PROGRAM  MIĘDZYNARODOWEJ  KONFERENCJI:

nt. „Szkoła dla wszystkich” Wilno 15 - 17.03.2001 r.

I Dzień  - 15.03.2001 r. (czwartek)

10.00  -            Otwarcie i powitanie uczestników konferencji

           - G. Rudzinskas – gospodarz obiektu - dyrektor Centrum Zawodowego Kształcenia  Pedagogów w Wilnie

           -           wystąpienie Ministra Oświaty i Nauki – Litwa

           -           wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej – Polska 

           - dr Jan Stypuła – prezes Oddziału Łomżyńskiego Stowarzy-szenia „Wspólnota Polska”

           -           program artystyczny uczniów litewskich szkół

11.00   -        Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej

-         p. Teresa Aidukiene – specjalistka MON – Litwa

11.20     - Prawo oświatowe w Polsce a edukacja dzieci niepełnosprawnych

- mgr Jacek Kwapisz – wizytator ds. integracji MEN

11.40  -  12.00  Przerwa na kawę

12.00  -  12.30  Integracja a rozwój dzieci niepełnosprawnych

- prof. Małgorzata Kościelska – Uniw. Warszawski

12.30  -  13.00  Sprawni i niepełnosprawni – wzajemna obecność, etyczne problemy integracji

-  dr Krzysztof Wojcieszek – dyr. CMPP-P   MEN

13.00  -  13.30  Edukacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – doświadczenia polskie”

- mgr Jadwiga Bogucka – CMPP-P   MEN

13.30  -  14.00  Dyskusja

14.00  -  15.00  Przerwa obiadowa

15.00  -  18.00  Zajęcia warsztatowe

·        „Praca z grupą zróżnicowaną – aktywne metody pracy w szkole”

- mgr Dorota Żyro – CMPP  MEN

·        „Aktywne metody pracy w przedszkolu”

- mgr Anna Florek

·        „Programy edukacyjno-wychowawczo-rewalidacyjne”

- mgr Jadwiga Kirejczyk – SP10 Łomża

- mgr Joanna Dardzińska Mądry – SP10 Łomża

·        „Metody pracy umysłowej z elementami treningu pamięci”

- mgr Wanda Majewska – SP10

- mgr Andrzej Majewski – SP10

·        „Program wychowawczy – współpraca pedagogów”

                          - mgr Maria Magdalena Zabierzewska

II Dzień  - 16.03.2001 r. (piątek)

10.00  -  10.20   „Kształcenie nauczycieli a polityka włączania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do ogólnodostępnych placówek oświatowych”

                                 - prof. Jadwiga Kuczyńska – Kwapisz – APS Warszawa

10.30  -  11.00  „Kształcenie pedagogów specjalnych oraz edukacja dzieci niepełnosprawnych”

                                      -prof. Jonas Ambrukaitis

11.00  -  11.20  „Wyzwania dla pedagogów – rehabilitacja, czy uczenie”

- prof. Zofia Kułakowska

11.20  -  11.40  „Metody pracy w przedszkolu specjalnym CIAUSKUTIS”

-  Natalii Lauciuriene - dyrektor Przedszkola

11.40  -  12.10  Przerwa na kawę

12.10  -  12.40  „Zmiana   stylu   nauczania   jako  warunek  efektywnej  pracy  w grupie zróżnicowanej w szkole i przedszkolu”

- mgr Anna Florek, Dorota Żyro – CMPP-P  MEN

12.40  -  13.00  „Metody pracy szkoły   i  gimnazjum  im. Adama Mickiewicza w Wilnie”

- dyrektor szkoły Romualda Raguotniene

13.00  -  14.00  Dyskusja

14.00  -  15.00  Przerwa obiadowa

15.00  -  16.45  Zajęcia warsztatowe

·        „Wspieranie rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

- mgr Joanna Dardzińska Mądry – Por. Psych. Ped. Łomża

  - mgr Jadwiga Kirejczyk

·        „Współpraca z rodzicami”

- szkoła mgr Dorota Żyro

- przedszkole mgr Anna Florek

·        „Współpraca pedagogów”

- mgr Alicja Żelazna

  - mgr Małgorzata Listowska

·        „Metody pracy umysłowej z elementami treningu pamięci”

- mgr Wanda Majewska i  mgr Andrzej Majewski – SP10 Łomża

17.00  -  18.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji

III Dzień  - 16.03.2001 r. (sobota)

Zwiedzanie litewskich szkół i przedszkoli.

Wymiana doświadczeń pedagogicznych.

Zwiedzanie Wilna i Trok