euwpprojektnowegostatutu.htm

strona w trakcie opracowania

Nowy Projekt Statutu (po V Zjezdzie)
proponowane zmiany sa w kolorze czerwonym

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

STATUT


Artyku
ł 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1 Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, zwana dalej Unią, jest otwartym, demokratycznym związkiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i polonijnych, mających swoją siedzibę i działających w europejskich krajach osiedlenia.
Wyjatkowo moze byc przyjeta pojedyncza organizacja Polonijna.

§ 2 Unia działa na terenie Europy. Siedzibą Unii jest Kraj zamieszkaniajej Prezydenta.