euwplist0104.htm

EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

List informacyjny nr 1(2004)

Redaguje: Tadeusz A. Pilat „NOVINAGĹRD" Ängahusvägen 22, 26176 Asmundtorp, SWEDEN tel.0046-418-432302, tel/fax –432394, tel.kom.0046-703-433010, e-mail t.a.pilat@semera.se

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Przede wszystkim w imieniu całego sekretariatu pragnę podziękować za ogromną ilość życzeń świątecznych i noworocznych, które otrzymała Pani Prezydent i członkowie sekretariatu drogą pocztową i elektroniczną. To miło, że tak wielu w świątecznej chwili pomyślało o naszej polonijnej, europejskiej wspólnocie.

Sekretariat w dalszym ciągu nie otrzymał protokołu ze zjazdu. Mamy nadzieję, że otrzymamy go w najbliższym czasie i będziemy mogli dostarczyć organizacjom członkowskim. Poniżej załączam skróconą informacje o V Zjeździe i Jubileuszu wraz z innymi wiadomościami, które w grudniu i styczniu do nas dotarły.

 

Tadeusz Adam Pilat

Styczeń - 2004 r. Wiceprezydent EUWP

 

Podziękowania z Watykanu

Z Watykanu, na ręce Pani Prezydent Heleny Miziniak nadeszły podziękowania za życzenia dla Ojca Świętego. Substytut Sekretariatu Stanu, Arcybiskup Leonardo Sandri pisze m.in.:

...Jego Świątobliwość Jan Paweł II bardzo dziękuje za życzenia z okazji 25 rocznicy Jego wyboru na na Stolicę św. Piotra nadesłane przez Panią w imieniu własnym i Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.... Wdzięczny za pamięć, duchową łączność, wyrazy hołdu i oddania poleca wszystkich w modlitwie miłosierdziu Bożemu i z serca udziela swego Apostolskiego Błogosławieństwa....

V Zjazd i Jubileusz 10-lecia EUWP

W dniach 28 do 30 listopada 2003 roku w siedzibie POSK-u w Londynie odbył się V Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych oraz Jubileusz dziesięciolecia powstania tej organizacji. W Zjeździe uczestniczyło ponad 60 delegatów reprezentujących 36 organizacji polonijnych z 29 krajów Europy.

Wśród gości Zjazdu byli m.in. były Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak, Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Stanisław Komorowski, przewodniczący senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Tadeusz Rzemykowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Prof. Jan Mazur, Prezes Rady Polonii Świata Les Kuszyński, Dyrektor TV Polonia Antoni Bartkiewicz.

Z 10-letnią historią EUWP można się było zapoznać w specjalnym wydawnictwie autorstwa Wiceprezydenta EUWP Tadeusza Pilata. Zespoły artystyczne z Wilna, Paryża i Londynu uświetniły program artystyczny Jubileuszu, w którym swoim talentem podzielili się też Michał Zieliński z Finlandii i Prezydent EUWP Helena Miziniak.

Po części oficjalnej i wyborze władz V Zjazdu, w ramach sesji sprawozdawczej, przedstawione zostało sprawozdanie ustępujących władz. Z jego treścią zapoznała uczestników Helena Miziniak, prezydent EUWP. Omówione zostały w nim osiągnięcia i praca EUWP w okresie od 1 października 2000 r. do 29 listopada 2003 r. Podczas minionej kadencji z grona EUWP odeszło czworo wybitnych działaczy polonijnych: Zygmunt Szkopiak, założyciel i prezes EUWP (później jej honorowy prezydent), Bohdan Mrozowski, prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Belgii, Jan P. Babiasz, prezes Związku Polaków w Rumunii, oraz Roman Koba, prezes Kongresu Polaków w Szwecji. W okresie sprawozdawczym sekretariat EUWP zorganizował i przeprowadził 2 zebrania Rady Prezesów w Domu Polonii w Pułtusku: w 2001 r. oraz 2002 r. oraz 4 spotkania własne: w Warszawie w roku 2001, dwa w Pułtusku — w roku 2002 i w Landskronie w roku 2003.

Członkowie EUWP informowani byli o pracy unii poprzez tzw. listy informacyjne, opracowywane przez Wiceprezydenta Tadeusza Pilata, ukazujące ponadto ważniejsze wydarzenia z życie środowisk polonijnych w Europie i na świecie oraz poprzez strony internetowe EUWP.

Przedstawiciele EUWP czynnie brali też udział w wielu ważnych spotkaniach w Polsce: senacie i sejmie, Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz jubileuszu TV Polonia, konferencji promocyjnej Polonii Europejskiej w Warszawie z udziałem 45 przedstawicieli środowisk i organizacji Polonii z krajów europejskiej piętnastki, I i II Międzynarodowej Konferencji Polonijnej w Szczecinie, organizowanej przez tamtejszy uniwersytet, krakowskiej konferencji pn. „Polonia a Unia Europejska”, zorganizowanej przez miejscowy oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i wreszcie na posiedzeniach Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu RP. Działacze EUWP uczestniczyli też w pracach niektórych organizacji członkowskich: zjeździe zjednoczeniowym Polonii Hiszpańskiej, Dniach Polskich w Wiedniu oraz w spotkaniach z nowymi członkami w Bośni i Hercegowinie, Macedonii i na Litwie.

Ważnym elementem działalności EUWP w minionej kadencji była jej aktywność na rzecz integracji w światowym ruchu polonijnym: zjeździe Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, trzech zebraniach organizacyjnych, przygotowujących II Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy i w samym zjeździe, w zebraniu konsultacyjnym na Tenerifie z udziałem wszystkich polonijnych organizacji kontynentalnych, w Zjeździe Rady Polonii Świata w Pułtusku i w prezydium Rady Polonii Świata.

Równie ważne dla EUWP były także integracyjne spotkania regionalne, nie będące statutową formą jej działalności. Spotkania takie odbyły się w okresie minionych trzech lat w Austrii, na Węgrzech, w Szwecji, Francji, Rumunii, Czechach i w Chorwacji.

Sekretariat EUWP reagował też deklaracjami, listami protestacyjnymi czy oświadczeniami w ważnych sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą.

Po burzliwych dyskusjach, szczególnie dotyczących sprawozdania Komisji Rewizyjnej, Zjazd udzielił ustępującemu Sekretariatowi absolutorium.

Zjazd przyjął w skład EUWP nowe organizacje członkowskie: Związek Polaków na Ukrainie, Stowarzyszenie Ekspertów Polskich w Holandii, Towarzystwo Irlandzko-Polskie i Związek Dziennikarzy Polskich na Wschodzie. W ten sposób obecnie lista EUWP liczy 41 organizacji z 31 krajów.

Przyjęto poprawioną wersję statutu organizacji oraz wybrano nowe władze EUWP:

Prezydent Helena Miziniak (Wielka Brytania)
Wiceprezydent Tadeusz A. Pilat (Szwecja)
Sekretarz Generalny Roman
Śmigielski (Dania)
Sekretarz Aleksander Zając (Niemcy)
Sekretarz Urszula Milczewska (Bulgaria)
Sekretarz Czesław Błasik (Rosja)

Wybrano też nową komisję rewizyjną w składzie: Małgorzata Bos Karczewska, Walentyna Loncaric, Jerzy Jankowski.

Odbyły się także dwie sesje programowe. Prace pierwszej z nich odbywały się w komisjach: oświaty polonijnej, obrony dobrego imienia Polski i Polaków, młodzieży i współpracy z organizacjami katolickimi oraz rozszerzenia EUWP o przedstawicieli organizacji branżowych.
Na pracę drugiej sesji złożyły się: referat prof. dra Jacka Leońskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Obszary badań nad współczesną polską diasporą”, prezentacja planów działania na przyszłą kadencję oraz wolne wnioski w liczbie 19, które zgłosili uczestnicy V Zjazdu.

Isabella Światopełek-Czetwertyńska z Brukseli (Rada Polonii Belgijskiej) zaprosiła organizacje członkowskie EUWP na Radę Prezesów do Brukseli w październiku 2004 roku.

.

Poparcie dla Akademii Polonijnej w Częstochowie

Pani Prezydent Helena Miziniak otrzymała list od Rektora Akademii Polonijnej w Częstochowie ks. Prof. Dr Andrzeja Kryńskiego. Akademia ma w planach zamiar pomoc młodzieży przebywającej poza granicami Polski poprzez otwarcie Filii Akademii w Londynie. W liście tym ks. Rektor zapytywał, czy mógłby otrzymać list od Sekretariatu EUWP popierający tę ideę. List Taki zostanie wystosowany.

Z pewnym opóźnieniem otrzymaliśmy z Krakowa skrócone podsumowanie październikowej Konferencji, które załączam.

Konferencja „Polonia a Unia Europejska - Nowa jakość współpracy”

Krakowski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" zorganizował w dniach 24-25 października 2003 r. konferencję nt. "Polonia a Unia Europejska. Polska w Unii Europejskiej i środowiska polskie zagranicą - nowa jakość współpracy", nad którą objął honorowy patronat prof. Longin Pastusiak, marszałek Senatu RP.

W Domu Polonii w Krakowie, usytuowanym przy Rynku Głównym zebrało się liczne grono przedstawicieli organizacji polonijnych z wielu krajów Europy, należących do Unii Europejskiej, jak i wchodzących do UE 4 maja 2004 roku razem z Polską oraz z tych, które dopiero w przyszłości staną się kandydatami. W sumie przybyło ok. 50 gości, m.in. z Austrii, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz z Czech, Litwy, Rosji, Ukrainy i Węgier.

Przed rozpoczęciem obrad odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzeja Stelmachowskiego, prezesa Oddziału krakowskiego prof. Zygmunta Kolendy, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Heleny Miziniak z Wielkiej Brytanii, wiceprezydenta EUWP Tadeusza Pilata ze Szwecji i sekretarza EUWP Romana Śmigielskiego z Danii, podczas której poruszono m.in. problem przyszłego wizerunku Polaka w UE - czy będzie to emigrant czy obywatel wspólnoty europejskiej poszukujący pracy, jaki więc będzie stosunek "starej" emigracji do "nowych" przybyszy, jaką pomoc może zaoferować
im europejska Polonia?

Obrady otworzy
ł i gości powitał gospodarz spotkania prof. Zygmunt Kolenda, prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Następnie wystąpili prof. Andrzej Stelmachowski, który m.in. zwrócił uwagę na zagrażającą nam globalizację i konieczność towarzyszenia naszym rodakom w drodze do Europy w duchu solidarności oraz senator Janina Sagatowska, która przypomniała m.in. potrzebę powrotu do zaniechanych prac legislacyjnych nad Kartą Polaka, repatriacją i ustawą o obywatelstwie.
Wykład inauguracyjny pt. "Europa wielokulturowa i wielojęzyczna" wygłosił prof. Zdzisław Mach z Katedry Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pierwszym dniu obrad zebrani wysłuchali następujących referatów: "Język polski w poszerzonej UE" - prof. Władysław Miodunka, prorektor UJ; "Status i prawa mniejszości narodowych w Unii Europejskiej" - prof. Grzegorz Janusz, UMCS (z powodu choroby prelegenta zebrani otrzymali wykład w formie drukowanej); Helena Miziniak, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w referacie pt. "Polonia a Unia Europejska. Nowa jakość
współpracy".
Sytuację obywateli państw trzecich w poszerzonej Unii Europejskiej omówiła Magdalena Mazińska, członek Rady Programowej; o umowach dwustronnych oraz współpracy kulturalnej i naukowej mówił w referacie ambasador Marek Pernal z MSZ; temat "Edukacja osób nie będących obywatelami polskimi w polskich szkołach i uczelniach wyższych" podjął Andrzej Śliwka z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MENiS, a "Nowe rozwiązania w dziedzinie polityki stypendialnej. Uznawalność
wykształcenia dla celów akademickich i zawodowych - dr Bogusław Szymański, dyrektor Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej MENiS.

Drugiego dnia wysłuchano następujących referatów: "Repatriacja, prawo pobytu, sprawy obywatelskie" - Artur Kozłowski, dyrektor Departamentu Repatriacji i Obywatelstwa USRiC; "Polityka wizowa" - Włodzimierz Zdunowski, naczelnik Wydziału Ruchu Osobowego, Departament Konsularny i Polonii MSZ; "Polacy na Ukrainie - uczestnikami dialogów" - Emilia Chmielowa, prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie; "Pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie integracji europejskiej" - prof. Grzegorz Babiński, dyrektor Instytutu Studiów Polonijnych i Etnicznych UJ; "Nowe wyzwania przed Polonią w świetle akcesji Polski do UE - widziane z Holandii"- Małgorzata Bos-Karczewska (Holandia); "Język polski w Republice Czeskiej" - Tadeusz Siwek (Czechy); "Tezy do projektu pracy wśród młodego pokolenia Polaków poza Polską" - Michał Bieniasz (Szwecja).

Podczas popołudniowej sesji, która odbyła się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego uczestnicy konferencji zapoznali się m.in. z możliwościami pozyskiwania środków pomocowych przez środowiska polskie za granicą - o czym mówił Jan Masłyk z Biura Integracji Europejskiej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z prezentacją programu edukacyjnego "Projekt - European curriculum for children of migrant workers" jako propozycja edukacyjna dla polskich dzieci mieszkających i uczących się poza granicami Polski - przedstawioną przez Elżbietę Mach z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W związku z bardzo żywym zainteresowaniem funduszami pomocowymi UE p. Krystyna Gąsowska, dyrektor Domu Polonii w Krakowie, poinformowała, że w przyszłym roku zgłoszona zostanie jako propozycja programowa Stowarzyszenia organizacja kursów dla liderów organizacji polonijnych nt. wykorzystania funduszy pomocowych. Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem i poparciem zgromadzonych.
Następnie kontynuowana była dyskusja, w której wypowiadali się przedstawiciele organizacji polonijnych, m.in.: Tadeusz Kruczkowski (Białoruś) nt. "Wstąpienie Polski do UE a sytuacja Polaków na Białorusi"; Józefa Czernijenko (Ukraina) "Nowe zadania Polonii ukraińskiej po wstąpieniu Polski do UE", Michał Mackiewicz (Litwa) "Społeczność
polska na Litwie w obliczu nowych wyzwań".

Na zakończenie w wystąpieniu podsumowującym prof. Andrzej Stelmachowski zebrał wszystkie najbardziej istotne wątki poruszone podczas dwudniowych obrad, a następnie prof. Zygmunt Kolenda ogłosił zakończenie konferencji, wyrażając życzenie zgromadzonych, by przynajmniej raz do roku organizować
podobne spotkania w celu wymiany poglądów i doświadczeń.

Gospodarze konferencji zadbali również o rozrywkę kulturalną uczestników, zapraszając na koncert z okazji Dni Kresów w Krakowie w sali koncertowej "Florianka" oraz na koncert Pieśni Dawnych Kresów Rzeczypospolitej do Kapitularza Ojców Dominikanów. Ponadto w przerwie obrad polonijni goście mieli okazję obejrzeć w Galerii Domu Polonii w Krakowie wystawę malarską Lwowskiego Towarzystwa Sztuk Pięknych.

Protest organizacji Szwajcarskich

Z różnych stron dobiegają protesty szwjcarskich organizacji polonijnych w sprawie opublikowanego przez ZOP "Stanowiska Polonii Szwajcarskiej wobec sytuacji w Polsce" i w sprawie reprezentowania Polonii szwajcarskiej przez ZOP. Ponieważ Sekretariat EUWP również otrzymał poniższy protest, przytaczamy list za polonijnymi stronami internetowymi prowadzonymi przez Dr-a Zbyszka Kosteckiego: http://www.polonia.org/szwajcaria.htm gdzie znajduje się pełny tekst. Ze względu na rozmiar listu umieszczamy tylko fragmenty tekstów.

…To, ze ZOP czyli Związek Organizacji Polskich od wielu lat żadnym związkiem Polskich Organizacji w Szwajcarii nie jest, a tylko jedną z wielu organizacji, tyle, że uzurpującą sobie takie prawo - wie w Szwajcarii prawie każdy. Wiedza o tym również i osoby tworzące ZOP, dlatego wspomniany tekst nie został przesłany do NG - pisma Polonii Szwajcarskiej. Posłano go na drugą półkulę wychodząc poniekąd ze słusznego założenia, ze tam nikt nie będzie dociekał kogo ZOP reprezentuje. A że jest to zwyczajną nieuczciwością i próbą manipulacji czytelnikami, widocznie ZOP o takie drobiazgi nie dba...

…ZOP może sobie publikować własne opinie, które mu się podobają, nawet te z pogranicza Kafki, ale ZOP i panowie go tworzący nie mają żadnego prawa, żadnego mandatu Polonii Szwajcarskiej, by tę Polonię reprezentować czy wypowiadać się w jej imieniu, ani tu w Szwajcarii, ani tym bardziej poza jej granicami…

…Powyższy Protest otrzymują władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej jak również  Organizacje Polonijne w Europie i w świecie…

Podpisały organizacje: Szkola Polska w Bazylei, Stow. Polskich Kombatantow - Kolo Tesyn, Stow. Polskie w Genewie, Stow. Szwajcaria-Polska "Pro Polonia" w Genewie, Tow. "Dom Polski" w Zurychu, Tow. Polskie w Winterthur, Tow. Polskie w Zurychu, Tow. Polskie "Zgoda" w Zurychu, "Nasza Gazetka".

List z Wilna

Pani Prezydent Miziniak otrzymała krótki list od Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie, którego fragment poniżej cytujemy:

Szanowna Pani Prezydent,

Pozwolimy sobie zauważyć, iż na stronie internetowej Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych jest pewna nieścisłość dotycząca Związku Polaków na Litwie. Mianowicie w Internecie jest podane, że przewodniczącym ZPL jest Ryszard Maciejkianiec. Pragniemy zaznaczyć, iż R. Maciejkianiec nie jest prezesem Związku od 27 maja 2000 roku. Z racji powyższego rzeczona osoba nie może używać tytułu prezesa ZPL. Powyższe orzekł również sąd dn. 19 sierpnia 2003 r... Prosimy więc o wprowadzenie zmian na stronie internetowej EUWP odnośnie Związku Polaków na Litwie: Prezes ZPL Michał Mackiewicz, e-mail: zgzpl@delfi.lt ul. Naugarduko 76, LT – 2006 Wilno, tel/fax: 00370 5 2331056.

Z poważaniem, Prezes ZPL Michał Mackiewicz

Sekretariat oczekuje formalnego uaktualnienia ankiety organizacyjnej ZPL.

Apel Macierzy Szkolnej w Rep. Czeskiej

Zarząd Główny macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej zwrócił się do EUWP i wszystkich organizacji polonijnych z apelem o pomoc w rekonstrukcji budynku starej szkoły polskiej w Bagińcu. W swym liście koledzy z Czech piszą m.in.:

...Pragniemy, by „Szkoła na Bagińcu”, położona tak pięknie w górach i tak korzystnie dla narciarzy, a będąca w polskich rękach, stała się jednym z ośrodków, w którym mogłaby się w przyszłości spotykać cała Polonia europejska...

Sekretariat EUWP po otrzymaniu niezbędnych dodatkowych informacji, podejmie w tej sprawie decyzję na najbliższym posiedzeniu.

Uznawanie polskiego wykształcenia

Podajemy dane adresowe ENIC/NARIC, brytyjskiego ośrodka zajmującego się uznawaniem dokumentów dotyczacych wykształcenia.

UK NARIC ECCTIS Ltd.

Oriel House, Oriel Road, cheltenham, Glos, GL50 1XP, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1242 260010, fax: +44 (0) 1242 258 611, E-mail: naric@ecctis.co.uk

Strony internetowe: www.naric.org www.enic-naric.net

Ulica imieniem Romana Koby

Uchwałą z dnia 29 grudnia 2004 roku, Rada Miasta Jarosławia na wniosek mieszkańców, nadała jednej z ulic tego miasta Jego imię. W motywacji decyzji napisano m.in., iż był to człowiek wielkiej szlachetności i gorący patriota.

Roman Koba był Prezesem Kongresu Polaków w Szwecji od 1986 roku. Zmarł 27 grudnia 2001, na jego grobie w Västerĺs jest napis: "Duszę oddał Bogu, serce Polsce, ciało ziemi szwedzkiej".

 

Wieści z Londynu

Koncerty 2 i 3 maja Występami Koncertowej Orkiestry Wojska Polskiego w Londynie, Zjednoczenie Polskie uczci trzy ważne wydarzenia: wejście Polski do Unii Europejskiej, ustanowiony przez Senat RP Dzień Polonii i Polaków osiadłych poza granicami Ojczyzny

i rocznicę Konstytucji 3 Maja.

Doskonałą, strojna w mundury Księstwa Warszawskiego Orkiestra, mająca w swym repertuarze zarówno muzykę symfoniczną jak i ostatnie przeboje, wystąpi z dwoma koncertami. Pierwszy, w Victoria Hall w Ealing Town Hall o godzinie 18.30 w niedzielę

2 maja, a drugim w Ashcroft Theater, Croydon również o 18.30 w poniedziałek 3 maja.

W dni te Orkiestra da także trzy lub cztery krótkie koncerty na otwartym powietrzu i przemaszeruje ulicami Londynu.

Całemu przedsięwzięciu patronują JE dr Stanisław Komorowski, Ambasador RP w Londynie i pan Denis MacShane, brytyjski Minister do Spraw Europy.

 

Polski Festiwal 2004 Doroczny Polski Festiwal Bletchley Park, został przeniesiony i odbędzie się w tym roku w niedzielę 11 lipca, w ośrodku Stowarzyszenia Polskiego w Slough. Organizatorem jest , jak w poprzednich latach Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii. Nowi Gospodarze w Slough ofiarowują rozległy, malowniczy teren i prawdziwie staropolską gościnność.

 

Prudential PLC W czwartek 9 października 2003 na konferencji prasowej w rezydencji Ambasadora Wielkiej Brytanii w Warszawie, towarzystwo ubezpieczeniowe Prudential powiadomiło o założeniu w Polsce Fundacji „Przezorność". Przezorność to nazwa polskiej firmy ubezpieczeniowej, którą towarzystwo ubezpieczeniowe Prudential zakupiło w 1927 roku, w ten sposób wchodząc na polski rynek, na którym pozostali do 1936 roku.

Na przestrzeni pięciu lat, Fundacja „Przezorność" przekaże 4 miliony dolarów dziewiętnastu polskim instytucjom i stowarzyszeniom charytatywnym statutowo zajmującym się opieką społeczną, ,edukacją, historią i kulturą.

Niezależnie od założenia Fundacji, Prudential nadal poszukuje właścicieli i spadkobierców polis ubezpieczeniowych „Przezorność". W ostatnich miesiącach kilkunastu osobom wypłacono znaczne sumy. Stąd, ktokolwiek sądzi, że ma prawo do roszczeń w sprawie dawnych polis powinien sprawdzić to w Internecie pod adresem www.prudential.co.uk/aboutpru/wwpolish. Tam również może sprawdzić listę nazwisk właścicieli polis. Dalsze informacje można uzyskać wysyłając e-mail do polishpolicyenquiries@prudential.co.uk lub pisząc do: Mr. David Higgins, GLS, Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH

Nowe książki o Polonii

Z dużym zadowoleniem należy podkreślić, że w ostatnim czasie ukazuje się duża ilość książek z życia naszych europejskich środowisk polonijnych. Poniżej wymieniam kilka pozycji, które otrzymaliśmy, lub o których informacja do nas dotarła.

 Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności” Tadeusza Kruczkowskiego , wydawnictwo z zacięciem historycznym o polskiej diasporze na Białorusi.

„Zwycięstwa i porażki” – Tadeusza Gawina książka o "Odrodzenie polskości na Białorusi w latach 1987-2000".

Los Wilnianina w XX wieku" – zbiór wspomnień w opracowaniu Michała Mackiewicza

„Wilno Pielgrzymkowe" – przewodnik śladami świętych i błogosławionych Czesławy Paczkowskiej

„Wierni Polskim Korzeniom" – historia 45 lat Polskiego Stow. Kulturalnego im. Józefa Bema na Węgrzech pod red. Jerzego Królikowskiego i Alicji Nagy.

„Ojczyznę mamy jedną” – zapis dyskusji „Jak Polak z Polonią” pod redakcją Grzegorz Łubczyka

„Podźwignęło się morze” – wybór poezji węgierskiej w literackim przekładzie Konrada Sutarskiego

„My z Polski" – 400 not biograficznych imigrantów polskich w Szwecji pod red. Tadeusza Nowakowskiego

Małgosia Bos-Karczewska z Holandii poinformowała nas, że w historycznym roku 2004 – roku przystąpienia Polski do UE - STEP ma zamiar opublikować książkę pt. „Polacy w Holandii 2004-2006". Celem tejże publikacji jest wskazanie drogi do organizacji polonijnych i polsko-holenderskich w Holandii, adresatem są Polacy i Holendrzy. Książka wydana będzie w dwóch językach: polskim i niderlandzkim.

Wypowiedź Ministra Cimoszewicza w Sejmie

W trakcie Informacji Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku przedstawianej na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 stycznia 2004 roku przez Minister Spraw Zagranicznych RP Włodzimierz Cimoszewicz powiedział m.in.:

...W realizacji Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą szczególną uwagę poświęcimy ocenie wykonywania przez władze państw zamieszkania Polonii umów międzynarodowych: dwustronnych i wielostronnych, odnoszących się do sytuacji Polonii i Polaków w tych krajach.
Jednym z priorytetowych kierunków działania pozostanie nadal wszechstronny rozwój oświaty polonijnej, a także, w związku z członkostwem Polski w Unii, rozwinięcie pomocy placówek konsularnych w państwach unijnych dla inicjatyw i przedsięwzięć
polonijnych, mających na celu szeroko pojętą promocję Polski w krajach osiedlenia...

 

Opłata składek Członkowskich

Przypominam uprzejmie wszystkim organizacjom o obowiązku opłaty składki członkowskiej i załączam otrzymane od Heleny dane konta bankowego EUWP:

IBAN (International Bank Account Number): GB77 AIBK 2383 9408 1880 39

BIC (Bank Identification Code): AIBKGB2L

Adres: Allied Irish Bank (GB) Sovereign House, 361 King Street

Hammersmith, London W6 9NA

  

Wypowiedź Marszałka Longina Pastusiaka w TV POLONIA

Świat obiegają komentarze dotyczące wypowiedzi Marszałka Pastusiaka w sprawach przepisów paszportowo-wizowych. Przytaczam fragmenty jednego z artykułów na ten temat:

...Podczas programu telewizyjnego "Forum Polonijne", Marszałek Senatu RP, Longin Pastusiak, określił jako "falandyzację prawa", bardzo różnorodne interpretowanie niektórych przepisów wizowo-paszportowych przez jednostki konsularne RP. Wygląda na to, ze nawet Marszałek Senatu RP zgadza się z protestami środowisk polonijnych i uważa, iż absurdalne procedury paszportowo-wizowe są jednym z zasadniczych problemów.

Podobnie uważają tez wszyscy członkowie Prezydium Rady Polonii Świata. Każde z nich wyraziło się krytycznie na temat polityki paszportowo-wizowo-obywatelskiej władz RP. Na szczególną uwagę zasługują wypowiedzi Heleny Miziniak (Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych) oraz Grzegorza Sobockiego (Prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej) i Janusza Rygielskiego (Prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej)

Oto one:
Helena Miziniak: "Wyrobienie polskiego paszportu dla niektórych osób graniczy z cudem! Wyrobienie PESEL-u jest tak k
łopotliwe, ze nas to przeraża. I tu nie widzę jakiejś otwartej furtki (ze strony MSWiA - przyp. autora) "
Grzegorz Sobocki: "Na zebraniu Prezydium Rady Polonii Świata (RPS), no niestety mięliśmy takie odczucie, ze dostrzegliśmy pewien brak woli politycznej poprawy sytuacji. Dzisiejsza dyskusja napawa nas optymizmem, ale ciągle czekamy na cos konkretnego. "
Janusz Rygielski: "Od roku 1998 do niedawna, było rzeczą niemożliwa dla naszych kolegów z Kanady, uzyskanie polskiej wizy do kanadyjskiego paszportu, podczas gdy w Australii nie stanowiło to żadnego problemu, aby uzyskać polska wizę do australijskiego paszportu. W ostatnich tygodniach sytuacja została odwrócona i nagle w Kanadzie bez trudu otrzymuje się polskie wizy, natomiast jest rzeczą niemożliwa uzyskanie polskiej wizy do australijskiego paszportu. Stało się tak ponieważ Konsul Generalny w Kanadzie ogłosił, ze on zliberalizował interpretacje prawa, a jak z tego wynika, Konsul w Sydney zastosował bardziej rygorystyczna interpretacje prawa..."

Pragnę jednak przypomnieć, że duża część środowisk polonijnych za swe kłopoty i cierpienia paszportowo-wizowe, obarcza winą fatalne i absurdalne przepisy obowiązujące nie od dziś w tym temacie, a nie placówki konsularne, również z tego powodu znajdujące się niejednokrotnie w trudnej sytuacji.

Polonijna Rada Konsultacyjna
15 listopada 2003 r. w siedzibie Senatu odbyło się posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałka Senatu V Kadencji. Na posiedzeniu omówiono:

*       Szkolnictwo polskie poza granicami kraju.

*       Status prawny Polaków mieszkających na stałe za granicą w świetle prawa polskiego:
a) polityka paszportowo-wizowa,
b) sprawy obywatelstwa.

*       Obchody Dnia Polonii 2 maja 2004 r.

*       Priorytety finansowania przez Senat zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2004 r. ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji.

 

W posiedzeniu uczestniczyli: Jadwiga Dubla Kalinowska, Prezes Rady Polonii Afryka Południe, Tadeusz Kruczkowski, Prezes Związku Polaków na Białorusi, Les Kuczyński, Prezes Rady Polonii Świata, Marian Kurzac w zastępstwie Jana Kobylańskiego, Prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej, Helena Miziniak, Prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Henryk J. Roztoczyński w zastępstwie Józefa Bułata z Kongresu Polonii Amerykańskiej, Janusz Rygielski, Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Grzegorz Sobocki, Prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Jan Zinkiewicz, Prezes Związku Polaków w Kazachstanie.

Posiedzenie prowadził Marszałek Senatu, Profesor Longin Pastusiak. Senat na tym posiedzeniu reprezentowali także: Wicemarszałek Jolanta Danielak, w Prezydium Senatu odpowiadająca za sprawy Polonii i Polaków za Granicą, Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą, Tadeusz Rzemykowski. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Rządu: Krzysztof Janik, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Leszek Ciećwierz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sławomir Dąbrowa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ewa Freyberg, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, Jan Węgrzyn, Dyrektor Generalny z Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

Ministrom towarzyszyli dyrektorzy departamentów zajmujących się sprawami Polonii. Kancelarię Senatu reprezentował jej Szef, Minister Adam Witalec wraz z dyrektorami odpowiednich biur.

Szef Kancelarii przedstawi
ł propozycję priorytetów dotowania na rok 2004 r., obejmujących:

· rozwój edukacji Polaków za granicą,

· upowszechnienie kultury polskiej i sportu,

· wspieranie organizacji polskich i polonijnych za granicą,

· dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży ze środowisk polskich, pobyty lecznicze w kraju i pomoc charytatywną,

· wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród Polaków za granicą i ich współpracę gospodarczą z Polską.

 

Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej postulowali omówienie, na kolejnym posiedzeniu, spraw:

· kształtowania w świecie opinii o Polsce i Polakach,

· promocji problematyki polonijnej w polskich mediach,

· prawnych regulacji sprawy obywatelstwa,

· roli Polonii w promocji polskiej gospodarki w świecie.

III Zjazd Duńskiej Federacji „Polonia”

15 listopada 2003 r. w w Aalborgu odbył się III Zjazd Federacji organizacji polskich i polsko-duńskich w Danii "Polonia”. Listy do Zjazdu nadesłali m.in.: prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak, Przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Senator Tadeusz Rzemykowski i Dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii Ambasador Janusz Skolimowski. Zjazd zgromadził delegatów z całej Danii reprezentujących ponad 700 członków organizacji należących do Federacji.

 

Sprawozdanie z pracy zarządu w ostatnich dwóch latach wygłosił przewodniczący Federacji Roman Śmigielski. Zjazd dokonał wyboru do władz Federacji. W nowym zarządzie Federacji "Polonia" zasiadają:

Przewodniczący Roman Śmigielski, wiceprzewodniczący Cezary Szwebs, sekretarz Torsten Elsvor, sekretarz Mariola Zarzycka, skarbnik Dariusz Jaroszewski, członek zarządu Roman Miedzianogóra, członek zarządu Helena Zamorska, zastępca członka zarządu Piotr Dąbrowski i zastępca członka zarządu Barbara Politowski.

Po zakończeniu Zjazdu delegaci uczestniczyli w uroczystej Mszy świętej ku czci św. Urszuli Ledóchowskiej i upamiętniającej 110-tą rocznicę emigracji polskiej do Danii. Msza koncelebrowana była m.in. przez biskupa Danii Czesława Kozonia. W sali parafialnej kościoła św. Marii otwarto też wystawę historyczną ukazującą dzieje polskiej emigracji na północnej Jutlandii. Wieczorem z Sali Muzeum Sztuki Północnej Jutlandii odbył się koncert muzyki klasycznej w wykonaniu zarówno młodych jak i dorosłych artystów polonijnych.

Terminy Rady Prezesów

Prezes Rady Polonii Belgijskiej, Pani Isabelle du Bois d’Aische Czetwertyńska zaproponowała dwa terminy tegorocznej Rady Prezesów, która ma się odbyć w Brukseli :

8 -10 lub 15 - 17 października 2004. Decyzja w tej sprawie zapadnie niebawem.