Roman Miedzianogora - roman@miedzianogora.dk   16.01.2005
Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej, jak co roku zaprosiło nauczycieli uczących języka polskiego w Danii 
na specjalistyczny kurs metodyczny, na którym mogli zaktualizować
swoją wiedzę przedmiotową i umiejętności metodyczne
Obecny kurs został w dużej części poświęcony refleksji nad zmieniającą się sytuacją języka polskiego po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W związku z możliwością uzyskania w Polsce certyfikatów z języka polskiego jako obcego zastanawiano się, czy i w jaki sposób należy przeformułować cele nauczania, treści programowe i metody ewaluacji wyników nauczania.

Program kursu i jego realizacja

„Zasady certyfikowania języka polskiego jako obcego, poziomy certyfikacyjne oraz przykładowe narzędzia sprawdzania stopnia opanowania sprawności językowych” - przedstawił Przewodniczący Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, profesor W. Miodunka z UJ.

 Na kursie nie zabrakło także doskonalenia umiejętności bardzo przydatnych w pracy z dziećmi, młodzieżą a także z dorosłymi. Urszula Śmigielska poprowadziła warsztaty z plastyki, pokazując: „Możliwości wykorzystania form plastycznych do nauczania języka polskiego, kultury polskiej i polskich tradycji narodowych”.

Z kolei dr Maria Małaśnicka Miedzianogóra zaprezentowała nauczycielom: „Możliwości wykorzystania inteligencji emocjonalnej uczniów w nauce języka polskiego”.

Po teoretycznym wykładzie wszyscy uczestnicy wraz z Panem Profesorem wzięli udział w warsztatach, na których pracowali nad praktycznym zastosowaniem zdobytej wiedzy. Sprawdzono przydatność takich narzędzi kreatywnego uczenia się języka jak metoda tzw. myślących kapeluszy Edwarda de Bono oraz metoda drzewa dramaturgicznego.

Nauczyciele bardzo wysoko ocenili program kursu ze względu na wszechstronność tematyki, jej aktualność oraz różnorodność form dydaktycznych: wykładów, dyskusji, warsztatów.

Roman Miedzianogóra
Koordynator TKOP na Danię

Nauczyciele języka polskiego w Danii doskonalą swe umiejętności

Na kilka miesięcy przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Towarzystwo Krzewienia Oświaty Polskiej w Danii zorganizowało w dniach 25 –26 pażdziernika 2003 roku kurs metodyczny dla nauczycieli, instruktorów i działaczy oświatowych w ośrodku kursowym Związku Nauczycieli Kopenhaskich w Lille Bjerge. Członkowie Towarzystwa wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowczynię z Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie. Celem zajęć było poszerzenie umiejętności metodycznych nauczycieli o metody aktywizujące w nauczaniu języka polskiego, wprowadzanie elementów kultury i tradycji narodowej, gry i zabawy językowe oraz komunikację integracyjną.

Członków Towarzystwa, uczestników kursu, odwiedzili Konsul RP Pan Wojciech Kraj z małżonką oraz II Sekretarz Ambasady RP pan Dariusz Matuszewski. Pan Konsul złożył zebranym życzenia z okazji Dnia Nauczyciela oraz wręczył nagrody najbardziej zasłużonym, wieloletnim nauczycielkom języka polskiego w Danii. Nagrody otrzymały: pani Maria Serafin, pani Krystyna Ellehauge i pani Halina Mozil z Kopenhagi, pani Małgorzata Knop z Ĺrhus oraz pani Barbara Cerazy z Odense.

Koordynator Towarzystwa na Danię, pan Roman Miedzianogóra przedstawił na zebraniu Towarzystwa zagadnienie wprowadzenia przez Polskę certyfikatu z języka polskiego jako obcego i jego możliwe skutki dla nauczania polonijnego. Dyskutowano także nad nową rolą języka polskiego jako języka unijnego.

Kopenhaga 06 12 2004

Informacja o stanie oświaty polonijnej w Danii

Dania 2004

Oświata polonijna w Danii jeszcze całkowicie nie otrząsnęła się z kryzysu, który był następstwem cofnięcia finansowania nauczania języka polskiego przez komuny pozakopenhaskie. Obserwujemy to zjawisko przede wszystkim na Jutlandii, gdzie w tak dużych ośrodkach, jakimi są Aarhus i Aalborg, nie odbywają się lekcje języka polskiego.

W Odense nauką języka polskiego objętych jest około 18 dzieci. Nauka odbywa się w szkołach w ramach nauczania języków ojczystych, raz w tygodniu.

W Kopenhadze obecnie na zajęcia z języka polskiego uczęszcza około 120 uczniów, podzielonych na 8 grup.

Zaopatrzenie w środki dydaktyczne oceniamy jako niezłe również dzięki pomocy państwa polskiego. W dalszym ciągu brakuje podręczników, które uwzględniałyby specyfikę oświaty polonijnej. Te dostępne w Polsce (Fundacja Goniewicza), przystosowane zostały do potrzeb szkół polskich na Wschodzie a nie dla oświaty polonijnej funkcjonującej w realiach Unii Europejskiej.

Od 1 maja 2004r. tj. od daty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zmieniła się prawna sytuacja języka polskiego w duńskim szkolnictwie. Język ten jest obecnie oficjalnym językiem unijnym dlatego, zgodnie z dyrektywą Unii i prawodawstwem duńskim, jego nauczanie jest finansowane przez rząd, pod warunkiem zapewnienia wystarczającej liczby uczniów (11-12 w grupie). Oceniamy, że zmiana statusu języka polskiego nie dotarła jeszcze do świadomości działaczy polonijnych na Jutlandii. Widzimy tu też ważną rolę Ambasady RP w Danii w upowszechnianiu tej kluczowej informacji.

Towarzystwo ze swojej strony zaznajomiło grupę nauczycieli z sytuacją języka polskiego jako języka unijnego oraz przeszkoliło w tematyce certyfikacji języka polskiego jako obcego na kursie zorganizowanym w październiku br., którego gościem i wykładowcą był prorektor UJ, przewodniczący Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego - prof. W. Miodunka.

Zorganizowanie tego szkolenia stało się możliwe dzięki współpracy z Konsulatem RP. Wsparcie Konsulatu dla oświaty polonijnej w Danii TKOP ocenia bardzo wysoko.

Koordynator TKOP na Danię
Roman Miedzianogóra

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum