euwpstatut.htm

Statut zatwierdzony na V Zjeździe EUWP w Londynie, 29/11 2003 r.

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

STATUT


Artyku
ł 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, zwana dalej Unią, jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia.

§ 2 Unia działa na terenie Europy. Siedzibą Unii jest Kraj zamieszkania jej Prezydenta.

§ 3 Unia nosi nazwę: w języku angielskim Union of Polish Communites in
Europe;
w języku niemieckim Europäische Verband Polnischen Gemeinschaften; w języku francuskim Union des Communautés Polonaises en Europe.
J
ęzykiem urzędowym Unii jest język polski.

§ 4 Unia może być członkiem organizacji, których cele nie są sprzeczne ze statutem Unii.

Artykuł 2. CELE DZIAŁALNOŚCI I ŚRODKI

§ 5 Celem Unii jest:
integracja i wzmocnienie pozycji europejskiego ruchu polonijnego;
uzyskanie przez Polskę należnego miejsca w zjednoczonej Europie;
zachowanie przez Polonię europejską polskiego dziedzictwa kulturowego;
reprezentowanie Polonii europejskiej wobec struktur europejskich i międzynarodowych oraz wobec władz i organizacji polskich.

§ 6 Unia realizuje swoje cele między innymi poprzez:
promowanie spraw polskich w krajach Europy oraz w zintegrowanych strukturach europejskich i międzynarodowych;
wspieranie i popularyzowanie idei jedności europejskiej opartej na zasadach wzajemnych korzyści oraz równości państw i narodów;
wspieranie inicjatyw promujących polską kulturę, język i tradycje;
współpracę z kontynentalnymi i światowymi organizacjami polonijnymi;
współpracę z władzami, instytucjami i organizacjami polskimi z którymi łączą Unię wspólne cele statutowe;
reprezentację i wspieranie interesów Polonii i ich centralnych organizacji wobec władz: europejskich, polskich i krajów zamieszkania;
motywowanie wszelkich struktur w Polsce dla szerszego popierania wspólnot polonijnych;
dbanie o dobre imi
ę Polski i Polaków;
rozwijanie poczucia więzi narodowej Polaków i ich mobilizacja do działalności na rzecz wspólnego dobra;

§ 7 Działalność Unii finansowana jest:
ze sk
ładek członkowskich;
z dotacji władz polskich i europejskich;
z darów osób fizycznych i prawnych;

Dotacje i darowizny nie mogą ograniczać suwerenności Unii.

Artykuł 3. CZŁONKOSTWO

§ 8 Organizacją członkowską Unii może być:
a) ogólnokrajowa organizacja polonijna o charakterze społecznym działająca na terenie państwa europejskiego;

b) największa organizacja polonijna w danym kraju, w przypadku braku organizacji wymienionej w punkcie a;

c) ogólnoeuropejska organizacja polonijna;

d) europejski oddział ogólnoświatowej organizacji polonijnej;

§ 9 Organizacje przystępujące do Unii mogą uzyskać następujący status:

a) członkostwo zwyczajne, dla organizacji określonych w § 8, lecz nie więcej niż 2 z danego kraju;

b) status obserwatora, dla ważnych organizacji polonijnych, nie spełniających warunków określonych w § 8.

Łączna ilość organizacji z danego kraju, wymienionych w punktach a) i b) nie może przekraczać liczby 3.

§ 10 Organizacje członkowskie mają prawo do:

a)  interwencji władz Unii w ich sprawach i na ich życzenie;
b) dotacji ze środków centralnych Unii;
c) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Unii;
d) udziału w zebraniach statutowych władz Unii;
e) otrzymywania bieżącej informacji o działalności Unii.

W przypadku nie opłacenia składki członkowskiej do dnia 31 marca danego roku, wszystkie prawa członkowskie ulegają zawieszeniu do dnia opłacenia zaległej składki.

§ 11 Obowiązkiem organizacji członkowskiej jest:

realizowanie zadań statutowych Unii i ustaleń Zjazdu;
op
łacanie corocznie składki członkowskiej do dnia 31 stycznia danego roku, w wysokości określonej każdorazowo przez Zjazd.

§ 12 Obowiązkiem organizacji posiadającej status obserwatora jest opłacanie corocznie składki administracyjnej. Organizacja ta ma prawa, jak określone w §10, za wyjątkiem punktu c).

§ 13 Decyzję o członkostwie na wniosek Sekretariatu, podejmuje Zjazd lub Rada Prezesów.

Instancją odwoławczą w sprawach członkowskich jest Zjazd Unii.
Zasady przystępowania do Unii określa zatwierdzony przez Zjazd, odrębny regulamin.

§ 14 Utrata członkostwa może nastąpić:
na w
łasne życzenie organizacji członkowskiej;
decyzją Zjazdu lub Rady Prezesów, jeżeli organizacja nie spełnia warunków statutowych Unii, a zwłaszcza warunków określonych w § 8 i § 11.

§ 15 Członkostwo w Unii nie ogranicza suwerennych praw zrzeszonych organizacji.

Artykuł 4. WŁADZE UNII

§ 16 1. Władzami Unii są:

- Zjazd;
- Rada prezesów;
- Sekretariat;
- Komisja rewizyjna.

2. Prawomocność władz Unii określa quorum 2/3 reprezentowanych
organizacji członkowskich w przypadku zjazdu i rady prezesów, 2/3 członków w przypadku sekretariatu i komisji rewizyjnej.

3. Posiedzenia władz Unii mogą mieć charakter zamknięty na żądanie większości obecnych delegatów.

§ 17 1. Zjazd jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich i delegatów.

2. Na Zjeździe, organizację posiadającą członkostwo zwyczajne reprezentuje prezes i 1 delegat, organizację posiadającą status obserwatora reprezentuje 1 delegat. Na swoje miejsce prezes może wydelegować inną osobę z odpowiednim pełnomocnictwem.

3. Zjazd przygotowany i zwoływany jest przez sekretariat raz na trzy lata, przy czym termin zjazdu winien być ogłoszony przynajmniej 6 miesięcy wcześniej, a program zjazdu przynajmniej 2 miesiące wcześniej.

4. Do zadań zjazdu należy:

- wybór przewodniczącego obrad, dwóch sekretarzy i dwóch asesorów;
- powołanie komisji zjazdowych i zatwierdzenie ich przewodniczących;
- zatwierdzenie sprawozdania z działalności i finansowego sekretariatu oraz sprawozdania komisji rewizyjnej;
- udzielenie absolutorium ust
ępującemu sekretariatowi;
- wybór na trzyletni
ą kadencję Prezydenta Unii;
- zatwierdzenie na trzyletnią kadencję zaproponowanego przez Prezydenta składu sekretariatu;
- zatwierdzenie 2 zastępców członków Sekretariatu;
- wybór komisji rewizyjnej;
- dokonywanie zmian statutowych;
- zatwierdzenie planu dzia
łalności, budżetu, wniosków i uchwał;
- decyzja o przystąpieniu do innej organizacji;
- decyzje w sprawach członkowskich;
- ustalenie wysokości składki członkowskiej i administracyjnej;
- przyznanie tytułu Honorowego Prezydenta Unii za szczególne zasługi.

§ 18 1. Rada prezesów jest zebraniem prezesów organizacji członkowskich.
W miejsce prezesa, organizacja może wydelegować inną osobę, posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo.

2. Radę prezesów zwołuje sekretariat raz na rok w latach pomiędzy zjazdami, przy czym termin, miejsce i program rady winien być ogłoszony przynajmniej 2 miesiące wcześniej.

3. Do zadań rady prezesów należy:
- ocena rocznej pracy sekretariatu;
- zatwierdzenie planu dzia
łalności i budżetu;
- analiza sytuacji w Unii i w poszczególnych organizacjach;
- opiniowanie planowanych dzia
łań sekretariatu;
- zatwierdzanie czasowych (do najbliższego zjazdu) zmian w składzie sekretariatu;
- uchwalanie decyzji w sprawach cz
łonkowskich.

§ 19 1. Sekretariat Unii składa się z Prezydenta Unii oraz zaproponowanych przez niego i zatwierdzonych przez Zjazd lub Radę Prezesów wiceprezydenta, sekretarza generalnego, skarbnika i trzech sekretarzy.

2. Prezydent Unii nie może pełnić naczelnych funkcji w organizacji krajowej. Wybierany jest przez zjazd, na najwyżej dwie kolejne kadencje.
Sekretariat zbiera się przynajmniej dwa razy w roku.

Do zada
ń sekretariatu należy:
- a) realizacja zatwierdzonego planu działalności i uchwał zjazdu i Rady Prezesów
- b) kierowanie dzia
łalnością Unii i występowanie w jej imieniu w okresie między Zjazdami i Radami Prezesów;
- c) opracowanie bud
żetu i planu działalności Unii;
- d) zwoływanie i przygotowanie rady prezesów i zjazdu;
- e) przygotowanie kandydatur do prezydium i komisji zjazdu.

5. Zasady pracy Sekretariatu okre
ślone są w odrębnym regulaminie, zatwierdzanym przez Zjazd lub Radę .

6. W pracach sekretariatu może pełnoprawnie uczestniczyć Honorowy Prezydent Unii.

§ 20
1.
Komisja rewizyjna sk
łada się z trzech osób, pochodzących z różnych organizacji członkowskich.

2.
Do zada
ń komisji rewizyjnej należy:
- kontrolowanie działalności finansowej sekretariatu;
- składanie zjazdowi i Radzie Prezesów sprawozdania z działalności kontrolnej;
- stawianie na zje
ździe wniosku o udzielenie sekretariatowi absolutorium.

Kadencja komisji rewizyjnej trwa trzy lata.

Artykuł 5. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 21 Decyzje wszystkich władz Unii zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw ujętych w § 22 i § 24, przy spełnieniu zasady prawomocności obrad. Głos przewodniczącego jest ważący w przypadku równowagi. Prawo do głosowania przysługuje tylko obecnym na zebraniach członkom władz statutowych Unii.

§ 22 Zmianę niniejszego statutu dokonuje zjazd Unii kwalifikowaną większością ¾ głosów. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich uchwalenia.

§ 23 Nadzwyczajny zjazd Unii zwołuje sekretariat na wniosek własny, na pisemne żądanie co najmniej 2/3 organizacji członkowskich, lub Rady Prezesów.

§ 24 Decyzję o rozwiązaniu Unii może podjąć jedynie zjazd Unii, kwalifikowaną większością ¾ głosów. W takim przypadku majątek Unii musi być przekazany na cele polonijne.

§ 25 We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym statutem obowiązują odpowiednie przepisy prawne kraju siedziby Unii.

 

Unieważnia się dotychczasowe przepisy wykonawcze.

Propozycje zmiany powyzszego Statutu (opracowywane przez Komisje Statutowa) (25.10.2005)