Dziedzictwo Polonii

 

Światowa Rada Badań nad Polonią (ŚRBnP) z siedzibami w Częstochowie i Kalamazoo, której przewodniczy prof. dr hab. inż. Andrzej Targowski z Western Michigan University w USA, systematycznie rozwija swoją działalność, organizując konferencje naukowe, inicjując badania oraz wydając kolejne publikacje. W jej strukturze funkcjonuje sekcja nauk technicznych, kierowana przez prof. dr hab. inż. Zbigniewa Piaska z Politechniki Krakowskiej. Prof. Z. Piasek jako redaktor naczelny wydawnictw ŚRBnP, podjął się badań zmierzających do rekonstrukcji i monograficznego opisu technicznych osiągnięć Polonii w Kanadzie, USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, RPA, Nowej Zelandii i Australii, w okresie od drugiej wojny światowej do współczesności.

Proponowany tytuł roboczy encyklopedii nowego millenium:

ŚWIATOWE DZIEDZICTWO TECHNICZNE

Przesyłane informacje indywidualne dotyczące karier zawodowych i naukowych, powinny uwzględniać:

Opis kompleksowy w języku polskim i angielskim z załączonym zdjęciem (typowy format paszportowy).

Zawodowo – naukowe curriculum vitae.

Określenie własnej specjalności z podaniem informacji o przebiegu pracy zawodowej w kraju zamieszkania.

Syntezę osiągnięć technicznych (opisy projektów, wdrożenia, wynalazki, opracowania teoretyczne, aplikacje).

Inne formy działalności w zakresie nauk technicznych, np. w placówkach badawczych i dydaktycznych.

Podać liczbę wydanych publikacji (jeżeli posiada) z krótką notą informacyjną i przedstawić wykaz ważniejszych, np.5.

Usytuowanie własnych badań w reprezentatywnej dziedzinie na tle jej rozwoju, w kraju osiedlenia i w skali międzynarodowej.

Ewentualną współpracę z instytucjami w Polsce.

Osiągnięcia dla Polonii i Polski

Własne uwagi i sugestie.

Autor encyklopedii zwraca się do technicznych środowisk polonijnych o pomoc w zakresie:

syntetycznego opisu historii organizacji i form działania (techniczna, charytatywna, odczyty, wykłady itp),

załączenia kilku zdjęć np. z posiedzeń.

 

Końcowy termin przesyłania danych – grudzień 2002r. Własne osiągnięcia i organizacji polonijnych proszę napisać w języku polskim i angielskim, najlepiej w programie Windows 97 na formacie A4 i wysłać wraz z dyskietką (i zdjęciami opisanymi na odwrocie) na adres:

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Piasek

31 – 155 Kraków

ul. Warszawska 24

Politechnika Krakowska

Wydział Inżynierii Środowiska

Poland

Zainteresowane strony proszę w załączeniu podać ilość zamawianych egzemplarzy encyklopedii wraz z dokładnym adresem i e-mailem.