijne w Europie Środkowo-Wschodniej, na Bałkanach, w państwach Europy Południowej oraz o problemy związane z najnowszą emigracją polską do wszystkich państw europejskich. Interesują nas bardzo relacje między kulturą polską a kulturą kraju przebywania, problemy małżeństw mieszanych, nowe kierunki działań organizacji polskich i polonijnych, zagadnienia edukacji i wychowania. Są to jedynie przykładowe kierunki naszych poszukiwań badawczych, które nie wykluczają zaprezentowania innej problematyki, wiążącej się z tytułem konferencji. Do udziału w niej zapraszamy naukowców, działaczy organizacji polskich i polonijnych i wszystkie te osoby, które chcą przedstawić swуj punkt widzenia na kwestię określoną hasłowo „Europa polskich ojczyzn”.

prof. dr hab. Jacek Leoński

- Dyrektor Ośrodka Studiów i Badań Polonijnych i Instytutu Socjologii i Psychologii

Helena Miziniak - Prezydent Europejskiej Unii Wspуlnot Polonijnych

red. Leszek Wątróbski - Pełnomocnik Rektora ds. Kontaktów z Polonią

Wszelkich informacji o konferencji udziela: red. Leszek Wątróbski – tel. 444 11 50; e-mail: leszek.watrobski@univ.szczecin.pl

70-453 Szczecin, ul. Jedności Narodowej 22a. Opłata konferencyjna wynosi 150 Euro. Formularz zgłoszenia należy przesłać na adres red. Leszka Wątróbskiego w terminie do 30 sierpnia 2005 roku z dopiskiem Konferencja „Europa polskich ojczyzn”. Teksty referatуw i wystąpień należy dostarczyć w wersji elektronicznej w edytorze word w terminie do 30 sierpnia 2005.

VI Walne Zebranie Delegatуw Stowarzyszenia "Wspуlnota Polska"

W dniach 23.04 - 24.04 2005 w Domu Polonii w Pułtusku odbyło się VI Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Delegaci wysłuchali sprawozdania ustępujących władz Stowarzyszenia i udzielili absolutorium ustępującej Radzie Krajowej i Zarządowi Krajowemu.

Na wniosek Zarządu Krajowego VI Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia "Wspólnota Polska” postanowiło z okazji 50 - lecia pracy artystycznej uhonorować Polski Zespуł Artystyczny Pieśni i Tańca "WILIA" z Wilna złotym medalem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Walne Zebranie Delegatów uchwaliło ponadto Apel do Polonii i Polaków na Świecie.  

Podczas VI Walnego Zebrania delegatуw Stowarzyszenia "Wspуlnota Polska" Wybrano Prezesa Stowarzyszenia i Radę Krajową na kadencję 2005-2007. Prezesem Stowarzyszenia i przewodniczącym Rady Krajowej został wybrany ponownie prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski.

List Gratulacyjny do Profesora Stelmachowskiego

Prezes Stowarzyszenia „Wspуlnota Polska” Londyn 26.04.2005 r.

Prof. dr hab. Andrzej Stelmachowski

Szanowny Panie Profesorze

Europejska Unia Wspуlnot Polonijnych z olbrzymim zadowoleniem i ulgą przyjęła wiadomość, że IV Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Wspólnota Polska wybrało ponownie Pana Profesora Prezesem Stowarzyszenia i Przewodniczącym Rady Krajowej. Cieszymy się, że Pan Profesor mimo wielu przeciwności i kłopotów zdrowotnych zdecydował się kandydować i nadal swą nieocenioną i bezprzykładną pracą służyć Polakom żyjącym poza granicami kraju. Pragnę w imieniu Sekretariatu, jak również własnym złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości w rozwiązywaniu narastających polonijnych problemów, oraz wielu lat owocnej dającej satysfakcję pracy na niwie polonijnej. Jesteśmy przekonani, że Pana doświadczenie w służbie na rzecz społeczności polonijnej jest ogromnym atutem przy realizacji niełatwych zadań w budowaniu pomostów łączących Polonię całego świata.

Liczymy bardzo na szczerą i wszechstronną współpracę. Z serdecznymi pozdrowieniami

Prezydent EUWP - Helena Miziniak

Sekretariat Europejskiej Unii Wspуlnot Polonijnych

Tadeusz Pilat, Roman Śmigielski, Urszula Milczewska, Aleksander Zając, Czesław Błasik

 

Apel walnego zebrania Stowarzyszenia Wspуlnota Polska

VI Walne Zebranie Delegatуw Stowarzyszenia "Wspуlnota Polska" obradujące w dniach 23-24 kwietnia 2005 r. na Zamku w Pułtusku zaingurowało obchody 15-lecia swojej działalności. Stowarzyszenie nasze powstało wraz z odzyskaniem wolności przez naszą Ojczyznę. W ciągu tych piętnastu lat staraliśmy się pomagać Polonii i Polakom za granicą. Po raz pierwszy mieliśmy możliwość połączyć się z naszymi, przez tyle dziesięcioleci odosobnionymi, Rodakami ze Wschodu. Te piętnaście lat to czas narastającej współpracy Polonii i Polaków na Zachodzie i Wschodzie.
W naszych działaniach, jak zawsze, wspierają nas Kościoły chrześcijańskie obecne w Polsce, a szczególnie duszpasterze emigracji Kościoła rzymskokatolickiego. Daleko idącą pomoc otrzymujemy od władz państwowych, a zwłaszcza Senatu Rzeczypospolitej.
W dniu inauguracji naszych obchodów apelujemy do Was, drodzy Rodacy rozsiani po całym świecie, o dalszą coraz szerszą współpracę z krajem Waszych Ojców. Wiemy, że w ramach przygotowań do III Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy w 2006 r. wzmożemy wspólne wysiłki na rzecz umocnienia pozycji Polaków i Polski w krajach Waszego zamieszkania. Wierzymy, że będziemy wzmacniać
Wasze działania dla obrony dobrego imienia Polski a także wartości chrześcijańskich w świecie, a szczególnie w zjednoczonej Europie.
Chcielibyśmy obchody 15-lecia Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zakończyć
na wspуlnym spotkaniu Rodakуw z kraju i zagranicy podczas III Światowego Zjazdu Polonii i Polaków.

Pułtusk, 24 kwietnia 2005

Jubileusz 15-lecia w Zagrzebiu.

22 kwietnia w lokalu „Frankopan”, odbyła się uroczystość, 15-lecia Polskiego Towarzystwa Kulturalnego „M. Kopernik” w Zagrzebiu. Towarzystwo jest pierwszą organizacją polonijną zarejestrowaną po II wojnie światowej w byłej Jugosławii.

Prezydent EUWP, Helena Miziniak wysłała do Jubilatów w imieniu własnym i Sekretariatu list gratulacyjny.

Rocznicowa impreza w Isaszeg na Węgrzech

Isaszeg 6 kwietnia 1849 roku – miejsce i data jednej ze zwycięskich bitew wiosennej kampanii narodowo-wyzwoleńczego powstania węgierskiej Wiosny Ludów. W bitwie tej wsławił się też Legion Polski pod dowództwem gen. Józefa Wysockiego. W rocznicę tego wydarzenia od kilkunastu już lat organizowane są Dni Historyczne Isaszegu, w których tradycyjnie uczestniczą też członkowie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Jуzefa Bema. Wspуłpraca Stowarzyszenia z Isaszeg datuje się od początku lat 70. ubiegłego stulecia, a zapoczątkowały ją kontakty Komisji Pamiątek Historycznych Stowarzyszenia z miejscowym Muzeum. Pamięć o inicjatorach tej wspуłpracy - dr Pawła Domszky'ego i dyrektora muzeum, Zoltána Szatmáry'ego - zachowują tablice pamiątkowe przed wejściem do placówki, zaś jej owocem są tablice pamiątkowe Józefa Wysockiego i Legionu Polskiego w Isaszegu oraz symboliczny grób "polskiego kapitana" w pobliskim lesie. Również i w tym roku "Polski Legion" uczestniczył w inscenizacji bitwy z 1849 roku, a członkowie Stowarzyszenia złożyli hołd i wieńce w upamiętnionych miejscach zwycięstwa.

IX Zgromadzenie Ogуlne Kongresu Polakуw w Republice Czeskiej
2 kwietnia 2005 r. w Czeskim Cieszynie, w sali Ośrodka Kultury "Strzelnica" obradowali uczestnicy IX Zgromadzenia Ogуlnego Kongresu Polakуw w Republice Czeskiej.
145 delegatуw (w tym 107 wy
łonionych na Sejmikach Gminnych i 38 reprezentantуw polskich organizacji, ktуre złożyły akces do Kongresu Polakуw) zasiadło, by wybrać nową Radę Kongresu i Komisję Kontrolną na kolejne trzy lata.
W pierwszej cz
ęści obrad uczestniczyli goście reprezentujący władze państwowe i samorządowe Republiki Czeskiej i Polski. Wicemarszałek Senatu RP Jolanta Danielak przekazała na ręce prezesa Jуzefa Szymeczka kryształową paterę z wizerunkiem senatu RP i w uznaniu zasług Kongresu Polakуw w RC Srebrny Medal Senatu. Z Pragi przybył ambasador RP Andrzej Krawczyk, z Ostrawy konsul ds. Polonii Konsulatu Generalnego Grażyna Kostrusiak. Stowarzyszenie "Wspуlnota Polska" reprezentował prezes Oddziału w Bielsku-Białej Wojciech Dębowski, ktуry odczytał list prezesa Stowarzyszenia prof. Andrzeja Stelmachowskiego.
Dziewi
ęcioosobową Radę Kongresu Polakуw IX kadencji będą stanowili: Jуzef Szymeczek, prezes w poprzedniej kadencji, otrzymał największą liczbę głosуw. Dalej w kolejności otrzymanych głosуw po trzech turach wyborуw w skład Rady weszli: Rudolf Moliński, Tadeusz Wantuła, Marek Słowiaczek, Bohdan Małysz, Dariusz Branny, Roman Kaszper, Wawrzyniec Fуjcik i Władysław Adamiec z Pragi. Po wyborach Rada wybrała na prezesa ponownie Jуzefa Szymeczka, a jego zastępcą został Tadeusz Wantuła.
Podczas Zgromadzenia Ogуlnego g
łos zabierali delegaci, poruszając ważkie problemy dotyczące zwłaszcza polskiego szkolnictwa na Zaolziu, ktуrym nowa Rada musi w bieżącej kadencji stawić czoła. Małgorzata Rakowska, przewodnicząca Towarzystwa Nauczycieli Polskich w RC poruszyła problem malejącej z roku na rok liczby dzieci zapisywanych do klas pierwszych polskich szkуł na Zaolziu.

Obecnie pod skrzydłami Kongresu Polakуw działa 27 polskich organizacji (m.in. Macierz Szkolna, Harcerstwo Polskie, Koło Polskich Kombatantуw, Stowarzyszenie Emerytуw Polskich, Klub Polski w Pradze, Towarzystwo Nauczycieli Polskich), korzystając z jego siedziby i pomocy organizacyjnej pracownikуw i działaczy Rady. Akces do Kongresu złożyła także trzy lata temu największa polska organizacja, czyli Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, ale tenże jednocześnie podpisał z Kongresem dodatkową umowę. W siedzibie Kongresu znajduje się rуwnież działający pod jego auspicjami Ośrodek Dokumentacyjny, ktуry gromadzi zbiory dokumentujące działalność polskich stowarzyszeń, polskich twуrcуw, polskiego szkolnictwa, polską prasę - wszystko, co dotyczy przeszłości Zaolzia. Zbiory służą nie tylko historykom, ale w dużej mierze udostępniane są szerszej publiczności jako świadectwo polskości podczas okazjonalnych wystaw na terenie Zaolzia i nie tylko. W siedzibie Kongresu ma swуj lokal rуwnież redakcja "Głosu Ludu", ktуrego Kongres Polakуw w RC jest wydawcą. Pomieszczenia Kongresu Polakуw w dużej mierze swуj obecny wygląd posiadają dzięki finansowemu wsparciu Stowarzyszenia "Wspуlnota Polska".

Wybory na Białorusi

Prezydent Helena Miziniak otrzymała od Pani Anżeliki Borys życzenia świąteczne, i informację o wyborach w Związku Polaków na Białorusi. W odpowiedzi Sekretariat wystosował list gratulacyjny do nowo wybranej Prezes.

Wyraził też zaniepokojenie rozwojem sytuacji w Związku i na Białorusi.

Książka o Idzie Kozakiewicz

Europejska Rada Wspуlnot Polonijnych wraz ze Związkiem Polaków na Łotwie planują wydanie książki poświęconej znanej działaczce Polonii Łotewskiej, tragicznie zmarłej – Idzie Kozakiewicz. Organizacje polonijne, ktуre pragną współuczestniczyć w finansowaniu tego wydawnictwa prosimy o zadeklarowanie sumy do Sekretariatu EUWP. Pieniądze będzie można wpłacić w czasie Rady Prezesуw w Budapeszcie.

Rada Prezesуw w Budapeszcie

Przypominamy uprzejmie, że Rada Prezesów Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych odbędzie się w tym roku w Budapeszcie w dniach 7-9 października. Ze względu na okres wakacyjny Sekretariat prosi o zgłaszanie tematów na Radę Prezesów do końca czerwca.

Prezydium Rady Polonii Świata

W dniach 1-2 maja odbędzie się w Warszawie posiedzenie prezydium Rady Polonii Świata. Europejską Unię Wspólnot Polonijnych reprezentować będzie Prezydent Helena Miziniak, pełniąca funkcję wiceprezesa Rady.

Wybory w Forum Polonii w Austrii

W ostatnich dniach kwietnia odbył się VI Zlot Polonii Austriackiej- Tyrol 2005. W czasie zlotu wybrano siedmioosobowy zarząd Forum Polonii w Austrii. Prezesem na nową kadencję został wybrany po raz kolejny Andrzej Lech. Gratulujemy.